„ИНДОЕВРОПСКИ ЈАЗИК“ – ЛАЖЕН КАБИНЕТСКИ ТЕРМИН ЗА ДА СЕ ИЗБРИШЕ ВИСТИНСКОТО ПОТЕКЛО НА ЈАЗИЦИТЕ, КОИ ВСУШНОСТ ПОТЕКНУВААТ ОД МАКЕДОНСКО - ИСКОНСКИОТ ГОВОР ОД НАЈМАЛКУ 400 000 ГОДИНИ

(среда, 13.01.2016)

“Јас сум Македонец, со македонска свест, и како таков си имам свое македонско гледиште врз минатото, сегашноста и иднината на мојата татковина...“ (К.П.Мисирков)

Таканареченото семејство на „ИНДОЕВРОПСКИ јазици, произлезено од народ кој живеел од Шкотска, па сé до Индија, денес не постои, иако јазикот се задржал...“ 

..................
                                                 Карта на Големата Зета Македониа со центарот на светот Македонија, нулта
                                                                                     меридианот „ИЛ“ и екваторот „МА“.

Според научниот свет, вклучен во дневно политички теми од денес таканаречените држави: Германија, Франција, Англија и други, „Индоевропскиот јазик претставува најраширен јазик, и тоа во Европа и Азија“. Оваа теза е слепо прифатена од домашните експерти, поради неинформираност, непрецизност на мислата, невнимание или незнаење, а за верификување на нивните докторски дисертации. Cо тоа завземаат општествено-политички позиции за остварување на ситни сопствени интереси.
Таква цел имаат и денес новоформираните соседи, уништување на македонскиот карактер на сопственото потекло.


Водечката научна мисла во светот со векови го има приматот вo Европа. Меѓу другите сознанија, Западна Европа формира став и за потеклото на европската култура. Западните теоретичари во нивните толкувања се раководат само со една цел а таа е: УНИШТУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ КАРАКТЕР НА НАУКАТА, јазикот и писменоста, претставена преку македонската монотеистичка ВЕРА НА ВИСТИНАТА. На овој начин не само што ги брише македонските научни вредноси, туку го брише и сопственото потекло како народ. Врши уништување и на сопственото име и тоа преименувајќи се со имиња на човекови особини, топоними хидроними и др., а со тоа прераснува од народ во помали племенски заедници.

Примерите се следниве: „народ Готи“, (со значење говедари), народ Срби (со значење слуга, сервисер или серб), или имиња на топоними (како на пример Римјани, „римски народ“, термин добиен од градот-држава Рим), хидроними (како на пример „народ“ кој живеел по течението на реката Волга, наречени Волгари - Болгари или Бугари) и др. Така преименуваните племенски заедници, поддржани од католичката црква, како организација формирана за уништување на македонската монотеистичка вера, научниот свет го менува името и јазикот прогласувајќи го за „ИНДОЕВРОПСКИ“, а црквата ги менува религиозните практики, извртувајќи ја македонската монотеистичка вера, прогласувајќи ја за паганска и многубожја. (Поопширно за македонска монотеистичката вера ќе прочитате во книгата „Зета Македониа“, печaтена верзија стр. 24 и 31).   

Тенденција на науката е уништување на сопствениот корен и ген македонски, вкоренет кај сите денес новоформирани држави во Европа (а, според книгата „Зета Македонија“, оргиналното име е Зета Македониа Европа), Азија (Зета Македониа Востанија) и Америка (Зета Македониа Прекуокеански ЦУТ).

Што е тоа што придонело за откажување од самите себе? Тоа е поради ВЕРАТА во единствениот БОГ Сонце „ИЛИ“. Тоа е првиот ЈАЗИК БОЖЈИ, во минатото нарекуван реч божја или СЛОВО БОЖЈО, и тоа е писмото божјо ЦУТНО наречено по Св. Кирил - КИРИЛИЦА. Овие три вредности на Македонците, кои живееле на пет континенти одеднаш, претставуваат трн во око на самите одродени Македонци.

 
Повторно! Зошто се откажуваат од овие божји светости кои се дел од самите нив? Тоа е поради фактот, што Бог Сонце ИЛИ комуницира со своите синови Македонци кои живеат само на Македонскиот Полуостров (Балканот) со центарот РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА[1]. Целата божја наука со јазикот и писмото пристига од самиот Бог Сонце Илија преку светлоста, обожествениот ЗЕТ, Хермес, и новородената жива природа „ИС“, новороденчето син божји – ЗЕТОТ. Зетот го претставува божеството ИЛИ  на Земјата и владетелот на неписмените одродени браќа во Зета Македониа Европа, Зета Македониа Востаниа, Зета Македониа Прекуокеански ЦУТ, Зета Македониа АР на МА (северна Африка), Зета Македониа Лом Божји (Јужна Африка) и Зета Македониа Лом на Дон (денес таканаречена Австралија).

