14 СРБИЈА

31.10.2017

 

ЗЕТА МАКЕДОНИА АР АТ

 

Во близина на Вишеград источниот дел на денес наречена БИХ, на падините на планината Тара во селото Жлеб-Србија, се наоѓа вертикална стена наречена Писана Стена.
Староста на овие цртежи не е утврдена, постојат само претпоставки. Според анализата, и компарација со други локалитети, цртежот на Писана Стена е стар најмалку 15.000-8.000 г. македонска ера пред појавата на христијанството. Во тоа време на овие простори, како и на другите четири континенти, според напишани документи, живеел Македонски народ. Македонците го поседувале македонскиот јазик, писмо кирилица и латиница, наука и монотеистичка вера право-славна во реинкарнација. Регионот околу планината Тара се нарекувал Зета Македониа Ар Ат. АР е земја а АТ е коњ, што значи дека овој регион е на Мајката Планета-земја Македониа и Таткото Сонце Илија. Коњот е персонификација на таткото Сонце ИЛИЈА исто како што е претставен на карпата. Ар Ат прочитано наопаку значи ТАРА.

 

 

„Коњот е персонификација на оплодувачката моќ на сонцето, по 21-ви март или по 21-ви јуни, кога му опаѓа моќта но се уште е доволно силно да ја оплодува природата.
Коњот и коњаникот покрај своето симболичко значење, претставуваат лигатура од македонски слова кирилица и латиница.
На композицијата сл.16 претставен е единствениот Бог, Татко-Сонце ИЛИ, по преименување на македонската вера во христијанска религија, ќе се нарекува Св. Илија. За македонската монотеистичка вера по опширно ќе прочитате во книгата Зета Македониа 400.000 г. писменост.


Коњаникот е нацртан со паунов пердуф на главата. Тоа е македонска традиција, за одбележување на боженственост-господ на планетата Македониа.  Оваа традиција  се среќава на пет континенти. Паун е симболот на Св. Наум (умот божји). Паун е ПАН божество Сонце ИЛИ, на древен македонски или латински јазик Pavo cristatus.

На композицијата „Бог ИЛИ“, што претставува лигатура, од лево кон десно пишува: „О МОКРИ“, и од десно кон лево: „ИЛИА“. Зборот „мокри“ се однесува на дождовниот месец април. Зборот мокри се однесува и на „Л’Ч“ – лач, во смислa Богот сонце да лачи светлина и вода исто како на карпата Писана стена.
Коњаникот со десната рака го држи коњот-сончевиот зрак за узди, а со левата фрла молња, со која ја оплодува планетата Македониа. Коњаникот седи на седло. Само умните Македонци од камениот период, со развиена наука и техника можеле да направат таков изум“.

 

Извадок од книгата во изработка Зета Македониа том IV. 

 

 

......            

                                        Сл. 2                                                                                   Сл. 3    

 

 

Сл. 2  Минојски свештеник крал-ЗЕТ. Принц со круна на пролетта украсена со паунови пердуви. Изработена на малтер со фреско техника.
Сл. 3  Македонска круна со симболот на ПАН-БОГ, со стилизиран паунов пердув. Автор Бранко Сотировски.

 

 

 

 

На врвот од стената, како посебна фигура претставен е орелот, воедно претставува антропоморфна фигура на Големата Мајка, според лигатурата на самиот цртеж, како што ќе видиме тоа е Марија, Богородица-господарка Македониа.

 

...............................

                                                                            Писана Стена - Србија.

 

Преземено од книгата ПИСАНА СТЕНА - петроглифи- од Петко Николич Видуша, на ден 30-10-2017 г.

https://books.google.rs/books?id=DFU7DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sr#v=onepage&q&f=false

 

                                                        Наскоро ќе се објави целиот дешифриран текст.

 

 

Прегледано:  986.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................