„ЅЕ“ - МОЛЊА

(Извадок од книгата „Зета Македонија“ од Бранко Сотировски стр.309) (ноември, 2015) Богот ИЛИ-ИЛ како синоним за сончев зрак е синоним за молњата на божјиот Ѕеус. „ЅЕ-УС“ не е божество, тоа е божја карактеристика, тоа е манифестација на силата на оплодувачката божја моќ. Господ ИЛИ се огласува, со силен блесок и тресок влегувајќи во усните на земјата. По чинот на спојување, настапува оплодувањето преку виножитото со ситна роса – божја семенка, што претставува духот божји Македон. Според напишаниот текст, божјата молња „ЅЕ“ мора да се предизвика со специјални обреди. Обредот за предизвикување на почеток од оплодувањето е стар со стотици илјади години, а сè уште е жив кај Македонскиот народ под името „Додолски обредни песни“.

 
..........................

                                                                         БОГ СОНЦЕ ИЛИ-ИЛ.

 

........................
                                                                              Пустина Наска.
                             Cончев зрак со должина од неколку километри. Напишано е името на Богот ИЛ.

                                                               Oбработка Бранко Сотировски.

 

........................

........................

 

...........................................
                                                                               Божјиот Хермес.

 

............................................
                                                                             Сонце, четири сончеви
                                                         зраци, како четири годишни периоди, Божје око.

 

.....................................

 

............. 

 

......................

 

...................................................

 

.....................

 

......

 

........
                                                                   Македонски додолски обреди

 

.........................................

 

.........................................................

 

......................................

 

............................

Прегледано:  2,567.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................