ТОМ II

 • „Зета Македониа, 400.000 г.писменост, македонска цивилизација на пeт континенти,
 • традиција до денес"
 • Доколку сакате да ја набавите книгата, можете да исконактирате на 078 264 106, како
 • и на zetamakedonija21@gmail.com.
  Цената е 3600 денари или 60 евра.
 • Верзијата на англиски јазик чини 80 евра (со транспортни трошоци 100 евра).
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Или уплатете на жиро сметка:

 • денарска жиро сметка: 
   АРС ДООЕЛ 
   300000000877304
   Комерцијална банка АД Скопје
   со назнака: за купување на книгата "Зета Македонија"
 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Девизна сметка:

  Komercijalna banka A.D. Skopje, R. Makedonija
  SWIFT KOB SMKZX ARS BRANKO SOTIROVSKI DOOEL SKOPJE
  IBAN: MK 07300701001437895

 • По извршената уплата ве молиме известете не телефонски или на email. 

 • Kнигата „Зета Македониа“ 400.000 години писменост, македонска цивилизација на пeт
 • континенти, традиција до денес" од Бранко Сотировски има второ дополнето издание.
 • Со 520 страници, кои содржат 243 дешифрирани текстови од целиот свет. Илустрации 655.
 • Промоција на книгата се одржа на ден петок 04-12-2015 г. во Кинотекa на Македонија.
 • Воведот на книгата можете да го прочитате ОВДЕ

  ...

.......

.......


Прегледано:  10,359.00 пати

Вовед

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................