МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ПРВИОТ НАРОД СОЗДАДЕН ОДЕДНАШ НА ПЕТ КОНТИНЕНТИ.

..........................................................ЕВРОПЕЈЦИТЕ СЕ МАКЕДОНЦИ.


25/8/2016


Од секогаш истражувачите, кога се обидувале да ги утврдат фундаментите на човечката цивилизација, барале цврста потпора во најдревното минато. За таа цврста потпора прават напор да се осознаат во она материјално наследство, кое со своето симболично значење носи порака, т.е. информација за организираниот општествен живот. Така, со насобраните археолошки предмети кои по нивната систематска обработка носат релевантни научни сознанија, се повеќе се утврдува позицијата, дека досегашните научни ставови за „древните цивилизации“ треба да бидат ревидирани. Придружувајќи се кон тој став моето истражување го проширувам со нови сознанија преку прочит на стари записи. Имајќи ги во предвид натписите од пет континенти, пронајдов заеднички именител на овие археолошки наоди. Според моето истражување, таа најстара писменост, регистрирана на археолошките наоди, не треба да се нарекува со ниедно друго име освен македонска. Зошто? Затоа што насекаде се провлекува тој идентификационен, културен и цивили-зациски маркер – името Македонија – од најстари времиња бил во употреба, па дури бил и запишан точно во таа форма – Македониа, (без словото „Ј“). 

 

......................................

....................................
Карта на Големата Зета Македонија со центарот на светот - Македонија

 

Друг показател за повисокото човечко сознание и свест на Македонците, кое се провлекуваше низ истражeните натписи, е чувството за светост. Со разработката на древните наоди, таа светост може да се протолкува единствено со македонскиот јазик и писмо. Тоа чувство кај древните Македонци произлегува од оние пројави во и на материјалниот нежив и жив свет, кои биле лесно воочливи, затоа што биле повторливи. Таа нивна цикличност го поттикнала и стремежот на Македонците да создаваат дводимензионални геометриски слики, но и просторни форми (предмети), кои би говореле за нивното овоземно присуство и во претпоставени идни времиња. Ова предзнаење на претстојните идни времиња е показател за длабокото разбирање на процесите во реалниот свет. Древниот Македонец се обидел да ја имитира меморијата на самата природа, а прашањето за појавата на македонското писмо е одгатнато со самото тоа што писмото е „создадено во согласност со природата“[1]


Доказите за оваа теза одат понатаму и се присутни секаде околу нас. Па така, ГЕНЕТИКАТА успешно ја докажува научно-генетската основа за потеклото на Македонците од времето на Античка Македонија и го потврдува она сознание на секој Македонец за неговото потекло, кое самото се наметнува во неговата свест.
Она што секој Македонец го чувствува и го носи со себе е ГЕНОТ Божји „ЛАВРОД“. Неговиот Божји ГЕН се состои во тоа да биде Господар-Владетел на Планетата Македониа[1], да биде ГОСПОД на Планетава. Македонецот со неговиот ген, како син Божји, роден е од Мајката Планета Македонка оплодена од Бог Татко ИЛИ-ИЛ. Тој е Господ, кој е рамноправен на својот татко во создавањето на рајот Македониа.
Македонскиот ген се состои во јазикот, писмото и верата. Овие три докази јасно се презентирани во книгата „Зета Македониа, 400.000 г.писменост“. Книгата не се потпира на квази научни истражувања од квази научници од новоформирани племенски заедници низ денес таканаречената Европа и светот. Тоа е така бидејќи тие се квази теоретичари поради пристрасноста и залагањето на ненаучни тези за докажување на нешто што не се брише, а тоа е нивното древно име Македон, а тоа е Божјата милост и милоста на Господарката Мадон-Мадона во однос на синот Македон.

 
..................................................

