РЕЧНИК - DICTIONARY 11.11.2023 г.

11.11.2023 г.

 

РЕЧНИК - dictionary 

 

На македонски зборови кои се во употреба од пред 500.000 г. до денес, со толкување на истиот јазик. Македонското писмо и македонскиот јазик, претставуваат најголема придобивка на Македонскиот народ, што претставува основа на сите писма и јазици низ Светот Македониа (Земјата), како Македонската цивилизација.

 

Извадок од книгата Зета Македониа том II, од Бранко Сотировски.

 

„Ако говорот произлегол од природата, од природните појави, тогаш и формата на буквите
произлегува од самата природа, од Сонцето и сончевите зраци и од физичките и геометриските
законитости. Тоа несомнено укажува на фактот дека тој народ што го согледал сето тоа, поседува интелигенција и е свесен да ги препознава природните закони и појави и врз основа на тоа, да спознава и создава знаци за обележување на гласовите, кои имаат СВЕТ карактер. Тие произлегуваат и од геометриските симболи, кои се апстрактен приказ на природата и кои се објаснети подоле: точката, линијата, крстот, свастиката, спиралата, триаголникот, четвороаголникот и пирамидата. Тие симболи претставуваат основа на светоста на родот Македон и на неговата вера, кои имаат својство на лигатури, геометриски слики и тела, со одреден текст и порака. Тие симболи се, божјите слова и цифри. Словата и писмото се нешто свето, кое осветлува, просветлува, сија, осијува, лие, оплодува. Тие имаат спиритуална моќ произлезена од апсолутното совршенство на законите во природата. Тоа е една од најголемите придобивки на цивилизацијата, како чудо божјо и клучен фактор за основање на големата Зета Македонија. Овој божји дар е, главната причина како, за брзиот развој, на просветата и културата, така и за прераснувањето на Македонскиот народ и прераснување на Зета Македонија како најстара цивилизација, на Светот Македониа (Земјата). Првобитните симболи ги создаваат првите букви и цифри како дел од првиот јазик на светот – Македонскиот, кој е „древен исконски јазик, за што сведочи фактот дека во него се забележани сите природни закони. Тој прајазик беше медиум преку кој природата мораше да се изрази. Древниот македонски и денешениот современ јазик е како ехо или одек на природата, со една мистично лингвистичка содржина, каде што таа е во хармонизација со формата. Нема ништо во природата, а кое што го нема во јазикот, писмото, формата на буквите. Словата споени во зборови и
преточени во текстови, цртежи и лигатури, најчесто се поставувани на свети места, рамнини, карпести предели, или во пештерите и планините. Многу често се изработувале светилишта, како пирамиди и конуси, кои имале функција на вештачки планини.
Секој глас се бележи со едно слово или сончев зрак, како најголема почит кон Богот Сонце ИЛИ – ИЛЕ. Правецот на читање е од десно кон лево и обратно и од горе кон доле и обратно“.

 

 

2. СОБРАНИ ЗБОРОВИ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, ОД ПРЕД 500.000 г. ДО ДЕНЕС. РАБОТНА ВЕРЗИЈА 12.11. 2023.pdf

Прегледано:  0.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................