42 BOSNA

„ДУХ БОЖЈИ“ Равне 2, Високо - Луг, Босна.


Претпоставка е дека овој предмет е исечен од една од големите плочи, кој се лиени и со рака обработена нејзина површина во облик на вајарско дело барелјев, во облик на лигатура и букви а потоа печени на висока тенпература. Плочите со еден исти релјеф во форма на скриена порака - криптографија, употребени се за изработка на заштитниот слој на пирамидата. Датирањето на овој натпис според повеќе научни методи изнесува 12.000 г. – 32.000 г. а според писмото, јазикот, верата во Реинкарнација, науката и културата обработени во книгата Зета Македониа том II, том III и том 5, минималната старост изнесува 500.000 г.

 

 ...............................

                                                           Сл. 1 „Дух Божји“, Археолошки музеј Равне 2, Високо, Босна.

Спопед западните самопрогласени научни кругови, кој ги изнесуваат својте ненаучни трудови пред „научната јавност“, погрешно тврдат дека, најраните форми на писмено општење потекнуваат од Сумер во Јужна Месопотамија, околу 3500—3000 година пр.н.е. Понатаму се смета дека, „Старите Грци го создале првиот азбучен систем (околу 750 година пр.н.е.)“. Веднаш да кажеме терминот „Стари Грци“ е смислена лага, која постои само во фантазијата на западноевропски „научни“ дилетанти. Грција и Грчкиот народ измислен е од 1832 г. Име на народ постар од 1832 г. на територија денес наречена Грција се славо - Македонците со временски распон од фонетска писменост минимум од 500.000 г. со словенски јазик (македонски), со писмо јавно „Кирилица“ и тајно „Латиница“, со цифри „Пролетни“ (латински и арапски) и 7/8 – киот музички такт,  со наука и култура. Ова тврдење поткрепено е со писмени документи, пронајдени и датирани од археолози ширум светот. Еден мал дел објавени се во книгите „Зета Македониа“ том II, III, IV (во изработка) и том 5, од Бранко Сотировски.  
Македонска словарница.
„Секој глас се бележи со една буква или сончев зрак. Древните две азбуки (кирилица и латиница) стари нај малку 500.000 г., со право може да се наречат МАКЕДОНСКИ ПИСМА НА ЦУТОТ, т.е. СЛОВА НА ПРОЛЕТТА, БИДЕЈЌИ СОНЧЕВИОТ ЗРАК Е ДУХ БОЖЈИ МАКЕДОН И КАКО ПРИЧИНА И ПОЧЕТНА ТОЧКА ПРИ ОФОРМУВАЊЕ НА СЛОВОТО ИМ ДАВА КАРАКТЕР НА ЦУТ ИЛИ НЕШТО ШТО ВРОДУВА СО ПЛОД, т.е. ЗБОР“. Извадик од книгата „Зета Македонија том II“, од Бранко Сотировски.
Западните теоретичари ја прикриваат лагата, што ја нудат за точна, со претпоставка, дека целата историја пред појавата на металот претставува  „ПРАИСТОРИЈА“ или временски период кога нема историја. „Нема историја затоа што нема писмо“. Сите писмени знаци во вид на лигатури и симболи ги нарекува само уметност, без никаква поврзаност со еден ностратички јазик, еден народ, едно писмо, една вера во Реинкарнација, исти обичаи и музички инструменти, наука и култура.
Оваа колумна е обид за докажување на спротивното, која можеби ќе вроди со плод, со помош на артефактите пронајдени во тунелите во паркот Равне 2 во Високо, Босна. Обработуваме еден артефакт во облик на зрно пченица, кој го симболизира првиот сончев зрак, кој се појавува на ден 21 – 22 ри март. Тоа е духот Божји, кој се спушта од сонцето преку косите мостови Космосот на Светот Македониа, да го оплоди за да се роди синот божји, обожествениот смртен бог денес наречен Господин, Господар, Господ и гостин на Светот. Според обработениот артефакт божјиот син се нарекува Бог, оној кој БОтее – се раѓа, расте со божја промисла, вирее,  од Светот Мајка – Македониа.


  .....................................  
Сл. 2 Артефакт пронајден во тунелите Равне2, Високо, Босна. Оваа форма изработена е од печена глина. Самата форма се чита: „С’  ОС“. Транскрибирано на современ македонски јазик значи: „СО ОСКАТА СОНЧЕВИОТ ЗРАК“ и на современ босански јазик со значење: „СА ОСОВИНОМ, СУНЧЕВИМ ЗРАКОМ“.
Формата на предметот е елиптичен. Оваа елипса се врти околу својата оска или самиот предмет претставува осовина, како дух божји, околу кој се врти целиот свет, формата во вид на лигатура може да се прочита „С’ ОС“. Фкупниот прочит на лигатурата формира текст „СО ОС БОСА И БИ БО“.


Оваа македонска лигатура има повеќе значења: 1. „Оној што дозволил да се роди сѐ“, a таа ѐ Големата Мајка ПАРАСКЕВА (Св. Петка). По старо име според натписот на плочата, тоа е БОСА, со значење боска или дојка. Пирамидите и конусите во Високо претставуваат боски или дојки со изобилство на лековити подземни води, тие ги дојат својте деца со вода и духовна храна, што претставува храна. Боса може да значи и женско име Босилка, нејзиниот корен произлегува од  Босилок ароматична и лековита билка. Именката Босилок доваѓа од БАСИЛЕА (базилика), што значи главниот храм на владетелот или Богот Сонце. Во овој случај главниот храм во Високе е пирамидата на Сонцето ИЛИ.
Големата Мајка Параскава - Боса составена е од светло и темно. Светлост е енергија, која е бела и црна, а темнината е чиста езерска вода - материја, која се нарекува ЕЗЕР или погрешно Етер. Темнината колку е црна толку е и бела. Оваа голема мајка Славјанскиот народ – Македонскиот ја прикажува како две пирамиди со духот божји и два сончеви зраци слика 1. Ова симболично прикажување на големата Мајка го среќаваме низ целиот Свет, сеуште е задржано на македонската носија и македонскиот ќилим, со магиска моќ.

