20 Вермонт, САД

03.12.2020 g.

 

Македонската цивилизација со минимална старост од 500.000 г. распространета е на пет континенти.

Натписот во опсерваторијата КОКИНО во Р. Македонија е идентичен со натписот во Вермонт САД.

 

 

 

 

 

                                           Македонска цивилизација на пет континенти.

 

 

        Видео репортажа за опсерваторија Кокино.     Video report for Kokino Observatory. 

 

                     https://www.youtube.com/watch?v=XR0HhkFsy-g&feature=emb_logo

 

 

.......................................................................................................................................................................................

 

28.08.2020 г.

 

Сончев зрак на Богот Сонце ИЛ - Илија, наречен божјо око, брзиот АТ - коњ Ит'н. Тоа е првиот оплодувачки сончев зрак од 22-ри март, кога се раѓа живата природа ИС - Исус. 

 

 

                                                      Eye, horse, sun ray on the hurry horse.

 

 

.......................................................................................................................................................................................

 

07. 05 2020 г.

 

Сончев зрак наречен АТ - коњ. Тоа е првиот оплодувачки сончев зрак од 22-ри март, кога се раѓа живата природа ИС - Исус.

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................

 

 

07.01.2020 г.

 

Сончев зрак, sun ray.                                                                  

 

  

 

....................................................................................................................................................................................

 

11-09-2019 г.


МAкедонците со славомакедонски јазик, писмо, кирилица и латиница, вера на ВИСТИНАТА и вкупната култура, во Вермонд денешен САД живееле автохтоно со познат историски период од пред 500.000 г.

Македонската вера е вера во Бог Сонце Илија. Старото сонце од 22-ри декември наречен е ТЕШТ, кој треба да умре а за три дена да се роди МАЛИОТ ДИВ - Атлас, Р'С, Р'сто, Растот на денот, наречен РИСТО.

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

 

 

 

03-02-2019 г.

 

Именката РИСТО е македонско име, кое се употребува во Македонија минимум од пред 500.000 г. до денес. Именката РИСТО значи: Р'С = РАСТ НА ДЕНОТ, Р'С = може да биде РИС - МАЧКА, што претставува симбол на Сонцето, поради неговите очи кои светат. Ристо е најава за младото Сонце од 22-ри декември, кога нашата Планета Македонија ќе се наоѓа во точката на зимскиот солстициум и по положба ќе биде најблиску до Сонцето. Од денот 22-ри декември имаме сонцестоење од три дена, кога планетата Македонија ќе реши со нејзината оска да се наклони кон соѕвездието Крст или К-РСТ = кон растот на денот. Соѕвездието Крст или Лебед, за Македонците претставува симбол на денот или растечкиот ден од 25-ти декември. Ристо, Ристос или Христос не е човек тоа е раст на денот.

 

 

 

На гравирот од Вермонд САД, направен е божјиот портрет, тоа е портрет на младото сонце од 25-ти декември. 

                    Зборовите:

 

                    СИЈА значи, светли, просветлува, исијува.

 

                    Л'М - лом значи, прекршување на денот од 25 декември, светлост, зголемување на светлоста.

 

                    РИС значи р'ст = растот на денот, сонце, РИСТО - македонско име.

 

                                       

                                                                        Вермонд САД

 

 

...................................................................................................................................................................................

 

 

 

11-10-2018 г.

 

 

Македонците и Индијанците „Маити“ се родени од две мајки. Мајката на македонците е  Мајка Марија, Мадона, Македониа, а мајката на индијанците е САТ (Манана - Сатанна, САТУРН). Татко имале еден а тој е Сонце ИЛ - ИЛИЈА. За разлика од кинезите, кои се браќа на македонците. Во овој случај мајката е една МА - МУ. Тие имале посебни татковци. Таткото на македонците е Сонце ИЛ - ИЛИЈА а таткото на кинезите е Змија, Аждер, ЗМЕЈ. Кај нашите роднини културата е една МАКЕДОНСКА.

 

На дешифрираниот текст подоле пишува: „С'Ј Т' ЅИ МАКЕДОНИА“. Пораката е следната : СИЈАЈ-СВЕТЛИ  ТАТКО СОНЦЕ ИЛИЈА СО ПОГЛЕД ОПЛОДИЈА МАКЕДОНИА“ (Бес словото „Ј“).

