ЛИГАТУРА – МАКЕДОНСКИ ДОКУМЕНТ СО КОЈ СЕ ДОКАЖУВА НАРОДОНОСНИОТ КОД ЗЕТА МАКЕДОНИА И ИСТОРИЈАТА НА СВЕТОТ

30.12.2020 г.

 

ЛИГАТУРА – МАКЕДОНСКИ ДОКУМЕНТ СО КОЈ СЕ ДОКАЖУВА  НАРОДОНОСНИОТ КОД ЗЕТА МАКЕДОНИА И ИСТОРИЈАТА НА СВЕТОТ

 

ИСТОРИЈА Историските факти, најчесто од незнаење, формирани се врз база на претпоставки. Презентирани се од „научниците“ од западна Зета Македониа Европе, а слепо копирана од сите останати, и домашни одродници, претставува неточна, лажна, тенденциозна. Оваа историја е напишана од членовите на самопрогласени универзитети, кои произведувааат слепи доктори на науки. Секоја чест на поединци, кои мудро молчат, а со тоа се соучесници.
Историја е поим што означува сознанија за минатото. Зборот историја кога ќе се подели на морфеми (делови на зборот и нивното значење) се доаѓа до македонскиот карактер на зборот. „ИС“ =  е претставка (префикс), „ис“ = ѐ и именка со значење движење, со чекори, одење, развој, (дијалектен збор со значење „од“), „ИС“ ѐ и именка за одбележување на  животе битија, наречена  ИСУС. Вториот дел на зборот е „СТОРИЈА“ = тоа е множество од стори, нешто што е сторено, се случило во минатото. Заклучоците за минатото се формираат според материјлните докази, усмени преданија, а најмеродавни се писмените докази. Таканаречените „научници“ од западна Зета Македониа Европа, според нивниот ограничен ум, кој размислува прозападно, со непознавање и игнорирање на одредени говорни карактеристики во светот и игнорирање на одредени писмени знаци и симболи, кои систематски ги уништува, формира „генијален заклучок“. Нивниот заклучок е, дека постои историски период само од појавата на Грција од 1832 г. Пред 1832 г. постоеле безимени „стари“ Грци, кои ги нарекуваат „Хелени“ или „Елени“. Се признава дека пред 4500 г. во областа Меѓупоточје (Месопотамија) живеел некој народ, кој го одбележуваат со несоодветно име, тоа значи безимен, кој нема корен, кој мистериозно изчезнува. Се што е пред тој период претставува ПРАИСТОРИЈА, или човечки развој, кој немал никаков писмен континуитет во минатото и, кој пред неколку десетици илјади години со еволуција се преобразил од мајмун, прогласувајки ги нивните писмени знаци за уметност.
ПИСМО Да се запрашаме? Од кој народ потекнува денешното писмо, јазик и вера, со еден збор култура на живеење? Мора, „научниците - историчари“ од целиот свет да разберат дека „Кој лаже, тој краде“. Нивниот Бог им заповеда!: 8. „Не кради“, 9. „Не сведочи лажно“. 10. „Не лакоми за куќата на својот ближен“. Уште, изричито им заповеда!: 5. „Почитувај ги својот татко и мајка“. Оваа заповед се однесува, за почитување на светото тројство, нашиот единствен Татко Сонце ИЛИЈА, Мајката Планета Македониа и синовите божји Македонците, персонифицирани со личните родители и нивниот господар. Очигледно „научниците историчари“ од целиот свет,  поради својте „научни трудови“ – презентирани лаги ќе бидат казнети, набргу ќе умрат, ќе ТАЛКААТ НИЗ ПЕКОЛОТ - ВАСИОНАТА ОД ВЕЧНИОТ СТУД И ЖЕШТИНА. Да објасниме зошто? Според доказниот материјал и логиката на најобичниот човечки ум, историчарите треба да прифатат дека, народ за кој се прашуваме ѐ автохтон, од секогаш на Планета Македониа со неговото писмо, јазик и култура, тоа е Македонскиот народ, а неговиот центар е во Македониа, Македонскиот Полуостров, Зета Македониа Европа и Планета Македониа. Зошто? Според досегашните откритија врз основа на НАРОДОНОСНИОТ КОД „Зета Македониа“, историјата, како запис потекнува само од Македонците, минимум од пред 500.000 г. И тоа според археолошките пронајдоци, датирани од таканаречени „научници“ од западна Зета Македониа Европа. Според тие откритија, може со сигурност да се донесе заклучок, дека историјата е тесно поврзана со Македонскиот народ и македонската вера.


                                                     Македонски натпис  со писмо Цутно – Кирилица, пред 500.000 г.
                                      Поради ограничениот простор именката Македониа напишана е со кратенка „М“.

