НАЈСТАРИОТ НАТПИС НАПРАВЕН ПРЕД 500.000 Г. НА НЕСИ-(ОСТРОВ) ЈАВА ЗЕТА МАКЕДОНИЈА НЕСИЈА. (ДЕНЕШНА ИНДОНЕСИЈА)

01.03.2017

 

„Најстарата гравура од човечка рака е направена пред 500.000 г. на лушпа од слатководна школка, пронајдена покрај реката Соло Јава, Индонесија. Меѓународен тим на истражувачи, предводени од универзитетот од Лајден Холандија, (Faculty of Archaeology at Leiden University, Netherlands), археологот  José Joordens, го објави ова откритие на 3 декември 2014 г. во весникот Nature. Откритието дава нов увид во еволуцијата на човечкото однесување“.

Предземено: 10-03-2015 г.
http://www.news.leiden.edu/news-2014/oldest-engraving-ever-found-on-500-year-old-shell.html

 

Европските археолози откриле македонски натпис на слатководна школка стара 500.000 г. Наш заклучок е дека натписот го испишале Македонците наречени Винди или Инди. Тоа се луѓе налик на денешните Македонци, кои живееле покрај реката Соло, организирани во државата Зета Македониа Несија.
Археологот Франсиско Енрико изјавил: „Тоа е најстариот графички израз, кој го направил човекот со својата рака“. „Не знаеме зошто човекот тоа го нацртал. Можеби тоа е знак за сопственост, некоја шифра, или подарок“, изјавила  научникот Žozefina Jordens од Универзитетот Лајден во Холандија. Според неа, цртежот е израз на когнитивни способности, всушност, тоа се модерни спознаени способности.

 

...............................

                                              Фото: Wim Lustenhouwer/VU University Amsterdam

         http://www.news.leiden.edu/news-2014/oldest-engraving-ever-found-on-500-year-old-shell.html

 

 

Македонскиот топоним ИНДОНЕСИА – Виндо-неси-а, според Ташко Белчев, со значење ИНДО или ВИНДО, доаѓа од името на Македонскиот народ Винди, и НЕСИ (со значење: ја разнесува водата, а целата Индонесија има 17.508 острови), на древен македонски јазик значи ОСТРОВ. Во Зета Македониа Европа е познат градот полуостров Ниса (Ница), кој се наоѓа во денешна Франциа, ПелопоНЕС на југот од Македонија и други.

Топонимот Јава е македонски збор, стар 500.000 г. со значење: Се движи качен на нешто (животно). Јава е остров со стотина вулкани, од кои триесет се активни. Од многубројните земјотреси, почвата се движи и тресе. Се добива чувство дека човекот нешто „јава“. Јава значи и угнетува, искористува, држи некого во потчинета положба. Јава е најгусто населен остров на светот, со многу сиромашно население.
Територијата Индонесиа, според повеќето дешифрирани македонски текстови од таа територија, е наречена Зета Македониа Несија, таа е населена со македонско население во рамките на Големата Зета Македониа, засега со познат временски период од 500.000 г., и тоа во Азија-Зета Македониа Востаниа и Австралија - Зета Македониа Лом на Дон.
Македонската наука и уметност, која е со посебни стилски одлики, како и културата и верата, оставила големи траги на помалите народи од тој регион. Македонскиот народ е асимилиран со векови во народ, кој е наследник на македонската култура и до ден-денес присутна на таа територија.

Истражувањата покажуваат дека Индонесиа била населена со луѓе од пред 35.000 – 30.000 г.мак.е.п.п.х., а цртежите во пештерите, e утврдено дека се стари од 6.000 до 2.000 г.мак.е.п.п.хр.
Според најновите истражувања, македонскиот народ бил присутен на таа територија, со засега познат период минимум од пред 500.000 г.
„Цртежите проследени со текст од овој локалитет сè со јасно испишана порака за животот, годишните периоди, раѓањето и возобновувањето на природата во пролетниот период, опевањето на плодноста на Македониа (божјата Ма во пролетта Дон), поимот Македониа како израз и метафора за спас, утот како верување за одземање на душата, напуштањето на душата и повторното раѓање, летото и зимата како раѓање и смрт“ - Цитат од книгата ЗетаМакедониа стр. 280.         


