38 ИРАН

Се роди Р’С, Рис, Ристо
Ритуален сад.  Од локалитетот Висок Бакун (во модерната провинција Фарс, Иран). На садот е насликан крст, кој ги симболизира четирите годишни периоди. Насликана е птица во форма на човечка фигура. Птицата е утка, симбон на раѓање на нов живот врз основ на смрта. Најдолгата ноќ умира, се раѓа младиот Џин Сонце Р’С, Р’сто, Ристо.

 

Прегледано:  94.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................