 

 

Натписот е пронајден на славо македонската територија Северниот Цут, денес наречена северна Америка. Во областа Вермонд.

 

 

 

 

05-09-2018 г.

 

Земјината топка, во книгата Зета Македониа именувана е со нејзиното исконско име Планета Македониа. Планетата Македониа ротира околу својата оска на патот околу сонцето.  На тој начин Планетата Македониа го раѓа секојдневно Богот сонце ИЛИ, ги раѓа и четирите годишни периоди. Во преминот на годишниот период од есен во зима се случува еден феномен, кој се нарекува сонцестоење од три дена, односно од 22-ри до 25-ти декември. Во рок од тие три дена П. Македониа со нејзината оска, се мисли дали да направи поголем наклон кон созвездието Аждер или Змеј или пак наклонот да го сврти кон созвездието Крст или Лебед. Во овие три дена, славо Македонците плашејки се од големиот студ и природна катастрофа, принесуваат жртва на Планетата Македониа да се смилува на нејзините деца и ја прифати нивната молба, зимата да биде по блага. Жртвата се состои од храна и вино. Се пали оган кој се вика Клада или Ломача, ( лом-ача, лом со значење светлост). Кладата претставува енергија-оган за ново создавање-реинкарнација. Тој гори на површината на Планетата Македониа, за пренос на материјалната енергија кон сонцето. Според македонското научно сознание и верско убедување за неуништивоста на материјата, во која е содржан и духот божји Македон, принесрната храна на Клада ќе почне да реинкарнира или раѓа, од првиот ден на пролетта 22-ри март.

Третиот ден на 25-ти декември П. Македониа ќе го роди младото сонце, кое ќе се појави од исток (со значење ИС-ТОК, ИС всушност е вкупната жива природа а ТОК е нешто што тече, а тоа е духот божји Македон. Значи исток е страната на Планетата Македонија од каде мајката П. Македонија го раѓа протокот на духот божји Македон со чија помош се раѓа или реинкарнира вкупниот жив свет ИС. Во македонската вера ИС е персонифициран со елен, а  во христијанството персонифициран е со човек наречен ИСУС.

 

Славо Македонците од камениот период, дури од пред 500.000 г. знаеле дека на 22-ри декември е најдолгата ноќ и нај кусиот ден. Најдолгата ноќ ја нарекувале ТЕШТ, тој е татко на невестата Планета Македониа. На 22-ри декември Тештот - старото сонце ќе умре, за да после три дена реинкарнира на 25-ти декември во младото сонце, во растечкиот ден, наречен ЗЕТ или тоа е Р'СТ на денот, Р'стос, Ристо, Ристос, Христос. Тоа е синот божји Ис-ус, персонифициран со човек по татко наречен е Илион а по мајка Македон. 

Денес научниот свет мисли дела умните македонци не живееле пред 500,000 г. Тоа е поради фактот, што археолозите неможат да пронајдат фосилизирани коски. Тоа е поради славо македонската вера на реинкарнација. Упокоените луге ги палеле на клада за да се реинкарнираат по три дена во нов жив организам ИС. 

 

  

На подоле прикажаната фотографија е пронајден натпис каде пишува „ Т“ и од десно кон лево пишува „СИН“. Буквата „Т“ го означува Таткото односно старото сонце од 22-ри декември, а Синот е Исус односно младото сонце од 25-ти декември. На натписот може и да се прочита и името на таткото - ТЕШТ.

 

 

 

Натписот е пронајден на славо македонската територија Северниот Цут, денес наречена северна Америка. Во областа Вермонд меѓу безбројните светилишта, уметнички скулптури и натписи со старост о минимум 500.000-100.000 г. може да се прочита и славо македонскиот натпис во вид на лигатура: „Таткото Тешт со синот“. Објавено во ANCIENT VERMONT од Larry Hancock 04-09-2018 г.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 08-07-2018 г.

 

КРСТ - КРИСТ, РИСТО - ХРИСТОС

 

Именката РИСТО е македонско име, кое се употребува во Македонија минимум од пред 500.000 г. до денес. Именката РИСТО значи: Р'С = РАСТ НА ДЕНОТ, Р'С = може да биде РИС - МАЧКА, што претставува симбол на Сонцето, поради неговите очи кои светат. Ристо е најава за младото Сонце од 22-ри декември, кога нашата Планета Македонија ќе се наоѓа во точката на зимскиот солстициум и по положба ќе биде најблиску до Сонцето. Од денот 22-ри декември имаме сонцестоење од три дена, кога планетата Македонија ќе реши со нејзината оска да се наклони кон соѕвездието Крст или К-РСТ = кон растот на денот. Соѕвездието Крст или Лебед, за Македонците претставува симбол на денот или растечкиот ден од 25-ти декември. Ристо, Ристос или Христос не е човек тоа е раст на денот.