Македонците најмалку од пред 500.000 г. низ целиот свет живееле покрај реките, нарекувајќи ги ДОН. Рамнините покрај реките, како низина, била најплодната почва за разлика од планинската. Македонците ја обработувале, садејќи култивирани растенија за исхрана и трговија. Одгледувале домашни животни во фармерски услови. Територијата покрај реката ја нарекувале ДОНИЈА.
Македонците го говореле истиот денешен јазик низ целиот свет. Ја откриле науката и писмото, биле апсолутни владетели низ Планетата Македониа. За нив работеле необразованите групи на луѓе од македонскиот род и луѓе од друг вид (по боја црни, жолти и црвени). За полесна комуникација со своите поданици, Македонците ја создале првата вера. Вера во Големата Мајка на воскресението, а тоа е секојдневното изгревање на утринското сонце заедно со духот божји Македон, кој по смртта на Македонецот, пристигнува на Планетата Македониа преку месечината и ситната утринска роса. Воскреснувањето на целата жива природа се именувана како ИС-ИСУС во пролетта - ДОН. Тоа е Мајката Мадона покрај реките, родилка и заштитничка. Според мајката МА и реките Дон, територијата покрај реките е наречена МАДОН- МАДОНИЈА.
Децата на мајката Мадонија со духот божји Македон се МАКЕДОНЦИТЕ. Единственото божество на Македонците било СОНЦЕТО, персонифицирано со лав, со неговите оплодувачки божји карактеристики. Старото сонце или најдолгата ноќ на XXII-ри декември наречен е ТЕШТ ИЛИ - ИЛИЈА. Веќе од XXV-ти декември, тештот умира, како најдолга ноќ. Тоа е денот на лом кога се зголемува денот, што значи реинкарнација на младото сонце наречено ЗЕТ, малиот Див. (Од малиот Див произлегува топонимот МалДИВи).
Зетот на XXII-ри март ќе ја оплоди мајката Мадонија, само на тој начин ќе биде обезбедена исхраната и опстанокот на родот Македон со неговите поданици.
Македонците науката и писменоста ќе ја примат од својот татко Бог ИЛИЈА и тоа, качени на врвовите на планините, со првиот сончев зрак, како права и најкуса линија за слава на својот род Лаврод.
Од ова сознание македонската вера е вера на Големата Мајка Мадона, татко Сонце Илија и синот Македон. Реинкарнација на природата ИС-ИСУС и Зетот Сонце и Зетот Македон. Тоа е верата на вистината.


 

НАБЉУДУВАЧНИЦА КОКИНО, Република МАКЕДОНИЈА, ОПСТОЈУВА ОД ПРЕД 500.000 – 1.917 г.мак.е.пред.п.христ. 

 

...........................

          Опсерваторија Кокино, Република Македонија. Камен налик на столица/престол со димензии 55x60x45 см.

 

 

„Покрај престолите на Господарите - Владетели Македонци, во Кокино има и помали столчиња за божјите Кокинки, тоа биле божји Мадонки, кои ќе бидат оплодени од сончевите зраци (зраците на господовиот поглед на Зетот). На едно од столчињата е пронајден натпис кој гласи[1]:

Транскрибирано на современ македонски јазик, на столот, од десно кон лево, пишува: „СИНОТ ГОСПОДОВ Е СО МЕНЕ“.

И од лево кон десно:

„СО МЕНЕ СО ДУХОТ БОЖЈИ МАКЕДОН ЗАЕДНО СО ИЛ И СИНОТ, ГОСПОДАРОТ – ГОСПОД МАКЕДОНЕЦ Е ВО ТЕБЕ“.

Обработено во книгата „Зета Македониа“ стр. 82.

 

...............................

              Најстарите престоли од камен на Планетата Македониа, за крунисање на зетот со круна од дабови лисја,
                                                             опсерваторија Кокино, Република Македонија.

 

 

Зета Македониа Божјиот Лом, Бломбос, Јужна Африка, 75.000 г. мак.ера.пред.п.христ.[1]

 

............................
 Сличности на македонска носија со линиите на плочката од пештерата Бломбос, кои формираат исти ромбични мотиви.

 

 

..........................

                                                      Дешифриран текст од плочката од пештерата Бломбос.

 


Оваа глинена плочка е едно од безбројните сведоштва за високото ниво на научниот пристап, во науката и верата на македонскиот народ низ големата Зета Македониа.  

На глинената плочка, читано од десно кон лево и од лево кон десно пишува:

.„АШР’К  АНУЛ  У И <,   > Л’ПНА  УТ  ИТИ  ИЛИ,  IXX,  XX,  XX  Л’ТИ“   <

Транскрибирано на современ македонски јазик е:

„И ВО МЕСЕЦОТ НА ПРЕКРШУВАЊЕ НА ДЕНОТ, УТОТ СО БРЗАЊЕ ЈА ЛАПНАЛ ЗИМАТА, СЕГА ИЛИ БРЗА ОД ДЕНОТ XX-ти, XX-ти, XXI-ви.“

Преземено од книгата „Зета Македониа“ стр. 374.


Еден од најновите откритија, фосил на слатководна школка, пронајдена во Индонесиа го отсликува гореизложеното. Ако во книгата „Зета Македониа 400.000 г писменост“, најстариот артефакт со македонски натпис изнесува 400.000 г. и артефактот од 130.000 г., каде што пишува Македонија, сега древното македонско писмо, наречено ЦУТНО, и името „Зета Македониа“, потекнува од пред 500.000 г. и тоа според датирањата на западните научници.

 

.............

        Микроскопски приказ на нарочно изгравирани линии, фотографијата и анализата се направени од                                  Универзитет во Лајден, Холандија, кои според наша анализа претставува писмо.

