ШПАНИЈА

 Зета Македониа Пиринејска, (денес таканаречена Шпанија).

 

„ПАТОТ НА ДУШАТА И ДУХОТ БОЖЈИ МАКЕДОН“

 

Сличен на овој натпис кој го претставува патот на душата кој води од Планетата Македониа кон Сонцето и од Сонцето кон Планетата Македонија, среќаваме и во Илина Гора, Горно светилиште, Осинчани, близу до Скопје, Република Македонија, 7.000 – 6.000 г.мак.е.пред.п.христ. каде пишува: „Со македонското писмо ЦУТНО и македонскиот јазик на СОНЦЕТО, напишано е: „КРЕШТ СЕ СИ У Л’Т С’Л С ИЉУ“ со значење „КРЕСКАЈ СЕ СИ ВО ЛЕТ САМО СО СОНЦЕТО“. Илина Гора, Горно светилиште, Осинчани, близу до Скопје, Република Македонија.
Натписот претставува споменик на културата на македонскиот народ и е сведоштво за погребните церемонијални обреди, за патот на телото, исто како и душата кон Сонцето. Со помош на огнот како симбол на Сонцето и пламените јазици како симбол на сончевите зраци, душите пловат кон Сонцето на прочистување, а преку зраците со помош на божјата молња се пренесуваат во центарот на спиралата, каде се умножуваат – воскреснуваат, наречено „КРЕШТ“ во рајот како дух божји Македон. Духот божји Македон, вселен во ВСЕЛЕНАТА со помош на божјата молња ЅЕ и еленот, како симбол на сончевиот зрак, со помош на „аѕил‘к“ (поглед низ виножитото), пристигнува во Македониа - рајот токму како сончев зрак, музика со македонски ритам, вселенска прашина, роса, орос или оплод.
Зборот „КРЕШТ“ значи и „ВОСКРЕСЕ“. Господарот – Господ Македонец ставен на клада отпловува кон Сонцето, но со цел повторно да воскресне. Овој натпис ни укажува на ритуал за воскреснување, повторно раѓање и реинкарнација.“ - Извадок од книгата „Зета Македониа 400.000 г. писменост“. Ст. 98.

 

 

..........................................................................................................................................................................................

 

 

Срце Исусово, срце на мајката Планета Македонија.

 

 

..........................................................................................................................................................................................

 

 

Денешните Европејци, како Македонски народ и македонско писмо ЦУТНО, со кое се презентира македонската монотеистичка вера во ВИСТИНСКОТО слово на единствениот БОГ Сонце ИЛИ, мајката Марија, Мадона-господарка, Планета Македониа и синот божји Зетот, Македон,  Единствениот, Зет, Дон, Дион, Дионис, Хермес, Асклепиј, Александар, Птоломој, Св. Никола, Исус.

 

 

Македонската обаста Иберија денес таканаречена Шпанија, дел е од македонската територија Зета Македонија Европа. На оваа територија живеел автохтониот Македонски народ. Македонската култура на овие простори цутела најмалку од пред 1,2 милиони г. Според овој запис од пред 40. 000 г. а според книгата Зета Мацедониа, во Република Македонија, во Зета Македонија Европа и пошироко минимум од 500.000 г. Зборот Iberia е македонски топоним, кој значи: И-БЕР-ија, БЕР е синот на македонскиот бог, од македонската митологија МАКЕДОН.

 

.......................................................................................................

 

 

Македнски натпис-цртежлигатура 14.400 г.Campo de Gibraltar
Македонска вера на сонцето и космосот.
На југот од полуостровот Зета Македониа Пиринејска (денес наречена Шпанија), се наоѓа ланец од македонски светилишта - пештери во кои се насликани фигури на животни, апстрактни претстави на човек и македонско писмо ЦУТНО, со кое се презентира македонската монотеистичка вера во правото слово на единствениот БОГ Сонце ИЛИ, мајката Марија, Мадона-господарка, Македониа и синот божји Зетот, Македон,  Единствениот, Хермес, Исус.

