ПИРАМИДИ ВО ВИСОКО Том 5

ПИРАМНАИДИТЕ
ВО ВИСОКО – ЛУГ, БОСНА

 

 

..................................................................................

 

Прочитај повеќе:

 

1. МК, ПИРАМИДИТЕ ВО ВИСОКО - ЛУГ, БОСНА .pdf

 

 

 

 

ПИРАМНАИДИТЕ
ВО ВИСОКО – ЛУГ, БОСНА

З Е Т А   М А К Е Д О Н И А 
500.000 г. ПИСМЕНОСТ
МАКЕДОНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА
НА ПЕТ КОНТИНЕНТИ ТРАДИЦИЈА ДО ДЕНЕС
Том 5

На територија Босна и Херцеговина во градот Високо одново се откриваат објекти, кои некогаш биле познати на далеку. Всушност Др. Семир Османагич околните планини ги препознава како пирамиди. Денес во оваа област се наоѓа најголем археолошки локалитет. Меѓу пронајдените писмени документи, градот Високо се нарекувал ЛУГ. Градот Високо - Луг се наоѓа во центарот на Босна. Именката Босна е со значење, територија на автохтон БОЖЈИ народ и Божја територија. Сон на овој народ, според артефактите пронајдени на лице место, но и според артефактите ширум светот, претставува нивната вера во Реинкарнација, според која духот и душата патуваат кон сонцето и повторно се враќаат назат, како светлост.  

 

Слика 9 Изгрејсонце на „Малиот Див“, на ден XXV – ти декември, со изгравирана македонска лигатура и писмо Цутно (Кирилица).

Овој артефакт е ремек-дело. Тој ѐ писмен ДЕКРЕТ, писмена наредба, одлука или указ што има законска сила. Зборот декрет ако се подели на морфеми, неговото значење ѐ:ДЕК = десет, РЕТ = РЕД. Плочата содржи десет божји заповеди за создавање ред, тоа се: 1.Изгрејсонце на Малиот Див од 25-ти декенври. 2. Титула на владетелот „Тешт“. 3. Име на кралот Илија. 4. Име на Богот ИЛ. 5.Име на градот ЛУГ. 6. Име на државата Македониа. 7.Име на полуостровот, Македонски Полуостров. 8. Име на созвездие Крст Македониа. 9.Карта на градот Луг.10. Македонска вера на реинкарнација.

 

Fig. 9  This artifact is a masterpiece. That ѐ written DECREE, written order, decision or decree that has legal force. The word decree if divided into morphemes, its meaning ѐ: DEC = ten, RET

= ORDER.

The plate contains ten commandments of God to create order, they are: 1. Sunrise of the Little Wild from December 25th. 2. Title of the ruler "Tesht". 3. Name of King Ilija. 4. Name of
God IL. 5. Name of the city LUG. 6. Name of the state of Macedonia. 7. Name of the peninsula Macedonian Peninsula. 8. Name of the constellation Cross Macedonia. 9. Map of the city of
Lug.10. Macedonian faith in reincarnation. In a word, the ceramic plate represents the autochthonous Macedonian - God's people, called Bosnian, in the right light, in continuation to his day. The continuity of this people is proved by written documents, which date back to 500,000 years ago. They are the people of the Macedonian Peninsula, Zeta Macedonia Europe and the World Macedonia.

 

26.02.2022 g.

                 

 

Прегледано:  1,315.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................