 

Имено на фосилизирана слатководна школка е изгравиран натпис, тој натпис е со македонските букви ЦУТНИ (кирилица) во облик на сончевите зраци. На школката од десно на лево дешифриран е следниот текст: „АТЅ ЛС СЛИ ИЅ НОДАМ“

 

Транскрибирано на современ македонски јазик пишува:

МАДОН Е ВИДЕНА СО СВЕТЛОСНИТЕ ЗРАЦИ „Л’СИ“ САМО СО ЗЕТОТ (МЛАДОТО СОНЦЕ ВО ПРОЛЕТТА ВО ЗЕТА МАДОНИА-МАКЕДОНИА).

На школката очигледен е гравир во форма на букви, лесно се препознава словото „М“ како скратеница од зборот Македониа. Малиот простор за пишување условил Македонците да се изразуваат со скратеници и лигатури, исто како и денес.
Во овој дешифриран текст покрај македонските букви цутни (кирилица и латиница), го препознаваме македонскиот јазик, македонското име Зета Мадониа-Македониа, единствениот татко Сонце Илија,  македонската монотеистичка вера и сето ова во континуитет до денес, како македонска цивилизација или МАКЕДОНИЗАМ. Оваа македонска култура присутна е во сите народи и новоформирани, прекрстени заедници од македонскиот род, во светот. Основа на сите светски јазици е македонскиот јазик, целата светска наука е македонската наука, основа на сите светски религии е македонската вера и основа на сите светски писма е македонското писмо на цутот (кирилица и латиница) и цифри пролетни (наречени римски).

За жал таканаречената западноевропска наука официјално не го прифаќа ова сознание, а неофицијално поединци го знаат, со единствена цел за да го избрише своето македонско потекло како народ и да се прекрсти со измислени имиња, издвојувајќи се како посебен род без корен. Оваа борба на прекрстување на сопственото Македонско потекло трае две илјади години со појавата на христијанството.
Првото прекрстување е извршено врз Македонецот ИС во ИСУС. На крајот прекрстениот  Исус ќе заврши со убиство на крстот од страна на веќе прекрстените Македонци во Римјани. Чинот на прекрстувањео е со вода. Тоа претставува симболика, измивање на името  Македонец во било кое друго. Заклучокот е едноставен, прекрстениот Македонски народ во Европа ќе се самоуништи на сопствениот крст, поради Македонија и македонското име. Подоле е констатирано: „КОЈ СЕ КРСТИ СО РАКА УКАЖУВА ПРЕД ЛУЃЕТО И БОГА ДЕКА Е МАКЕДОНЕЦ“.[1]

Спасот на Зета Македониа Европа, а и спасот на целиот свет, е во чинот на покајание и поклонение со крстење со рака, пред Македонскиот народ и Република Македонија, како единствена божја територија на БОГОРОДИЦА, Марија, Мадона, спасителка и заштитничка на родот Македон, како и другиот човечки род и вкупната жива природа. Планетата Македониа, со центарот  Зета Македониа Рајот БИЛА Е И ЌЕ БИДЕ МАКЕДОНСКА, на Македонскиот народ кој живее во Република Македонија и во околните земји, автохтоно во континуитет минимум 500.0000 г. - Извадок од книгата: „Зета Македониа 500.000 г. писменост“ ISBN 978-608-65510-9-4 Бранко Сотировски. Наскоро ќе излезе од печат.

 

---------------------------------------------------------------- Додаток

Ѕидно сликарство старо 45.500 г. Вдео. Leang Tedongnge Индонесија.
Тим археолози од Универзитетот Грифит учествуваа во откривањето на најстарата позната пештерска слика во светот, која датира од пред најмалку 45.500 години.

Откриена во Јужен Сулавеси за време на теренското истражување спроведено со водечкиот индонезиски археолошки истражувачки центар, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (ARKENAS), сликарството на пештерата се состои од фигуративен приказ на брадавчеста свиња Сулавеси, дива свиња која е ендемична на овој индонезиски остров.

Овие македонски вредности подарени на човештвото може да се согледаат на безброј артефакти ширум светот, обработени во книгата Зета Македониа. Тоа се артефакти со изгравирани писмени симболи во вид на сончеви зраци. Еве неколку издвоени примери:


-----------------------------------------------------------------------------

 

[1] Фотографија: Бранко Сотировски

[1] http://www.selfproject.it/ilbordodellanuvola/Doc/html/lezioni/1/15.html, пристапено на 26.05.2015.

[1] Извадок од колумната „КРСТ – МАКЕДОНСКИСИМБОЛ, објавена на сајтот zetamacedonia.com на 27.10.2017 


Книгата „Зета Македониа 400.000 г писменост“, отпечатена е во второ дополнето издание и превод од македонски на англиски јазик, истата може да ја прочитате во Градска библиотека „Браќа Миладиновци“, Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“-Скопје, во националните библиотеки во Берлин, Загреб, Будимпешта, Анкара, Hong Kong - 香港 и др.  Книгата ја нема во продажба. Таа може да се купи од авторот на меил zetamakedonija21@gmail.com или на телефон +389 78 264 106.)

Голем интерес за книгата „Зета Македониа“ превод од македонски на англиски јазик. Големиот интерес се должи од стравот за разоткривање на нивната лажна историја, во однос на нивното Македонско потекло.


Прегледано:  4,184.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................