............................................................ 

                         Европската наука го подјадува сопствениот корен, за самоуништување на своето потекло.

 

Оваа вкоренета меморија во генот на Македонците со илјадници години од пред најмалку 400.000 г., претставува главниот мотив за уништување на сопствените македонски корени. Самите тие одродени Македонци низ целата Планета Македониа, од дното на душата се однесуваат со презир кон сопствениот Бог Сонце ИЛИ, сопствениот јазик и писмото ЦУТНО - кирилицата и латиница македонска. Уште од камениот период во континуитет до денес, одродените браќа се обидуваат тие три светости да ги избришат, но сета нивна неколку илјадалетна борба со самите себе е неостварлива, голема и неуништива. Македонскиот ген во сите сегменти од животот на пет континенти, кај сите луѓе во светот е божја искра, божја молња, божја МА, божји Дон, божји Зет, божји Хермес,. Таа божја искра, која се содржи во сите новоформирани дијалекти произлезени од македонскиот јазик во Зета Македониа Европа
(со измислени термини, како „латинска, германска и словенска“ група на дијалекти), се содржи и во сите новоформирани подоцнежни писма, како и во сите подоцнежни религии произлезени од македонската монотеистичка вера. Сето ова е основа на светската историја и темел на светската наука и култура, што недвосмислено ни укажува на фактот дека народот кој живее од Шкотска - Зета Македониа Островска до источна Кина – Зета Македониа Востанија, претставуван од западната наука како „ИНДОЕВРОПСКИ НАРОД“, е всушност народ македонски и тоа од пред 400.000 г. во континуитет до денес, на пет континенти. Доказите се очигледни, усмени преку јазикот, писмени преку многубројните создадени словарници во Македонија и илјадници цртежи во пештерите (како божји храмови) со натписи „Зета Македониа“ пронајдени на пет континенти. Еден од најверодостојните докази се новоформираните религии произлезени од токму од македонската вера. (прочитај повеќе во книгата „Зета Македониа“).


..................
         Дешифриран натпис од култен сад, Велушка тумба Пелагониски регион, Р. Македонија. 6.480 – 6.250 г. македонска ера.


Сите новоформирани племенски заедници во Зета Македониа Европа, се борат со сета сила да ја измешаат македонската основа на светските достигнувања. Една од тие основи е и МАКЕДОНСКАТА ЕРА на културата, прикажувајќи го притоа придонесот на ера, како свои културолошки достигнувања, или припишувајќи го тоа на народ кој изумрел и го нарекуваат „ИНДОЕВРОПСКИ“.

На Македонскиот Полуостров одродените Македонци, потпомогнати од другите племенски заедници од Зета Македониа Европа, како наши соседи, поради блискоста на македонскиот извор на светоста, се најбучни за докажување на потеклото на историјата на светот. Намерите за истакнување на новоформираните племиња е бришење на меморијата дека сé е Божјо Слово, предадено на еден народ МАКЕДОНСКИ, а бришењето на меморијата е неможно, затоа што Бог Сонце ИЛИ, божјиот син Господ ИСУС и Господовата мајка МА (МАДОНА), се еден склоп кој е неуништив, за среќа на Македонците, а голема несреќа за сите други племенски заедници во светот.

Македонскиот јазик од камениот период, па во континуитет до денес, со временски распон од најмалку 400.000 г. е литературен и со одредени граматички правила. Се смета за јазик со помош на кој може да се постигне висок стил на изразување, и тоа во стихови, со фонетско писмо цутно (кирилица и латиница), напишано на мал простор во вид на лигатура. Тоа е јазик како „Божја ука и наука“[1], (повеќе во книгата „Зета Македониа“). Македонскиот јазик се наметнал на Македонците како на север од Македониа, така и на југот од Македонскиот Полуостров, меѓу многубројното македонско население (наречени Велени, фалени или словени), каде се доселени безимени луѓе од арапско-семитско потекло наречени Волнари, и тоа од времето на антиката, па сé до денешни денови.

Во 735 г. македонска ера пред појавата на христијанството се формира градот-држава Рим и тоа од одродници од денес нарекуваните „Етрурци“ кои, всушност, се народ македонски. Со римската држава владеат владетели со македонско потекло. По големите граѓански војни, Македонија ќе биде освоена од градот-држава Рим, 168 г. македонска ера пред појавата на христијанството. Од македонскиот народ ќе бидат ограбени материјалните и духовните добра, науката, верата и писмото, цифрите и др. Науката, верата писмото и цифрите им биле блиски на владетелите и луѓето од градот-држава Рим, поради нивното македонско потекло. Целата архитектура во Македониа била срамнета со земја. Со македонските достигнувања во уметноста, како и архитектурата искрадена од Македониа,  денес се гордеат западноевропските градови.     