Белиот човек Македон отсекогаш живеел на целата територија денес наречена Европа, како и на другите континенти. Меѓусебно комунисирал по воден, воздушен и сувоземен пат. Денешните научници со нивната теорија, како претпоставка, сметаат дека постоел човеколики мајмун. Тој се самосоздал во едно населено место и се раселил на целата Планета Македониа. Мистериозно се претворил во бел човек. Мигрирал од една територија до друга. Секоја човекова група одела и се враќала од секаде, и самите научници не знаат од каде. Констатираат дека само денес наречениот народ Германци од никаде не дошол и, самиот се создал од ништо. Европската култура е наследничка на римската, римската од непостоечка грчка култура без никаков корен.
За разлика од денешните „научни“ сознанија, во книгата Зета Македониа, обработени се натписи од спомениците на културата,  пронајдени на пет континенти. Научно е презентирано сознанието за писмото ЦУТНО (кирилица и латиница) и цифрите ПРОЛЕТНИ, јазик МАКЕДОНСКИ, монотеистичка вера во мајката Марија-Мадона, господарка, Македонија, татко Сонце ИЛИЈА и синот по татко Илион а по мајка Македон. Верата е практикувана со универзалниот музички ритам 7/8-ни (основа на сите ритми во светот). Според сето ова, белиот човек Македон од пред најмалку 500.000 г. е пронаоѓач и носител на светската наука и култура.
Научните сознанија ги презентира преку монотеистичката вера. Градел светилишта од дрво и камен. Ја користел конфигурацијата на теренот, многубројните пештери, како храмови на Марија-Мадона Македонија, каде се раѓа РЕИНКАРНИРА младото Сонце на ден 25-ти декември, како Зет, ИС, РИС, РИСТОС, ИСУС, единствениот ХЕРМЕС.
Ова македонска вера Јудејците ќе ја искористат. Ќе соберат македонски научници кои ќе ја напишат Библијата, во која именката Македонија се среќава 36 пати. Ќе прогласат дека ИС-ИСУС е роден во Назарет, денешен Израел. Всушност, ИС-ИСУС се раѓа во секоја пештера како македонско светилиште низ целата Планета Македониа. Во недостиг на планини во кои има пештери, Македонците граделе вештачки планини, пирамиди, со подземни ходници и простории.
Територијата на Зета Македониа Пиринејска (денес наречена Шпанија), изобилува со македонски светилишта. Една од најпознататите области е јужниот дел Зета Македониа Илион, Арна, Малага, Гиблартар. Таа област изобилува со безброј пештери, македонски светилишта, во кои се наоѓаат натписи. Дешифрираните натписи се презентирани на сајтот.

 

 

Транскрибирано на современ македонски јазик гласи:
„ЛЕТ СО КОСИ (СОНЧЕВИ ЗРАЦИ) ИСТИ, ЛАЧИ УШТЕ СО ЗЕТ ИЛ. ИСТИ МОЛЊИ СИНОТ ЛИЕ, СЕКОЈ ЗЕТ.“

Transcribed on Macedonian modern language and translated on English language says:

"FLIGHT WITH HAIRS (SUN RAYS) SAME SECRETES STILL WITH SON-IN-LAW. SAME FLASHES SON CASTS, EVERY SON-IN-LAW."

 

 

 

 

                                                                   La inscripción de La Pasiega

 

 

 

                                                                           ЅУНИЦА  -  rainbow

 

 

 

                                                               Оплодувачката моќ на сонцето ИЛИ.

 

 

 

                                                             Пештерата во која се раѓа ИС, ИСУС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Бранко Сотировски - (Sūkè ) 苏克

Прегледано:  474.00 пати

 

 

 

 

Банери од радио станици каде се емитуваат песните создадени според сознанијата објавени во книгата „Зета Македониа“.

 

 

 

......

 

 

        

            https://www.facebook.com/RadioIskrica

 

Песната на НАРОДНИ РАДИО СРБИЈА се емитува шест пати во денот и тоа во. 09ч, 11ч, 14ч, 17ч, 20ч и 22ч.