Македонците времето го мереле според Месечината и според Сонцето. На пет континенти археолозите констатирале живот на модерен човек Македон. Тој зад себе оставил материјални докази, писмо, градби и култура, која егзистира до денес. Македонците научните достигнувања ги соопштувале на неписмените луѓе преку верата наречена ВИСТИНСКА денес прекрстена во Христијанство. Поради овој факт за појавата на растечкиот ден од 25-ти декември дознаваме преку пишани документи, како на пример овој од Вермонд каде од десно на лево пишува: „ОТСИР ЈИЛИ И ИОР АТИ“ <. Натписот на македонски јазик значи: „Брза и рои - оплодува Илиј сонцето со растечкиот ден Ристо“.  Поради вакви и слични македонски натписи констатираме дека персонифицираниот ИСУС како Македонец се среќава на пет континенти. Оттука е заблудата на модерните историчари дека Исус бил роден во Назарет, а според други и на други места во светот. Всушност ИСУС Е РАСТЕЧКИОТ ДЕН ОД 25-ТИ ДЕКЕМВРИ.

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

28.06.2018

 

„АТ“  ВЕРМОНТ

 

АТ е македонски збор, што значи коњ. Коњот е животно кој се одликува со брзина, сила и издржливост. Македонците отсекогаш поседувале питоми коњи. Ги користеле за транспорт на луѓе и стока и тоа на пет континенти. Во денешна Америка во пештерите во јужноцентралниот дел на државата Орегон, пронајдени се фосили од коњи пред 14.400 г., a се изумрени пред 13.000 г. Во Македонија се среќаваат цртежи на коњи, Зета Македониа стр. 88. Цртежи на коњи на карпа ги среќаваме во денес наречена Франција, Србија, Авганистан, во цела Азија и Африка. Најчесто тоа се цртеж-лигатури со митолошки содржини. Често се среќаваат цртеж-лигатури на коњи на кои пишува Македониа. За Македонците коњот се користи во митолошка смисла, литературата, сликарството и во  модерната култура.

 

Белиот коњ за Македонците е симбол и персонификација на сонцето ИЛИ и неговата оплодувачка моќ. Коњот е сончев зрак за пренос на духот божји Македон, од сонцето кон Планетата Македонија и обратно. Тој го носи младиот Зет, Енох, Хермес, Асклепиј, Св. Никола. Младото сонце Зетот, ИС, Исус пристига на бел коњ на ден 25-ти декември, што претставува почеток на новата година, уште од камениот период на македонскиот народ. Според дешифрираниот текст бр. 4 од 20-03-2018 објавен на сајтот zetamacedonia.com (дешифрирани текстови) од локалитетот Вермонд, може да видиме дека АТ-Атлас е џинот сонце Зетот или Исус.

 

Сивиот и црниот коњ се исто така сончеви зраци кои пристигаат на планетава посредно преку Месечината. Македонскиот топоним Атина произлегува од именката Бог АТ - татко. Атина е всушност ТАТИНА ќерка.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15-06-2018 г

 

Натпис кој се наоѓа на камен во форма на БИК, е персонификација на сонцето во облик на фетус. Тоа е младото сонце ЏИН или Р'С, Рис Ристо, кој на XXII - ри март, ќе биде номиниран за  Зет - Господин, Госпот, смртен бог. На овој ден ќе го добие новото име ИС, ИСУС. Претстава на младо сонце преку персонификација на бик, се среќава на пет континенти. Верата на ВИСТИНАТА, јазикот, писмото и вкупната култура, која зрачи од натписите го докажуваат македонскиот карактер на народот МАКЕДОНСКИ во континуитет од пред 500.000 г. се до денес во РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26-03-2018 г

 

ЗЕТА МАКЕДОНИА СЕВЕРЕН ЦУТ (денес таканаречена Америка), Античката македонска област - Вермонт.