Македонскиот народ преку целата Планета Македониа имал свој комуникациски систем, свое писмо Цутно (Кирилица и Латиница), цифри Пролетни (наречени римски и арапски), јазикот е македонски, верата е Вера на размена на материјата,  Вера на Богот Сонце, Вера на Божјото Слово, Вера на единствениот Зет, Вера на Р’С – раст на денот од 25- ти декенври и ИС - растот на живите битија, од 22 - ри март, Вера на македонсцот ДОН, ДИОН, Дионис, Вера на Хермес, Вермес – време, Вера на Дедо Мраз – Св. Никола, со еден збор тоа е македонската  Вера на кружење на енергијата, наречена РЕИНКАРНАЦИЈА. Македонската вера во одредени временски периоди во распон од 500.000 г. и одредени региони и континенти, според досегашните откритија се нарекува: Во Зета Македонија Европа Вера на Куртиш, Вера на Ајон, Вера на Марија, Мадона, господарка, Мадомниа, Планета Македониа. На континентот Зета Македониа Прекуокеански Цут денес наречена Америка тоа е вера на: Сонцето ИЛИ, Вера на Ма – Македониа, Вера на Див Атлас, Вера на Кокопели, Вера на Зет Г’ГЛ, Вера на М’НО Зет.  Во Зета Македониа Востаниа (Азија), тоа е Верата на Сонцето, и Верата на Драконот – Јагулата, симбол на Македониа. Во Зета Македониа Божји Лом (Африка) тоа е Верата на Пролетта. Во Зета Македониа Лом на Дон, (денес Австралија), тоа е верата на Зет ДОН. Како што е кажано погоре сите овие називи на територии и верувања се однесуваат на едно заедничко име, како народоносен код, а тоа е Зета Македонија со Македонскиот народ и една иста Вера Реинкарнација.
Секоја ситница на материјалната стварност - световна, на Планета Македонија, во нејзината страто свера, биосвера, фауна и флора, атмосвера и космосот, забележени се само со македонски именки, или денес изменети, но коренот е повторно македонски. Сето она што е свето, небеско и духовно исто така одбележено ѐ, со македонски карактери. Музичките инструменти и македонскиот неправилен музички ритам, основа е на сите ритми во светот. А верата која е монотеистичка се однесува на Вера на Сонцето со Реинкарнација, од која потекнуваат сите религии на светот, со испревртени настани, имиња и дати.
Да се навратиме на македонското писмо од камениот период, кое е основа на сите писма во светот. Што е писмо – буква? Тоа се симболи и знаци со кои, Единствениот Зет ги пренесува знаењата на својот народ - „Пир Македонски“, примени од Богот Сонце, што представува душа македонска.

                  
                                                    Локалитет  Градешница на територија денес наречена Бугарија.


Писмото претставува апстрактен графички систем, составен од знаци, кои визуелно го претставуваат гласот на македонскиот јазик. Денес во македонскиот јазик секој глас има свој знак (еден глас – една буква), односно има 31 глас и 31 буква. Во камениот период македонскиот јазик, во одредени региони и одредени периоди идентификувани се од 22 до 36 букви. Во раниот период пред 500.000 г. на Македонскиот народ било пракса, на местото на самогласките да се употребува мек знак, кој е задржан до ден денес во Македонија во одредени дијалекти. За по јасно изразување на мислата употребувале фигури и геометриски симболи. Поради големата распространетост уште пред 500.000 г. Македонците, за нивна комуникација создале словарница Цутна, денес нарчена Кирилица. Поради големиот број племенски заедници од Македонскиот народ, кои живееле на еден исти простор, како нивни непријатели, Македонците создале и тајна словарница Цутна, денес наречена Латиница.
ЛИГАТУРА Во однос на тајноста, за одбележување на границите на територии, мегучовечки пораки и верско обредните пораки, ги запишувале како ребуси и лигатури. Зборот лигатура е македонски збор со значење: Лига – леплива слуз. Лигатурата ѐ две или повеќе букви кои се залепени и претставени со еден писмен знак, (. Лигатурата го олеснува пишувањето. Таа била погодна, на мал простор да се напишат повеќе слова, со кои се добива поголем текст. Во пишувањето вовеле и кратенки. Воедно со техника лигатура, со залепените слова на стилизирана фигура, изработувале цртеж-лигатури и скулптури-лигатури. Писмото служело да се прочита од образованите Македонси, а цртежот служел да го симболизира текстот, за да биде лесно разбирлив, на одредени племенски заедници кои биле неписмени. Цртеж-лигатурите и скулптурите-лигарури ги изработувале на мал простор микроскопски и на огромен простор со големина од десетици километри. Оваа пракса присутна е до денес, највпечатливи се македонските икони и фрески. На овој начин пораката, исто како во секојдневниот говор била многу куса, во стихови, но со огромна поетска, естецко - ликовна, лингвистичка и говорна вредност. Овој македонски начин на комуникација жив ѐ до денес. Источно азиските симболи претставуваат македонски лигатури, изработени со словарницата на Цутот. Лигатурата може да се види и во Зета Македониа АР на МА (денес Египет). Таканаречената „античка уметност“ се однесува на напредната македонска култура со формата за пишување ЛИГАТУРА, која историчарите од западна Зета Македониа Европа, две илјади години, се обидуваат да ја украдат и лажно ја претстават, затоа Бог Сонце Илија и Мајката Планета Македониа ќе ги казни со прерана смрт, вечно да талкаат низ пеколот Васиона, горерејќи на студ и жештина. Сите историчари кој се арамии на македонските народоносни кодови, покрај кражбата на македонскто писмо, јазик вера и култура на крајот ќе си го украдат и последниот народоносен македонски код, а тоа е сопствената бела кожа, која ќе си ја одерат. На тој начин ќе го уништат Македонскиот род во светот, уништувајќи се самите себеси. Да се надеваме, со скорото влегување во новата космичка година од 2148 г. белиот човек Македон, од западна Европа, ќе се опамети, ќе ги почитува Таткото Сонце Илија, Мајката Планета Македониа и синовите божји Македонците.

 

         

                                  Македонска монета, со македонска лигатура „АР“ Македон.

 

 

Примери на лигатури: Щ,= шч, Я = ја,  Ю = ју, «W» («VV»), ゟ (よ り [jorʲi]) јапонска лигатура,  = ет.           
Македонска цртеж-лигатура. Македонско писмо, јазик, вера и култура, на пет континенти, со минимална старост од 500.000 г.

                                                                                            Бранко Сотировски 30.12.2020 г.

Прегледано:  484.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................