4/1. ШПАНИЈА СО СЛАВO-МАКЕДОНСКИ НАРОД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.09.2020 г.

 

Majestuoso bolo granítico perteneciente al berrocal de Paraleda que alberga una gran cavidad que ha sido santuario desde la prehistoria y refugio de pastores hasta la actualidad. Arte rupestre en el batolito de la comarca de Villuercas, Ibores, Jara.

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................

 

 

 

16-04-2019 г.

 

Европа е населена со СЛАВО - МАКЕДОНСКИ народ. Таканаречените научници – археолози тврдат дека во камениот период низ целиот свет цртежите на камен и земја претставувале само еден вид на уметност, но не и писмо. Тоа е поради фактот за погрешната Дарвинова теорија, непознавањето на македонското писмо – кирилица и македонскиот јазик, како и желба да се заборави македонската култура, да се смета за западно-европска.

Бог татко Сонце Илија е ѕвезда, душа македонска, таа е дел од безброј ѕвезди во вселената, како едно божество ЅЕ - ЅЕТ. Во склоп на тоа божество се наоѓа и сината ѕвездата Жива Cygnus X-1, производителка на X зраците – животна енергија на долна Македониа, кои се всушност духот божји Македон. Како што е кажно погоре од овие две ѕвезди пристига душата и духот на Македонците. Поради овие две конпоненти, кои го карактеризира народот Македон - македонски, тие претставуваат богови, рамноправни на сите ѕвезди во вселената, како едно божество.

 

 

 

                                                           „Н'ШУ Д'ШУ“ = НАША ДУША.

Прочитаното писмо Цутно славо - македонско, како лигатура, укажува на македонската душа, која се качува од Планетата Македониа кон сонцето. 

 

 

..........................................................................................................................................................................................

 

 

02-01-2019 Г.

 

Историски цртеж ЛИГАТУРА, со славо македонско писмо, јазик и вера во единствениот бог ИЛИ. Браздите на каменот во вид на река или сончеви зраци кои се спуштаат од вселената, го претставуваат чинот на оплодувањето помеѓу „Т“ = таткото Сонце и Планетата Македониа и тоа во нејзините УСНИ, и тоа со М'КЕД'Н = ДУХ И ДУША МАКЕДОНСКА. Духот пристига од созвездието Крстд од синото Ѕвезда Жива на 25-ти декември персонифициран со Р'С, Р'СТО, РИСО, (растот на денот). На 22-ри март пристига душата македонска (божјото знаење) и тоа како ИС, ИСО, ХРИСТОС.   

 

 

 

............................................................................................................................................................................................

 

 

18-10-2018 г.

 

Западноевропските археолози и аналитичари сметаат дека овие цртежи се само една обична уметност, тоа се „монструозни човечки фигури“ . За разлика од поединци кои мислат поинаку, дека тоа е писмо со одреден јазик. Всушност, цртежите се цртеж-лигатури кои пренесуваат скриени пораки од македонската Вера на Вистината на македонски јазик и кирилично писмо. На цртежот пораката е јасна, Богот Сонце ИЛИЈА со својот син Македон.

 

 

 

 

Georgeos Díaz-Montexano Más que incomprensibles representaciones de monstruosos seres humanoides medio humano medio golondrinas, que solo ven algunos arqueólogos, cada vez somos más los que vemos signos geométricos y lineales simples que se combinan formando anagramas de acuerdo a cierta sintaxis para formar palabras y, por tanto, mensajes, es decir, signos de una proto-escritura que hasta podemos leer o entender en no pocos casos.

 

Antropomorfos singulares de tipo golondrina con dos barras horizontales y paralelas entre el tronco y los brazos.
Importantes paralelos entre la fases más esquemáticas del Arte Sureño y del arte rupestre de Sierra Morena que apuntan a un mismo horizonte artístico. La primera imagen pertenece a la Cueva del collado de la Ginesa en un creston cuarcítico sobre el río Despeñaperros en el norte de Jaen y la segunda a la cueva del Altozano en un refugio areniscoso sobre el río Hozgarganta en el sur de Cádiz. Arte esquemático calcólitico ibérico.

 

 

 

.................................................................................................................................................................

 

03.10.2018

 

Неодамна во фејсбук-групата Arte Sureño. El Arte Rupestre del Estrecho de Gibraltar беше објавен оваа цртеж-лигатура, во Peña Escrita, Гранада, денес таканарачена Шпанија во областа на Зета Македоиа Пиринејска.


На спомената цртеж-лигатура пишува: „ИЛ'С СИЕ СИЛУ XXII“, на современ македонски јазик значи: Сонцето сија со силата од 22-ри март. Овде се мисли на сонцето и сончевите зраци и нивната сила од XXII-ри март, почетокот на пролетта, почетокот на новата година. Неспорна е  силата на сончевите зраци кои ја оплодуваат Планета Македонија. Во светлоста и топлината се наоѓа духот божји ИЛИОН, а во Мајката Планета Македониа македонскиот дух Македон. Од двата духа од XXII-ри март се раѓа ИС, вкупната жива природа. На XXII-ри март според македонската логична мисла во која се наоѓа науката примена од Богот Татко Сонце ИЛИЈА за постанокот на светот, Македонците во ритуален обред во вид на персонификација го пренесуваат на својот народ, но и на неписмените племенски групи низ целиот свет. На ден XXII-ри март на опсерваторијата Кокино Република Македонија, ќе се номинира новиот ЗЕТ, тој ќе стане обожествен Господин, Господар, Господ на Планетата Македониа, смртен БОГ. Зетот, смртниот бог - Господ ќе се ожени со Невестата Македониа, ќе ја оплоди, кога на XXI-декември ќе се роди ИС, Р’С – РИСТОС, растечкиот ден.