 

На пронајдениот камен пишува: „САМО ЈАС ЛОМ, СИНОТ ЏИН, СОНЦЕТО ИЛИ ВО ЛОМ" од 25-ти декември.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

22.03.2018

 

Каменот со неговата заоблена форма претставува персонификација на Сонцето. На каменот е изгравиран натпис во форма на лигатура, со македонски слова - кирилица. Античко македонскиот Вермонд претставува СВЕТО МЕСТО, со безброј споменици, светилишта на отворено и мали храмови каде одржувале верски обреди.
На каменот пишува: „Т'ШТИЛ И Ј' ИЛ Л'ТИИ“, транскрибирано на современ македонски јазик значи: ГО ПРИТИСКА, ТИШТИ И ЈАС ИЛ ЛЕТАМ. Натписот укажува на фактот за научното сознание на македонскиот народ за природните појави. Во овој случај, знаеле дека е неибежната временска законитост, кога Планетата Македонија со својот наклон од денот 25-ти декември ќе овозможи појава на зголемувањето на денот, а со тоа појавата на новата година. Во зборовите „Ј ИЛ", се пронаоѓа лигатура во форма на птица, која се спушта како сончев зрак од Сонцето кон Македониа.

 

...........................................................................................................................................................................................

 

20.03.2018

 

Атлас или Атлант, во македонската митологија бил титан. Тој бил син на Јапет и Азија, и брат на Прометеј. Атлас се одликувал со огромна сила. Бил најстар од своите браќа и бил целосно верен на Титаните. Бил голем познавач на морињата и владеел со кралството Атлантида кое било поголемо од Африка и Азија. Атлантида била потопена по наредбата на Зевс. Тогаш Атлант и неговиот брат Менотиј им се придружиле на Титаните во војна против Зевс. Атлас бил татко на Плејади, Хијади и Хеспериди. Една од ќерките на Атлас била Калипсо, која го држала Одисеј седум години под своја власт. Според дешифрираниот текст, доаѓаме до заклучок дека Македонецот Атлас владеел и со денешна Америка, како дел од Атлантида, која не потонала.

 

 

...........................................................................................................................................................................................

 

23.01.2018

 

НАТПИСИТЕ И КАМЕНИТЕ ХРАМОВИ ВО ВЕРМОНТ, САД.


Уште во 1940-тите карактеристичните камени структури кои се наоѓаат во Вермонт (област Нова Англија, на северозападната страна на САД) предизвикуваат интерес и поттикнуваат прашања за нивното потекло и периодот од кои потекнуваат. Ги нарекуваат „комори", „колиби". „пештери". „кошници", итн.

 

Камен со натпис: „И ЈА ИЛИЈ“ со значење И ЈАС СУМ СОНЦЕТО ИЛИЈ. Каменот е во форма на изгрејсонце-Сонце.

 

Камен со натпис ИЛС со значење СОНЧЕВ ЗРАК. Каменот е во форма на сончев зрак, кој врши пренос на духот божји Македон.

 


ПРВИТЕ ХРАМОВИ ИЗГРАДЕНИ ОД МАКЕДОНЦИ ВО ЧЕСТ НА МАЈКАТА ПЛАНЕТА МАКЕДОНИА


Всушност, тие се првите храмови изградени од камен. Според анализата на записите пронајдени во самите храмови и надвор од нив, може со сигурност да се констатира дека тоа се споменици на културата оставени од автохтониот македонски народ, со старост од најмалку 500.000 г. Хипотезата дека тие се дел од древна македонска цивилизација добива силна поддршка и публицитет. Овие градби се првите градби од камен, иако не се единствени, ги има и во Република Македонија, но и на другите четири континенти. Тоа е така затоа што поради недостиг на пештери изработувале вештачки пештери. Ист е случајот и со пирамидите, кога поради недостиг на планини граделе вештачки планини. Пештерите, градбите од камен под земја, планините и пирамидите, Македонците ги користеле за одржување на верски обреди, тие се кондензатори за пренос и чување на духот божји Македон од денот 25-ти декември, во христијанството наречен ИСУС. Претпоставка е овие помали и поголеми објекти служеле и за пренос на луѓе и стока од еден континент на друг. Тие се основа на македонската монтеистичка вера. Македонската вера е составена од свето тројство помеѓу Таткото Сонце ИЛИ, Големата мајка МА, МУ, Марија, Мадона-господарка, Планета Македонија Богородица, родилка на Богот, секојдневното изгрејсонце, и синовите божји - Македонците. Оваа вера е вера на кружење на енергијата од Сонцето кон Планетата Македонија и обратно. Тоа е вера на два РАЈА, рајот во вселената и Рајот Планетата Македонија со центарот во Македонија.

