25 БАРСЕЛОНА

26.01.2018

 

На пронајдениот камен во Зета Македонија Пиринејска, во областа СЕКОЈ ЛОМ, односно на територијата на денешна Каталонија, стои натпис на кој пишува:

„ЛУНА ИС 22-РИ С ИЛИ Ј'ЛТ ЅИ“.

Транскрибирано на современ македонски јазик би значело: „ЛУНА ИС - ИСУС ОД 22-РИ ДЕКЕМВРИ СО ИЛИ, ЈАС ВО ЛЕТ ГЛЕДАМ“.

 

 

Оригиналната фотографија е на на многу почитуваниот Eliseo López Benito и големиот истражувач, фотограф-уметник и љубител на македонската култура на територија северна Шпанија.

 

Повеќе за неговите истражувања и пронајдени натписи и камења, можете да прочитате на неговиот сајт: http://civilizacionmadre.blogspot.mk/2018/02/sistema-de-escritura-universal.html

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

31.03.2018

 

Универзален систем на пишување на македонската цивилизација 10.000 год.мак.ера. Тие не се засеци, тоа се знаци кои биле извршени кога материјалната поддршка останала во хидропластична состојба, односно во мека состојба. Локација: Монтсеррат, Барселона. 

 

Македонците уште од времето на камениот период, минимум од пред 500.000 г. пронашле систем за пишување. Системот за пишување го примиле од единствениот Бог Сонце, и тоа од  единствениот Зет, Хермес, Асклепиј, ИС-ИСУС. Тоа се светлите слова во облик на сончевитем зраци. Тоа е симболичен систем, што го користеле за одбележување на елементите на македонскиот јазик а тоа се гласовите, интерпукциските знаци и цифри на пролетта. Овие слова, наречени ЦУТНИ, наредени во правец од десно кон лево и обратно, од лево кон десно и обратно, од горе кон доле и обратно и во круг, прават ЛОГИЧЕН ПРИКАЗ на македонскиот говор од минимум пред 500.000 г. во продолжеток се до денес. Овој систем на пишување наликува на системот на пишување од народот кој живеел во северна Шпанија, наречен Иберијци (И-БЕР-ија со значење: Бер е синот на богот Македон, или тоа се божјите деца на Македон – Македонците.), кои го зборувале јазикот ибериски со ибериско писмо (signario ibérico). Ова првично македонско писмо наликува и на феникиското. Феникијците, всушност, се Македонци. Македонците поради нивната вера на Вистината, верувале во реинкарнација наречена ФЕНИКС. Денес слично на ова Македонците ги нарекуваат Словени, според верата Вистинска или СЛАВНА.

Македонците од камениот период не само што биле писмени, туку биле и образовани, ја познавале македонската наука и култура на живеење. Своите мисли, чувства и верски практики, како наука преточена во вера, ги запишувале со висок уметнички квалитети, во вид на лигатури во стихови, реалистички цртежи и апстрактни со скриени пораки, неразбирливи за луѓето кои го заборавиле македонскиот јазик од западна Европа, а задржан во нивните топоними кои секојдневно ги менуваат.

 

 

Прегледано:  1,176.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................