Со почетокот на владеењето на македонскиот император Костантин Велики (274–337г.ма.ера), македонската култура се реинркарнира. Кнезот Ростислав од територијата наречена Моравија (според дешифрираните натписи по течението на реката Дунав, обработени во книгата „Зета Македониа“ таа македонска територија е Зета Мадонија), како Македонец и родољубец на својот род ЛАВРОД, се обраќа со писмена молба до македонскиот император Михајло III од новото Македонско царство. Имено, територијата на кнезот Ростислав била напаѓана од мисионери од одродениот македонски народ[2], тогаш наречени Готи (говедари), откажани од својот род, прифаќајќи го латинското писмо кое е, всушност, тајното македонско писмо на Цутот, произлезено од јавното македонско писмо - цутно наречено кирилица. Сега племенската заедница Готи, продолжувајќи ја традицијата на уништување на се што е македонско, а за остварување на лични интереси, откажани од својот род ЛАВРОД, дејствува на југоисточниот дел од територијата Зета Мадонија. Кнезот Ростислав грижејќи се за својот народ македонски (денес погрешно нарекуван „Словени“) од асимилација, преку писмото латиница и јазикот на Готите (говедарите), а според големата почит кон новото Македонско царство и центарот на светската култура – Македониа, со развиена наука и образовниот систем, се обраќа со молба до императорот Михајло III за спас на Зета Мадонија.

.........................
                                      Печат од глина, Равенија – Беломорска Македониа 8.500 – 5.000 г. македонска ера.
                                                             Дешифрирано, обработка и цртеж – Бранко Сотировски.Владетелот Михајло III ги замолува македонските браќа Кирил и Методиј од градот Солун за справување со проблемите на кнезот Ростислав. Големите умови, браќата Св. Кирил (827-869) и Св. Методиј (826-885) во 855 или околу 862–863, поткрепени со македонската традиција во науката уште од камениот период, ја создаваат генијалната словарница наречена Кѷрїлловица, - кириловица, подоцна наречена глаголица. Поради бришењето на кабинетската именка „СЛОВЕНИ“[1], глаголицата е последната македонска словарница. Писмото е составено врз основа на гласовниот македонски систем, кој се вклопува во сите македонски дијалекти низ целата Зета Македониа Европа. Глаголицата морала да се разликува од латиницата, но и од кирилицата која била во употреба во Македонија во континуитет со засега познат временски период најмалку од пред 400.000 г. македонска ера (види страна 89 и 105 во книгата „Зета Македониа), сé до појавувањето на градот-држава Рим. Генијалноста на глаголицата е истата како на македонската словарница цутна - кирилица, кои во себе кријат седум нивоа, од кои само четири се откриени. Тоа се фонетската вредност, цифрената вредност, астрономијата и музичката вредност.

.........................
                                             Св. Кирил создавач на последната македонската словарница Кѷрїлловица,
                                                                                   - глаголица.

Обожествените браќа Кирил и Методиј со своите ученици ги препишале македонските евангелија од латиницата на сега новото писмо - глаголицата. Еден препис од македонските евангелија на браќата Кирил и Методиј се чува во катедралата Нотр Дам во РЕИМС, источно од Париз. „Оваа книга, од поранешните римски провинции (денес дел од таканаречена Франција), сметана е за света книга, подарена од обожествениот македонски народ на своите браќа Македонци во таа област, поврзани илјадници години со културниот центар на светот - Македонија.“ (прочитај повеќе на сајтот zetamacedonia.com)

 ..................
                                                       Македонско евангелие, се чува во гратчето Реимс (денес наречена Франција).

Македонскиот јазик бил службен јазик од пред 400.000 г. сé до појавата на македонските кралеви во Зета Македониа Нанија (бивша римска провинција, денес таканаречена Франција), крунисувајќи се над македонското евангелие од XI век, напишано на македонски јазик и писмо - кирилица и глаголица, во црквата Нотр Дам во Реимс. Таканаречениот француски јазик кој е дел од „индоевропските“ јазици, има македонски корени и тој е службен јазик во тоа време во Зета Македониа Европа.

Еден од доказите за потеклото на новоформираните јазици се и македонките топоними, хидроними и др. низ целата Планета Македониа. Како на пример, топонимот Берлин (со значење Бер е син на богот Македон). Ист е случајот и со југот на Македонскиот Полуостров. Таков е примерот со полуостровот Крит (со значење да се сокријам), или заливот Коринт (со значење корито), кои денес тие не ги разбираат.

Денес, како што низ цела Зета Македониа Европа се менуваат имињата на териториите од одредени племенски заедници, се менуваат и топонимите, хидронимите и др. на тие територии.