 

Македонски храм за пристигнување и чување на духод божји Македон од денот 25-ти декември, во христијанството наречен ХРИСТОС.Веднаш да се потенцира дека македонската вера е монотеистичка. Таа е основа на сите религии во светот, а со тоа и основа на потомците на Македонците, според напишани документи наречени МАИ. (Објавено во книгата Зета Македониа, 400.000 г. писменост, македонска цивилизација на пет континенти, традиција до денес стр. 354). Да се потенцира и објасни дека македонската вера не е „политеистичка Грчка митологија“. Денес наречената територија „Грција“ е, всушност, измислена во 1832 г. Населена е со безимени луѓе од семитско-арапско потекло на југот од Македонскиот Полуостров наречен Балкански.

Во прилог на натписите и камените храмови „комори“, професорот Бери Фел и другите[1]  како докази наведуваат понатаму дека некои од камените спиритуални храмови, биле градени на внимателно избрани местоположби за следење на изгрејсонцето и зајдисонцето, особено за време на краткоденицата и рамноденица. Оваа градителска особина е присутна се уште во Република Македонија.
Камените структури, според тоа, се само еден од многуте видови докази кои ја одразуваат древната македонска култура основа на европска култура во Вермонт и на други места во Нова Англија и САД.


Претпоставка на професорот Бери Фел е неговата изјава, дека „идентификувал натписи кои потекнуваат од Келтите датирани во периодот од 1000 п.н.е. до 300 п.н.е“. Според него, античките „Келти“ ги изградиле камените структури.
Професорите истражувачи на камените структури најчесто го препознаваат ракописот „Огам“, примитивен ирски јазик, сличен во морфологија и флексија со „галскиот“, „латинскиот“, класичниот „грчки“ јазик и „Санскрит“. Оваа претпостава е сосема точна, поради еден едноставен факт: ОСНОВА НА СИТЕ ТИЕ ЈАЗИЦИ Е МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК. Сите наведени племенски групи се дел од МАКЕДОНСКИОТ НАРОД распространет на пет континенти. Основа на сите писма што ги употребувале тие племенски групи е македонската словарница цутна (кирилица и латиница), цифрите пролетни, македонскиот музички ритам 7/8-ски такт.

Според аналитичарите: „Меѓутоа различните пристапи на истражување, недоследноста, противречните ставови, ги водат научниците во замки од кои досега никој не нашол соодветен одговор. Прашањата пак, зошто биле направени и дали воопшто потекнуваат од дамнешни времиња водат до несоодветни одговори, бидејќи самата вегетација, опкружување и услови не наведуваат воопшто на потреба од градење на пештери и скривалишта. Дали се тоа некој вид верски објекти? Потоа, постои проблем и со недостаток на археолошки материјални докази“.

 

Како дополнителен проблем за научниците претставува недостатокот на антрополошки докази. Зошто луѓето не оставиле зад себе ништо друго освен натписи и верски структури? Не биле пронајдени ниту коски ниту некои орудија,. Што не значи дека нема да се најдат. Тоа е така повторно, поради македонската вера на кружење на духот божји Македон од Планетата Македонија кон сонцето и обратно. Природно упокоените Македонци ги палеле на клада. Преку огнот, духот божји Македон, како и телото, патува на пламените јазици, како симбол на сончевите зраци во Рајот Македонија во вселената.

 

За македонската култура и континуитетот од временски период од минимум 500.000 г. може да прочитате во печатеното издание во книгата „Зета Македониа 400.000 г. писменост, македонска цивилизација на пет континенти, традиција до денес“ и дигиталната верзија Том III на сајтот zetamacedonia.com .

Книгата може да ја прочитате во Национални и универзитетски библиотеки во Република Македонија и во некој држави низ светот. Печатеното издание може да се купи кај авторот, преку меил zetamakedonija21@gmail.com , телефон +389 78 264106. 

 

 

[1] истражување објавено во The CPROCEEDINGS of the VERMONT HISTORICAL SOCIETY SPRING 1979 VOL. 47, NO.2 -Vennom's Stone Chambers:Their Myth and Their History By GIOVANNA NEUDORFER, страна 79Прегледано:  1,186.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................