31/2 ШПАНИЈА СО СЛАВО-МАКЕДОНСКИ НАРОД

 

02. 12.2019 г.

 

500.000 г Македонска цивилизација, со писмо, јазик, Вера на Реинкарнација со духот Божји Македон, во продолжеток до денес. Македонија не е Грчка. Планетата Земја е Планета Македониа. Детал за едно од новите антропоморфни цртежи стари околу 500.000 - 5.000 години сместено во засолниште на карпи на местото на Сан Хуан, во Албукерки (Пабло Кордобила / ЕФЕ)
ЕФЕ, АЛБАРКЕРКУ (БАДАJОЗ) España.

Овој детал претставува стрела во правец кон сонцето. Според дешифрираниот текст стрелата е Дух Божји Македон.

 

МАКЕДО со значење: МА =моа, моја, КЕ = кева, мајка, ДО = До, се мисли ДО БОГОТ СОНЦЕ. Македо би значело: Од мојата мајка Планета Македониа, материјалната енергија, како и духот Македон и душата  - знаењето се враќа кај богот Сонце ИЛИЈА. Во овој случај со високо научни сознанија и на уметнички начин прикажана е  Енергијата со правец на движење кон Сонцето Илија за да свети по силно со својата наука и божја семенка.

 

MACEDO meaning: MA = mine, CE = mother, DO = untill, beside, idea of Gad SUN. Macedonia would mean: From my Mother Planet Macedonia, material energy, as well as the Macedonian spirit and soul - the knowledge returns to the god Sun ILICA. In this case with high scientific knowledge and artistic way is shown the energy moving towards the ILIA of the Sun to shine a light on its science and divine seed.

 

...............................................

 

КОЈ Ѐ МАКЕДОН                 
„Логичната мисла кај Македонскиот народ заедно со неговата наука, содржана ѐ во микро светот на Македон. Всушност, Македон е одблесок, одсјај на она, што ги опфаќа сите делови, сите елементи, на природата ИС на Планетата Македониа (без словото „Ј“), како и во Космосот Македониа. Македон е рамноправен со Татко Сонце ИЛИ, во создавњето на Македонија Рајот. Македон ја оплодува Планетата Македониа со својата работа, песна и добра мисла. Низ временскиот период од 500.000 г. во продолжеток до денес, според неговите особености, од Македонците нарекуван ѐ со повеќе имиња, како на пример: Енох, единствениот Македон Зет, Дон, Дион, Дионис, Хермес, Асклепиј, Силен, Сатир, Кокопели, Куртиш, Св. Пантелејмон, Св. Никола – никулец, Господин, Господар, ГОСПОД, а денес се нарекува  Дедо Мраз.
Во вселената се наоѓа и пеколот. Грешните македонци откажани од својот род нивната душа ќе талка низ вселената, и ќе гори во вечниот студ и жештина“. Зета Македониа

 

WHO IS MACEDON

"The logical thought of the Macedonian people, together with their science, contained in the micro world of Macedon. In fact, Macedon is a reflection, ashine of what encompasses all the parts, all the elements, of the IS nature of Planet Macedonia, as in Cosmos Macedonia. The Macedon is equivalent to Father Sun ILI in the creation of a Macedonian paradise Macedon has fertilized Planet Macedonia with its work, song and good thought. For a period of 500,000 years, to this day, according to its details, by the Macedonians called with more names, such as: Enoch, the only Macedon Zet, Don, Dion, Dionysus, Hermes, Asclepius, Strong, Satyr, Curtis, Kokopeli,Saint Pantelejmont,
Saint Nicholas - Stub, Lord, Master, Lord, and today he is called Santa Claus.“ Зета Macedonia

 ...................................................

