11 КИНА - СИМБОЛИ

Зета Македониа Востаниа (денес наречена Кина)

 

Среќен празник Бадник. Бадниковото дабово гранче е симбол на Сонцето, што претставува македонска круна. Источно-азискиот систем за писмена комуникација се одвива со симболи. Самиот симбол е направен со лигатура од слова во облик на нешто што го симболизира. Словата се македонски од словарниците ЦУТНИ (кирилица и латиница) и цифрите пролетни наречени римски и арапски. Македонските слова и цифри, според напишани документи од камениот период на македонскиот народ, се со минимална старост од пред 500.000 г. распространети низ Планетата Македонија со македонскиот народ кој живеал автохтоно на пет континенти. Во тој период, Македонците ги пишуваат првите источно-азиски симболи. Македонската наука, презентирана е на другите народи и племенски заедници од сопствениот род, преку музиката и верата во реинкарнација на духот божји Македон. Тоа е вера на мајката МА-МУ, Марија, Мадона-господарка, Богородица, Планета Македонија, Бог-Татко Сонце ИЛ, ИЛИЈА и неговиот обожествен син, владетелот, Господин, Господар, ГОСПОД и гостин на Планетата Македонија. Обожествените Македонци - Господари на светот за полесна комуникација со источно-азискиот народ групиран во племенски заедници и безброј дијалекти, создале 47.035 симболи. За полесно паметење на самиот симбол, Македонците ги изработиле со македонските слова во еден мисловен концепт преку македонскиот јазик во облик на лигатури, на тој начин си го читале значењето на симболот.

 


Источно-азискиот симбол за дрво 木-Mù претставува симбол–лигатура. Изработен со македонски слова ЦУТНИ и македонски јазик во облик на лигатура. Со симболот се презентира македонската вера. Овој симбол го објаснува патот на духот божји Македон, како духовна енергија, кој пристига од сонцето, и која се претвара во материјална. Духот божји Македон пристига на Планетата Македонија и влегува во неа преку светото дрво дабот и неговиот корен, симбол на вечното сонце. На источно-азискиот симбол за дрво 木-Mù пишува: „ТИ ИЛ ВО УСНИТЕ“. Светоста на дрвото даб се согледува и од фактот, што за Македонците симболот на обожественоста како Господ и владетел на Планетата Македонија е неговата круна од дабови лисја.

 

 

На симболот, што означува мајка, може да се прочита како лигатура: ЈАС СУМ МАЈКА МАКЕДОНИА СО НОВОРОДЕНИОТ СИН МАКЕДОН - ИСУС.

Симбол на сонцето е орелот, но тој е симбол и за мајка Македониа, таа е во породилен став, го раѓа зетот-ИС, Исус. Писана Стена село Жлеб Србија.

 

             Македонски симбол од територијата на Зета Македониа Востаниа, со значење крал - Тешт.

                                                                   (Источно-азиски знак за крал)

 

Источноазиските симболи се создадени од Македонци, кои живееле автохтонно на територија Азија. Тие биле божји синови, владетели, господари господ на земјата. За по лесна комуникација со останатите племенски заедници и одреден народ, тие ги создале источноазиските симболи врз основа на светите македонски словарници кирилица и латиница.

Обожествените Македонци биле обични луѓе, но нивната моќ и сила е слична со онаа на Бог Сонце. Такви карактеристики поседува стариот Тешт - Господарот и Зетот Господарот – Владетели на земјата. По смртта, како што налага древно-македонскиот ритуален обред за патување на душата до рајот и другите делови од божјиот поглед „ЅЕ“ низ вселената како де-лови од едно  БОЖЕСТВО, што претставува вселенски рај, вселенска спирала. Македонците, изгорени на клада, со пламените јазици како сончеви зраци качени на сонцето, каде што прочи-стени и просветлени, светат со својата чистота како дух божји Македон, патуваат кон вселенс-ката спирала каде се умножуваат душите на стариот Тешт, се враќаат во земниот рај со сонче-виот зрак ИЛ. Понатаму, тие се раѓаат како нов живот реинкарнирани во целиот жив свет на земјата ИСУС од XXI-ви март. Основата на македонската вера е: Во секоја материја во все-лената и на земјата е присутен духот божји Македон. Жртвувањето на храна, животни и луѓе претставувало ослободување на божјиот дух.

 

- Извадок од книгата „Зета Македониа, 400.000 г. писменост, македонска цивилизација на пет континенти, традиција до денес“ - Бранко Сотировски, стр.268

 

 

....

 

 

Источно азиски симбол – Kū, со значење плаче. Кога ќе се разложи симболот со кирилични слова може да се прочита плаче. Коренот на зборот плаче е Л’Ч, ЛАЧ, ПЛАЧ.

 

 

Автор: Бранко Сотировски - (Sūkè ) 苏克

Прегледано:  1,271.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................