33 Р. МАКЕДОНИА

02.12.2020 г.

 

Македонска цивилизација на пет континенти. Со писмо Цутно (Кирилица и Латиница), цифри Пролетни (Римски и Арапски), јазик, наука и вера на Реинкарнација.

 

 

Плочката е случаен наод, но со големо значење за уметноста, писменоста и верата македонска. Овие вредности водат корен од пред 500.000 г. во продолжеток до денес. Секој Македонец може да се гордее со ваков писмен доказ. Писмото е Цутно - Кирилично.Напишано е од лево кон десно и од доле кон горе, во два реда. Редовите ги сече вертикална линија од именката УТ.

На тој начин текстот е поделен на четири дела, симболизирајки ги четирите годишни периоди. Вертикалната линија ја симболизира стремежот на Македонскиот народ, по смртта, да се искачат до божјите височини на Богот Сонце и Мајката Елена, Парскева, Вселената Македониа. Птицата УТ лета после 24 ч. Таа ја зима душата на ноќта а го најавува светлиот ден. Утот е првиот божји гласник ангел, во христијанството се нарекува Ангел Михаил. Во овој случај, Утката ја најавува смртта, на најдолгата ноќ од 21 - ви декември  Имаме сонце стоење од три дена , кога на 25 - ти декенври, ќе се појави Малиот Див, (како топонимот Малдиви), сонцето, растечкиот ден. Текстописецот, оваа природна појава ја стимулира со изреката „Л'Т“, со значење летни, се мисли на младото сонце ИЛИА. Македонскиот народ го нарекува „Р'С“ раст на времетраење на денот, персонифициран со РИС, Ристо. Во христијанството наречен по грешка ИСУС. Исус се раѓа на 21 - ви март, каки ИС - Исус, 'РКУЛЕЦ на живата природа.

На ќерамичката плочка од лево кон десно и од горе кон доле пишува:„ЛИТ УТ,. 21 - ви, Л'Т ИЛИА.“. Транскрибирано на современ македонски јазик гласи: ЛЕТАЈ УТ ОД 21 - ви декенври, а наутро да летне СОНЦЕТО ИЛИА.

Вакви слични натписи, со македонските слова, цифри и јазик, кои укажуваат на македонската моноистичка вера Реинкарнација, пронајдени се низ целата Планета Македониа. 

 

 

..............................................................................................................................................................................

 

03.12.2020 г.

 

Македонската цивилизација со минимална старост од 500.000 г. распространета е на пет континенти.
Натписот во опсерваторијата КОКИНО во Р. Македонија е идентичен со натписот во Вермонт САД.

 

                                               Македонска цивилизација на пет континенти.

 

 

                Видео репортажа за опсерваторија Кокино.     Video report for Kokino Observatory. 

 

                                           Ancient Aliens - Kokino (Taticev Kamen) Macedonia
                           https://www.youtube.com/watch?v=XR0HhkFsy-g&feature=emb_logo
                     

..............................................................................................................................................................................

 

 

11-09-2018 г.

Набљудувачница КОКОНО


11-09-2018 г. „Набљудувачница Кокино, Републиа Македониа, опстојува од пред 500.000 – 1.917 г. мака ера пред.појавата на христ.  
Во 2001 година во Република Македонија, под планинскиот врв Татиќев Камен во општината Старо Нагоричане, е откриен археолошкиот локалитет Кокино. Артефактите кои се пронајдени на тој локалитет, докажуваат за митскиот карактер на планината, нејзината светост и постоењето на набљудувачница. Според денешното сознание, локалитетот е направен од Слово-Македонците, потекнува од пред 1.917 г.м.е.п.п.х, а користен е во континуитет сè до седмиот век. Во 2005 година, НАСА го стави Кокино на четвртото место на листата со најстари и најважни астрономски опсерватории на светот. Во Источна З.М.Европа, Кокино претставува еден од најмаркантните и најубавите објекти како набљудувачница, меѓу другите откриени и неоткриени набљудувачници, како на пример Цоцев камен – Кратовски регион, или пирамидата Плодна на планината Водно, во близина на главниот град на Република Македонија, Скопје.
Меѓу другото, на локалитетот е лоцирана централната точка, за набљудување, на небесните тела, како и седум маркери, изработени во вертикалните, андензитни карпи, со кои се означувале местата на изгревање на Сонцето и Полната Месечина. Набљудувачницата служела за изработка на лунарен календар во циклус од деветнаесет години. Во наше време, еден таков циклус почнува во 2006 год. За прв пат во светот е пронајден маркер од камен за одредување на лунарниот месец, зимски од дваесет и девет дена и летен од триесет дена. Одбележувањето на изгревањето на Сонцето и на Месечината, со извонредна прецизност ги утврдувале местата на Сонцето во денот на долгодневицата, пролетната и есенската рамноденица, минималното и максималното отстапување на Месечината во зимскиот период и слично. Се набљудувало затемнувањето на Сонцето и Полната Месечина во циклус од педесет и четири години и триесет и четири дена. Пред да стане набљудувачница, се смета дека била света планина како пирамида на Сонцето, на која се негувале повеќе култови: култот на Големата Мајка божја, Марија, Мадона, богородица Планета Македониа, култот на светиот спој меѓу мајката Планета Македониа и Сонцето, покрај другото и чин за прогласување владетел ЗЕТ И НЕВЕСТА. За таа намена на врвот на планината се наоѓаат најстари, во светски размери, камени престоли. Зетот бил персонификација на Богот Сонце ИЛИ - ИЛ, Господар - Господ на Планетата Македониа и владетел.

 

 

                              

                           Опсерваторија Кокино. Камени престоли 4000 - 500.000 г. Камени престоли.

 

                                 https://www.youtube.com/watch?v=XR0HhkFsy-g&feature=emb_logo


 

 

 

 

Карпестиот планински врв се персонифицира и како тело или пирамида на божјата МА. Служела за пренос на материјалната енергија од Планетата Македониа кон Сонцето. Тоа се случува кога на запалена клада, телото исто како и душата, преку двете пирамиди и сончевите зраци, духот божји Македон од принесената жртва, отпловува кон Сонцето за прочистување и повторно се враќа назад преку АЅИЛ’К - виножито и пирамидата на Сонцето, пристигнувајќи преку врвот или маркерот кој претставува божјо око. Запалената клада била и знак и сигнал, со кој се објавувале одредени значајни дати во големата Зета Планета Македониа, проглас за одредени периоди, кои се дел од еден цикличен процес, како на пример новата година, започнувањето на пролетта и рамноденицата итн. Тоа се случувало симултано, истовремено преку сите други помали набљудувачници или светилишта.
Покрај престолите на Господарите - Владетели Македонци, во Кокино има и помали столчиња за божјите Кокинки, тоа биле божји Мадонки, кои ќе бидат оплодени од сончевите зраци (зраците на господовиот поглед на Зетот).“ (Цитат од книгата „Зета Македониа 500.000 г. писменост Том II).  На едно од столчињата е пронајден натпис кој гласи[2]: „ИЛ“ Бог Сонце.


[1] http://kokinomk.wordpress.com/, пристапено на 04.05.2015.
[2] Фотографија: Бранко Сотировски

 

https://www.youtube.com/watch?v=XR0HhkFsy-g&feature=emb_logo

 

 

Прегледано:  353.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................