16 ИЗРАЕЛ

 

На божјата планина Карком во Израел пронајден е камен со македонски натпис како цртеж-лигатура на кој пишува: „ЈАС СИН, СО ЛОМ, НА ИЛ И СО ЗЕТА (кралство) МАКЕДОНИА, САМО ИЛИ (СОНЦЕ), СО ТЕШТ ИС-ИСУС. СОНУВАЈ“.

Македонско писмо, јазик, култура и вера во единствената Мајка, Марија, Мадона-Македонија, Татко Сонце ИЛИ и синот Македон 500.000 г. македонска ера. во продолжеток до денес.

 

................... 

Прегледано:  732.00 пати

                Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................