И ЈАС СУМ БОГ. Што значи зборот „Амин“?

21.02.2020 г.

Амин, „Овој збор еден ѐ, од ретките хебрејски јазички знаци, кој во литургијата на христијанството влегол во својата неизменета форма“. Со оглед на докажаните факти, дека почетното христијанство, во продолжеток до денес, представува извртена македонака вера на Реинкарнација, може лесно да се заклучи дека зборот АМИН преставува сомнителен израз со скриени пораки.
Евреите, како семитско арапско племе, удружени со римјаните – одродените Македонци, пред појавата на христијанството, активно учествуваат во уништувањето на македонската држава, со извртување на македонската вера, за превласт на македонската трговија низ цел свет. Се врши невиден грабеж на материјалното и културно наслетство. Но Македонија е толку богата со култура, грабежот трае се до денес, и никогаш нема да престане. Насилното одземање на се што е македонско, целиот свет се ПОМАКЕДОНЧИЛ. Според ова и според македонската културата, нашата планета  е Планета Македониа, (без словото „Ј“).
Зборот Амин во превод од Хебрејски би значело: навистина, неспорно, без сомнение, потврда. Етимолошки, доаѓа од хебрејскиот глагол, „аман“ што се преведува како „засили“ или „потврди.  Зборот Амин први го прифатиле семитите доселени на југот на Македонскиот Полуостров. Тие удружени со Римјаните, а против Македонците, се нарекувале Ромјани. Жителите на европските македонски земји, неспособни да создадат духовни и матерјлни вредности, исто така, се удружуваат со римјаните, против сопствениот македонски корен. Лесно го прифаќаат зборот Амин. Се разбира имало и Македонци патриоти, кои не се слагале со римското наметнување на извртена религија. За жал тие завршувале на ломача или биле оковани на крст.

Како стигнал овој збор кај Македонскиот народ, многу е лесно да се открие. Овој збор не дошол преку семитското племе наречено Ромјани, денес наречени Грци. Овој термин го донел првиот римско – семитски платеник наречен Св. Петар, кој поради завршенарта работа, воведување на  Македонците во христијанство, ќе биде јавно убиен во Рим.

Некои аналитичари сметаат дека, зборот Амин, во христијанскиот свет всушност значи „да се биде цврст“, „да се потврди“, „да се има вера“ или „да се верува“. Ова констатација е точна за употреба на македонскиот збор „Амин“, кој има друго скриено значење, наметнат со сила и поинаков смисол. Слично значење има и арапскиот збор „амана“.
Сега да го објасниме зборот амана = аманет, со значење доверување или извршување на молитва, потпирајки се на чест. Но зборот амана значи и нешто друго а тоа е: а-мана со значење грешка, во однос што, чест не постои. Или а-мана  е нема мана. Во македонскиот јазик пред глаголот ако стои А, тоа е нешто обратно, (на пример нормален - Анормален). Зборот амин семитите денес Грци го пишувале „AMHN“ се чита како амен, читано наопаку значи НЕМА. Зборот „АМЕН“ ѐ нешто, што нема ништо. Молитвите на Македонците ги нема, како и нивниот Бог Сонце го нема. Што се однесува на зборот Амин = А е бог, мин - мина ѐ со значење минато, сменето, или амин е изминат бог, или сменет бог. „Амин“ читано наопаку е НИМА дијалектен збор, што значи нема.

Зборот Анатема за разлика од амен директно кажува, нема скриени пораки. Анатема се состои од два збора АНА и ТЕМА. Ана може да биде мајка на Богородица Марија, што не е точно. Мајка на Богородица Марија е Елена  - Параскева, родилка на вселената. „АНА“ е со значење: „А“ е обратно од „НА“.  „На“ е место каде што се наоѓа нешто или се случува нешто. „ТЕМА“ е со значење темница или земја. А-НА-ТЕМА значи: „Натема“ = на темнината. А-натема = обратно од темнина, што значи анатема е СВЕТЛИНА. И во овој случај дојдовме до заклучок дека христијанската религија е нешто обратно од Македонската Вера на Реинкарнација. Зборот анатема се употребува во изреката „Ќе фрли анатема“, што значи ЌЕ ФРЛИ СВЕТЛИНА - молња. Светлината за Македонците е: „Бог, тоа е, нешто реално - стварно, светло, мило, допирливо, топло, добра мисла, мелодија, моќно, но не е најмоќно, тој ја дарува божјата семенка за нов живот, таа семенка е Божјата СВЕТЛИНА, тоа значи тој не е создавач на нешто од ништо, тој е само оплодувач, а Мајката е таа најмоќната која создава и дарува нов живот. Во македонската монотеистичка вера, единствен Бог е Богот Сонце ИЛИ, ИЛ, ИЛИЈА, во христијанството наречен Свети Илија.“ (Колумна „Што е Бог“). Христијанството со сета сила се бори Сонцето неговата светлост и топлината да ги престави, како нешто лошо, што не е Бог.

 

Неуспехот на Христијанството е во тоа што, во оваа религија се внесуваат светците, како на пример Св. Илија со значење Бог Сонце ИЛИ. Св. Ѓорги и други. На овој начин македонската вера на Реинкарнација преобразена ѐ во многубожја религија.

Од ова се гледа дека зборот Амин е вметнат во молитвите само, за оневозможување на Македонците да комуницираат со својот бог Сонце, да се неутрализира молбената енергија, лична и колективна. Да се запрашаме, како Македонците, минимум од пред 500.000 г. ќе ја благословат својата молитва? Тие се заблагодарувале на Богот Сонце Или, за услишената молитва, со изреката „И ја сум Бог“. Тоа значи дека Македонците биле рамноправни со Богот Сонце, но последниот збор го имал Татко Бог Сонце и Мајка Богородица Планета Македониа. Поради тоа што, Македонците биле со привремен престој на Планетата Македониа молитвата ја завршуваат, и со изреката „И јас сум Бог Македон. Јас сум господин, господар, Господ на Планета Македониа“. Македонци обединете се околи најсилниот, најумниот и нај патриотскиот, удружете ја заедничката молитва за Македонија со зборовите „И јас сум Бог Македон“. Обединети ние сме господари на Македониа, со сопствен јазик, писмо историја и култура.

 

 

                                                               

Натпис на камен од ANCIENT VERMONT SAD , 500.000 г. македонска ера. Крстот се чита како И и А со значење И јас, или ИА со значење земја. Кругот е Бог Сонце. Натписот значи „И ја сум Бог Сонце“.

 

Книгата „Зета Македониа 400.000 г писменост“, отпечатена ѐ во второ дополнето издание и превод од македонски на англиски јазик, истата може да ја прочитате во Градска библиотека „Браќа Миладиновци“, Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“-Скопје, во националните библиотеки во Берлин, Загреб, Будимпешта, Анкара, Hong Kong - 香港 и др.  Книгата ја нема во продажба. Таа може да се нарача од авторот преку меил zetamakedonija21@gmail.com или на телефон +389 78 264 106.)

Пројавен е голем интерес за книгата „Зета Македониа“ превод од македонски на англиски јазик, низ целиот свет. Големиот интерес се должи од стравот за разоткривање на светската лажна историја, во однос на светското Македонско потекло - МАКЕДОНИЗМОТ.


Прегледано:  1,339.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................