Таканаречените научници веруваат во сопствените измислици за потеклото на сопствениот род и го наметнуваат тоа верување на своите слуги, чија цел е бришење на својот темел како Македонци. Една од нивните тези е и лагата за потеклото на денес таканаречените Грци, кои се всушност, безимени луѓе од семитско арапско потекло, доселени на југот од Македонскиот Полуостров, за кои генетичарите успешно докажуваат дека не се Македонци.
Според писмените докази низ цела Европа, обработени во книгата „Зета Македониа, 400.000 г. писменост“, Европејците се Македонци. Тоа го докажува јазикот, кој квази научниците го нарекуваат „Индо-европски“. Тоа го докажува писмото ЦУТНО (кирилица и латиница) кое е со старост од најмалку 412.416 години, а сè уште е во употреба. Тоа го докажува ВЕРА НА ВИСТИНАТА (и најкуса линија во контакт со Бог). Таа вера е верата во Бог Сонце ИЛИ-ИЛ и верата во РЕИНКАРНАЦИЈА.
Книгата „Зета Македониа“ се потпира на изворните записи, сочувани на камен или коска. Тие записи се направени во период од 500.000 г. во ерата на МАКЕДОНИЗМОТ со продолжеток до денес. Тоа е ерата на бескрајни борби со племенски заедници не воведени во верата Вистинска за реинкарнација. Тоа се денес племенските заедници воведени и заблудени од извртената вера македонска наречена христијанство-католицизам.

На Планетата Македониа сè е Божјо. Воедно во одреден временски период од македонската историја сè е сопственост на Големата МАДОН-МАДОНА Господарка. Taa oплодена од Бог Сонце ИЛИ е родилка-создател на рајот на Планетата. Сите добра на Планетата Македониа, од страна на Таткото ИЛИ и Мајката Македонка се подарени на нивниот син Македон. Тој на денот XXI-ви март од Бог Татко ИЛИ ќе биде прогласен за Зет-владетел, господар односно ГОСПОД НА ПЛАНЕТАТА МАКЕДОНИА. Тој е смртен бог со верба во реинкарнација по смртта, наречен е единствениот Зет, Илион, Македон Хермес, Дон, Дион, Дионис,  Асклепиј, Александар, Птоломеј, Св. Пантелејмон, Ис-Исус. Господарот-Господ на Планетава. Со применото слово божјо како јазикот, писмото, верата и науката ќе изврши НУМЕРИЗАЦИЈА-глобализација на светот. Сè што е создадено од родителите, и сè што е создадено од Господ Македон ќе го евидентира и именува на јазик МАКЕДОНСКИ на пет континенти, во временски период најмалку од пред 500 000 г.
Западно-европските квази теоретичари, поддржани од сите останати, со мал број исклучоци, се откажуваат од македонскиот ген, јазик и сè што е именувано од Македонците (топоними, хидроними и др.). Се откажуваат и од сопствената македонска историја. Сето тоа се случува уште од периодот на граѓанските војни и самоуништувањето од страна на македонскиот град држава Рим. Македонското писмо, вера, наука и обичаите со мали измени се практикувани до денес, но за жал прикажувани како сопственост и дело на некои измислени племенски групи.  

Сопствената заблуда и заблудата на јавноста е во тоа што овие културни вредности се и нивни, НО прикажувани под друго име, бидејќи тие се откажани од исконскиот ген и род со назив МАКЕДОН, МАКЕДОНСКИ, МАКЕДОНЦИ, тој процес на самоуништување, кој се појавил пред 2018 г. трае до денес.  

Ни останува да бидеме истрајни, да истражуваме и својот придонес и плод од таа истражувачка работа да го насочиме кон промоција, претставување во јавноста на вистините за потеклото и името на Европејците. Поткрепа и поддршка на авторите и творците кои имаат свој придонес тие вистини да испловат. Исто така се јавува и нужна потреба да ја изнесеме и презентираме пораката што нашите предци ја оставиле врежана, а таа е зачувување на своето, негување и грижа на околината, меѓусебните односи, бидејќи нивната мирољубива и животнонадежна мисла се провлекува насекаде низ дешифрираните натписи во светот. Човештвото сè повеќе пропаѓа, секојдневно, на духовен и на физички план. Тоа остана без квалитетите кои не прават да бидеме она што сме, луѓе кои во себе носат сонце, луѓе кои се грижат за сојот, ројот и родот Македон и луѓе кои ја сакаат природата и пролетта. Да не дозволиме да нè доведуваат од корен да го пресечеме и отфрлиме она за што Македонците се залагале, создавање рај на Планетата Македониа.  


(Книгата „Зета Македониа“, отпечатена е во второ дополнето издание и превод од македонски на англиски јазик, истата може да ја прочитате во Градска библиотека „Браќа Миладиновци“. Книгата ја нема во продажба. Таа може да се купи од авторот на меил zetamakedonija21@gmail.com или на телефон +389 78 264 106.)

 

[1] „Зета Македониа 400.000 г. писменост“.

Прегледано:  9,306.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................