 

                                                             
                                Сл. 3 Раѓање на божјата семенка од Големата Мајка Параскева – Св. Петка, БОСА со
                                          значење боска или дојка – доилка и Босилка доваѓа од зборот растение Босилок – Басилеа
                                          храм на богот ИЛИ.
                                 Сл. 4 Истата божја семенка се среќава во пустината Наска (Наска = за нас), Перу, со
                                           димензии 730 м X 252 м. Во горниот дел на мушко – женската божја семенка пишува
                                            „Г’ УТ П’Г’, со значење „ТОЈ УТ ПОВТОРНО РАЃА“. Со преносно значење: „ПО
                                           СМРТА ТОЈ УТ ПОВТОРНО ГО РАЃА ДУХОТ БОЖЈИ, ОД БОЖЈАТА СЕМЕНКА
                                           ПОВТОРНО ЌЕ СЕ РОДИ НОВ ЖИВОТ“.


Божјата семенка на Големата Мајка Параскевакоја – Боса, спој е со горниот и долниот свет, пристига на нашиот Свет преку сонцето ИЛИ и првиот сончев зрак. Исто митолошко сваќање го имаме нацртано во пустината Наска, сл. 4. (Зборот Наска значи запис за нас). Патот на божјата семенка во Наска започнува од натписот ИЛИ, поминува преку нацртана и најголемата на светот пирамидата на сонцето со висина од 9.550 м. и пирамида на Светот Македониа со висина од 5.300 м. и се спушта под птицата УТ, вкупниот изминат пат изнесува 21.662 м. Прочитај повеќе: „Зета Македониа том II“ од Бранко Сотировски страна 321.
 2. Второто значење на лигатурата е. „Оној што создава доле на нашиот Свет“, се објаснува со зборовите „И БИ БО“. Тоа е  божјиот син обожествениот Словен - Македон, кој е рамноправен со својот татко Сонце, во оплодување и создавање на Светот, тој е продолжена рака на својот татко и тоа со РАБОТА, ПЕСНА И ДОБРА МИСЛА.
3.Трето значење на текстот „СО ОС БОСА И БИ БО “. Духт божји стилизиран во облик на зрно пшеница, што претставува осовина на Светското движење, пристига на територија „БОСА“ денес наречена Босна и од тој момент се раѓа божјиот син, по татко наречен е Илион а по мајка наречен е Македон. При раѓањето „И БИ БО“ се појавува голема болка, значи моментот на раѓање на Светот и божјиот син претставува голема болка, која се провлекува низ целиот живот, засега со познат временски период од 500.000 г. до денес.


 ......................................
Сл. 5 Артефакт пронајден во тунелите Равне 2, Високо, Босна. Оваа форма изработена е од печена глина. Самата форма се чита: „С’  ОС“. Транскрибирано на современ македонски јазик значи: „СО ОСКАТА СОНЧЕВИОТ ЗРАК, БОСА И БИ БО“ и на современ босански јазик со значење: „СА ОСОВИНОМ, СУНЧЕВИМ ЗРАКОМ, У БОСНИ СА БОСОМ И БИ БОГ “.


Во одреден временски период во рамките од 32.000 – 500.000 г.градот Високо бил Јерусалим. Место каде се родени синовите  божји Ис – Исус (вкупната жива природа), на 21-ви март и РИС – Ристо (раст на денот), на 25-ти декенври. Во Високе се собирал Славјанскиот – Македонскиот народод целиот свет на поклонение и возвишение. Влегувал во тунелите на Равне 2 и 3 и се движил во правец на пирамидата на Богот Сонце ИЛИ. Лугето во тунелите се движеле  како процесија, излезот се наоѓал на платформата од западната страна на пирамидата на сонцето. Прочистени во тунелите, при искачање, на светлоста на денот, Богот Сонце ИЛИ ќе ги прогласи за ОБОЖЕСТВЕНИ, богови Славјани – Македонци, со зборовите „ИТ И Л’Т“: со значење „ИТАЈТЕ И ЛЕТАЈТЕ“, ќе ги надари со знаење, со душата Божја, која ќе им овозможи да летнат низ Светот Македониа и го рашират божјото знаење, исто како обожествениот Славен Дионис и братму обожествениот Хермес, првите глобализатори на Светот. Прочитај повеќе во книгата „Пирамидите во Босна том 5“. (Книгата е објавена на сајтот zetamacedonia.com). 
Заклучок: Нема никакво сомнение дека во времето на изградбата на пирамидите немало фонетско писмо. Оваа колумна, која го обработува пронајдениот натпис од Равне 2, го докажува спротивното.

 


Непознати зборови:
Боса   = боска, дојка, босилок, храм на владетелот, храм на Богот ИЛИ, Босна
Ботее = раѓа, расте, вирее, работи

                                                                                                       Бранко Сотировски  18.08.2022 г.
Прегледано:  139.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................