ИНДОЕВРОПСКИ ЈАЗИК Е, ВСУШНОСТ, ЈАЗИК КОЈ ГО ЗБОРУВА ЕДЕН НАРОД ВО ЗЕТА МАКЕДОНИА ЕВРОПА И ДО ЗЕТА МАКЕДОНИА ВОСТАНИЈА (ИСТОЧНА АЗИЈА). ПОТЕКНУВА ОД МАКЕДОНСКО-ИСКОНСКИOT ЈАЗИК КОЈ Е ПОТВРДЕН СО КНИГАТА „ЗЕТА МАКЕДОНИА“, која обработува артефакти, како доказен материјал. Народот македонски, а со тоа и неговиот јазик, според пишани документи со старост од 400.000 г., е распространет низ пет континенти. Со ова се докажува дека македонскиот јазик не е словенски или индоевропски, туку е јазик на СВЕТОТ или светски македонски јазик.

Сите луѓе на Планетата Македониа се древни, но само македонскиот народ во директен контакт со Бог Сонце е најстар народ со најстаро име, јазик, писмо, вера и наука. Македонскиот народ од никаде не дошол или отишол, тој отсекогаш си живеел автохтоно на пет континенти.


Често поради непрецизност на мислата и ограничениот ум или пак поради пристрасност кон западната квази наука и невнимание, погрешно се вели дека „Македонците зборуваат јазик од групата на словенски јазици“. Научниот свет ги употребува термините: „Старомакедонски јазик“, а јазикот е еден, ниту стар ниту млад. Терминот „Старите Македонци“ исто така нема смисла. Не може да постојат стари и млади Македонци. Кој е постар внукот или дедото? Тие се само Македонци од одреден временски период.
Термините: „Старите Грци“, „Стариот грчки јазик“, „Старата грчка филозофија“, „Грчка митологија“, „Старото грчко писмо“ и други се бесмислени, празни, непоимливи за здравиот разум, а употребувани од научната ЛИГА. Со овие термини се искажува истата парадоксалност како исти со термините: „СТАРИОТ ВНУК на својот дедо“ или од внукот произлегува дедото. Што значи тоа? Името „Грција“ е создадено 1832 г. Сите општествени појави пред тој датум, се создадени од народ кој не се викал со името Грци, туку едиствен познат народ биле Македонците.

Основната карактеристика на македонскиот народ е тоа што тој е: Словесен, словосвесен, словогледен, тоа се луѓе СЛОВОВЕДИ, но во ни еден случај не се Словени. „Словени“ не е термин за народ, тоа е термин за карактеристика на луѓе, опис за нивната особеност. Исконското име за денес наречените словени, според пишаните документи е народот македонски. Сличен е терминот што погрешно се употребува за измислениот народ „ГОТИ“ или „ГОЈДЕЛИК, Терминот „ГОТ“ на македонски значи СКОТ, односно СТОКА. Ден-денес во охридскиот дијалект се употребува терминот ГОJДО со значење говедо. Од зборот ГОЈДО произлегува и зборот ГАЈДА.

Сето ова изложено недвосмислено ни укажува на фактот за негирање и преименување на се она што е придонес на една единствена ЦИВИЛИЗАЦИЈА МАКЕДОНСКА, нарекувајќи го народот и јазикот „словенски“ или „индоевропски“. Борбата за уништување на македонските придонеси во светската култура траат до денес, но едно не може да се сфати од сопствените одродени браќа, дека: МАКЕДОНСКОТО ИМЕ, ВЕРАТА НА ВИСТИНАТА, МНОГУБРОЈНИТЕ СЛОВАРНИЦИ МАКЕДОНСКИ, А СО ТОА МАКЕДОНСКАТА ЕРА НА НАУКАТА, како СЛОВО БОЖЈО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗБРИШЕ.
Ова е волја на единствениот Бог Сонце ИЛИ и единствената Мајка МА со светот да владее СИНОТ БОЖЈИ со Божјиот РАЗУМ, а не безбожните браќа со нивното РАЗНОУМИЕ, како обични смртници и од името откажани одродници. За безбожниците казната божја е неизбежна, да горат во „пеколот“ на вечниот студ и вечната толина во космосот.

Ова излагање претставува само вовед за изработка на едно обемно дело кое допрва треба да се напише.

Бранко
Сотировски 10-01-2016 г.

(Книгата „Зета Македониа“ може да се нарача преку сајтот
zetamacedinia.com, по меил zetamakedonija21@gmail.com и
по телефон бр. +389 78 264 106

[1] По опширно во книгата „Зета Македонија“.

[1] „Зета Македонија“ стр. 216 „Првиот образовен систем“
[2] Според пишани документи од територијата Зета Мадонија,
обработени во книгата „Зета Македониа“,стр. 186 и стр. 196 
[1] Очигледно изоставена е буквата „Ј“ по опширно ќе прочитате во книгата „Зета Македонија“.

Прегледано:  14,625.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................