 

 

Hallan pinturas rupestres de 5.000 años antigüedad en Badajoz

Los dibujos han sido localizados en una zona rocosa del paraje de San Juan

Detalle de uno de los nuevos dibujos antropomórficos de unos 5.000 años de antigüedad localizados en un abrigo rocoso del paraje de San Juan, en Alburquerque (Pablo Cordobilla / EFE)
EFE, ALBURQUERQUE (BADAJOZ)
27/11/2019 20:58Actualizado a27/11/2019 21:01
Nuevos dibujos antropomórficos de unos 5.000 años de antigüedad han sido localizados en una zona rocosa del paraje de San Juan, en Alburquerque, municipio de Badajoz que ya cuenta con otras pinturas en otros parajes, han informado este miércoles fuentes municipales.
Aunque estas pinturas rupestres esquemáticas, de unos 10 centímetros longitud, fueron localizadas hace casi un año, es ahora cuando se ha dado a conocer tras las investigaciones llevados a cabo.
Un vecino de la localidad descubrió las pinturas cuando buscaba un dolmen
De hecho, estos estudios serán publicado en el último número de la Revista de Estudios Extremeños, que será presentado este próximo domingo, 1 de diciembre, en la Casa de la Cultura de Alburquerque.
Estas nuevas pinturas fueron halladas por Agustín Palomo, un vecino de la localidad que desde hace muchos años estudia e investiga este tipo de dibujos rupestres.

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................


22.05.2019 Г.

ШПАНИЈА СО СЛАВО - МАКЕДОНСКИ НАРОД

 

Oд македонската митологија, наречена грчка, синот на богот Македон е БЕР. Познати се топонимите БЕРОВО, БЕР, БЕРАНЕ, БЕРЛИНА, БЕРН, БЕРЛИН и др.

 

“ЈАС СУМ МАКЕДОНЕЦ, СО МАКЕДОНСКА СВЕСТ, И КАКО ТАКОВ СИ ИМАМ СВОЕ МАКЕДОНСКО ГЛЕДИШТЕ ВРЗ МИНАТОТО, СЕГАШНОСТА И ИДНИНАТА НА МОЈАТА ТАТКОВИНА..“ 

Цитат од (К.П. Мисирков е македонски филолог, кодификатор на македонскиот литературен јазик и правопис, македонист, историчар, етнограф. Крсте Петков Мисирков е роден во ноември 1874 - 26 јули 1926 година во селото Постол, Ениџевардарско во Егејска Македонија. Селото се наоѓа недалеку од античката македонска престолнина Пела).

Долгогодишното истражување и проучување на артефакти низ целата Земјина топка, ни дава неисцрпен материјал за понатамошни истражувања и констатации, кои се однесуваат на положбата на Македониа, како центар на Македонскиот Полуостров, а пак тој е центар на Зета Македонија Европа.
Македониа не е само географски во центарот на Зета Македониа Европа, туку таа е во центарот на изворот на светската култура, јазик и писмо, со најстаро име и држава на светот на пет континенти. Македониа е ИЗВОР НА НАУКАТА, ЈАЗИКОТ, ПИСМОТО И ВЕРАТА. Со право може да се нарече Планета Македониа.

 

 

 

„Третата компонента од светлото тројство е  Божјата семенка, која претставува Дух Божји а тој дух е Духот Божји МАКЕДОН.
Од зборот МАКЕДОН  произлегува ВТОРОТО ТРОЈСТВО а тоа е:
„МА“ е со значење „М’А“ или „МОА“-моја светлина ИЛ.
„КЕ“ е со значење Мајка Планета Македонка.

„ДОН“ е со значење донатор на божјата семенка а тоа е ГОСПОДАРОТ - ГОСПОД МАКЕДОНЕЦ. Подарувајки ја божјата семенка на невестата, тој е спасител на божјиот род ЛАВРОД. Господарт - Господ Македонец е и донатор на умот и словото божјо на своите поданици, кои ја обработуваат земјата за потребите на Господарите - Владетели Македонци.
Значи второто тројство или, земно материјално тројство, се состои од преносникот на духот божји - Сончевиот зрак ИЛ, Мајката Планета „КЕ“ и Господарите - Владетели Македонци“ цитат од книгата Зета Македониа ст. 468

 

            Cueva del Rayo. Alcalá de los Gazules, Arte Sureño. El Arte Rupestre del Estrecho de Gibraltar.


„Abrigo con pequeña escalinata tallada para su acceso un poco erosionada, y una canaleta alrededor de la boca de entrada para evitar que acceda el agua al interior por la pendiente de la propia laja. Tiene un símbolo tallado cuya interpretación desconozco. Junto al abrigo hay fragmentos de sílex“.


 

Прегледано:  1,797.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................