15 ТAЏИКИСТАН

25-11-2017 г.

 

МАКЕДОНСКИ КРАЛ, Зет - младото сонце од 25-ти декември.


Коњот е симбол на сонцето и сончевите зраци. Коњаникот е македонскиот крал ЗЕТ. Украсен е со круна на која стои паунов пердув, симбол на ПАН - Големиот Бог.

 

                                                                                             Сл.1


Сл. 1 Коњот и коњаникот од Лангар, Таџикистан во еден посебен стилски облик ни ја претставува македонската вера на Македонците од таа област. Овој цртеж е цртеж-лигатура со лесно уочливи слова од македонската словарница ЦУТНА кирилица. На цртежот може да се прочита „МАКДОНИА СЕ РОИ“ се мисли на Македониа во пролетта.

 

 

......         

                                      Сл. 2                                                                                       Сл. 3    


Сл. 2  Минојски свештеник крал-ЗЕТ. Принц со круна на пролетта украсена со паунови пердуви. Изработена на малтер со фреско техника. Minoan Priest King-ZET. Feathered Prince of Lilies Fresco Art

Сл. 3  Македонска круна со симболот на ПАН-БОГ, со стилизиран паунов пердув. Автор Бранко Сотировски.

Прегледано:  794.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................