31/2 ШПАНИЈА СО СЛАВО-МАКЕДОНСКИ НАРОД

22.05.2019 Г.

 

ШПАНИЈА СО СЛАВО - МАКЕДОНСКИ НАРОД

Од македонската митологија, наречена грчка, синот на богот Македон е БЕР. Познати се топонимите БЕРОВО, БЕР, БЕРАНЕ, БЕРЛИНА, БЕРН, БЕРЛИН и др.

 

“ЈАС СУМ МАКЕДОНЕЦ, СО МАКЕДОНСКА СВЕСТ, И КАКО ТАКОВ СИ ИМАМ СВОЕ МАКЕДОНСКО ГЛЕДИШТЕ ВРЗ МИНАТОТО, СЕГАШНОСТА И ИДНИНАТА НА МОЈАТА ТАТКОВИНА..“ 

Цитат од (К.П. Мисирков е македонски филолог, кодификатор на македонскиот литературен јазик и правопис, македонист, историчар, етнограф. Крсте Петков Мисирков е роден во ноември 1874 - 26 јули 1926 година во селото Постол, Ениџевардарско во Егејска Македонија. Селото се наоѓа недалеку од античката македонска престолнина Пела).

Долгогодишното истражување и проучување на артефакти низ целата Земјина топка, ни дава неисцрпен материјал за понатамошни истражувања и констатации, кои се однесуваат на положбата на Македониа, како центар на Македонскиот Полуостров, а пак тој е центар на Зета Македонија Европа.
Македониа не е само географски во центарот на Зета Македониа Европа, туку таа е во центарот на изворот на светската култура, јазик и писмо, со најстаро име и држава на светот на пет континенти. Македониа е ИЗВОР НА НАУКАТА, ЈАЗИКОТ, ПИСМОТО И ВЕРАТА.

 

 

 

„Третата компонента од светлото тројство е  Божјата семенка, која претставува Дух Божји а тој дух е Духот Божји МАКЕДОН.
Од зборот МАКЕДОН  произлегува ВТОРОТО ТРОЈСТВО а тоа е:
„МА“ е со значење „М’А“ или „МОА“-моја светлина ИЛ.
„КЕ“ е со значење Мајка Планета Македонка.

„ДОН“ е со значење донатор на божјата семенка а тоа е ГОСПОДАРОТ - ГОСПОД МАКЕДОНЕЦ. Подарувајки ја божјата семенка на невестата, тој е спасител на божјиот род ЛАВРОД. Господарт - Господ Македонец е и донатор на умот и словото божјо на своите поданици, кои ја обработуваат земјата за потребите на Господарите - Владетели Македонци.
Значи второто тројство или, земно материјално тројство, се состои од преносникот на духот божји - Сончевиот зрак ИЛ, Мајката Планета „КЕ“ и Господарите - Владетели Македонци“ цитат од книгата Зета Македониа ст. 468

 

            Cueva del Rayo. Alcalá de los Gazules, Arte Sureño. El Arte Rupestre del Estrecho de Gibraltar.


„Abrigo con pequeña escalinata tallada para su acceso un poco erosionada, y una canaleta alrededor de la boca de entrada para evitar que acceda el agua al interior por la pendiente de la propia laja. Tiene un símbolo tallado cuya interpretación desconozco. Junto al abrigo hay fragmentos de sílex“.


 

Прегледано:  915.00 пати

                Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................