 

 

Таканаречените научници – археолози тврдат дека во камениот период низ целиот свет цртежите на камен и земја претставувале само еден вид на уметност, но не и писмо. Тоа е поради фактот за погрешната Дарвинова теорија, непознавањето на македонското писмо – кирилица и македонскиот јазик, како и желба да се заборави македонската култура, да се смета дека е западно-европска.


Сепак, господинот Georgeos Díaz-Montexano се сложува со констатацијата на авторот на книгата „Зета Македониа“, Бранко Сотировски, и вели дека на овој цртеж тој може да пронајде и зборови според него како на пример: од лево кон десно - yh (зе), " ова е бог " или " тука (тоа е или живее) господ ". Можеме да се сложиме со неговото толкување затоа што зборот ЗЕ (ЅЕ) на македонски значи поглед. Тоа е божјиот поглед – ЅЕУС. Машкиот принцип на Богот Сонце ИЛИ.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

27.09.2018

 

На полуостровот Зета Македонија Пиринејска (денес наречена Шпанија), се пронајдени бројни натпси кои сведочат за постоењето на македонската култура; јазик; писмо; вера и наука уште пред 500.000 години која е распостранета на пет континенти.

 

Еден од тие натписи е и натписот пронајден во пештерата Бацинeте во Кадиз, денешна Шпанија. На натписот е прикажан млад елен кој претставува персонификација на младото сонце од 25-ти декември. Натписот е направен во вид на цртеж-лигатура каде пишува од лево кон десно: „ИЛ С'Н ИТ“, што транскрибирано на современ македонски јазик е со значење: МЛАДОТО ЕЛЕНЧЕ “СИНОТ НА ИЛ ИТА“ - БРЗА.

 

Младиот елен кој е персонификација на младото сонце, е всушност, синот на Бог Сонце - Исус.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

08.08.2018

 

На југот од полуостровот Зета Македониа Пиринејска (денес наречена Шпанија), се наоѓа ланец од македонски светилишта - пештери во кои се насликани фигури на животни, апстрактни претстави на човек и македонско писмо ЦУТНО (кирилица и латиница), со кое се презентира македонската монотеистичка вера во словото на вистината на единствениот БОГ Сонце ИЛИ.
Една од тие пештери е и пештерата Cueva de la Pileta која се наоѓа во Малага, Шпанија. Каде што е пронајден и подолу прикажаниот дешифриран натпис во вид на цртеж-лигатура. Покрај овој натпис, пронајдени се и многу други натписи преставени во вид на цртеж-лигатури со македонско писмо (кирилица и латиница). Како на пример: цртежи на кози, говеда, коњи итн. Според сознанијата на Западно-европејците, поголемите цртежи се со старост од околу 35.000-20.000 години. Но исто така, според нив, подолу прикажаниот дешифриран натпис е всушност, цртеж кој претставува човек-птица.


Дешифрираниот натпис гласи: „УЈ ИС ИШТ’ ПТ’ЦА ИТ’СИ ЅЕ“, а преведен на современ македонски јазик значи: НОВОТО СОНЦЕ ИС – ИСУС БРЗА КАКО ПТИЦА И СИ ГЛЕДА.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

31.07.2018

 

Според јазикот, писмото и културата доаѓаме до заклучок дека Европејците се Славо Македонци. Шпанците се Славо Македонци, но не се Грци. Оваа традиција е со контиунитет од 500.000 год. На дешифрираниот натпис, постиран во фејсбук-групата Arte Sureño. El Arte Rupestre del Estrecho de Gibraltar од страната на Томас Линарес, пишува: „СЕЈ ИЛИ С Л'М ИЛИЈА“ односно транскрибирано на современ македонски јазик значи: „СЕЈ ИЛИ СО ЛОМ (СОНЧЕВ ЗРАК) ИЛИЈА“.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

22.06.2018

                                                         СВЕТЛОСТ – ДУХ БОЖЈИ МАКЕДОН


Македонците отсекогаш ја имале своја монотеистичка вера на ВИСТИНАТА. Тоа е верата и верување во единствениот Бог Татко Сонце ИЛИ, Божицата Богородица Марија, Мадона, Планета Македонија и вера во духот божји Македон. Духот божји Македон претставува светлост. Македонците слово-свесни, денес наречени Словени, светлоста ја сметаат за преносник на енергијата, во вид на наука, писмо, вера и музика. Тоа е супер концентрирана светлост, што претставува дух божји Македон, тоа е молња ЅЕ-ЅЕУС.  Светлоста – духот божји Македон ја ставаат како ѕид-сврзник, помеѓу светото и световното тројство. Тоа се мегалитските ѕидови, кои ги има на пет континенти и под сите мориња. Во Република Македонија познат е ѕидот „Дух божји Македон“ во близина на градот Вила Зора – Бела Зора, денес наречен Св. Никола, со значење Светлоста Сонце.

 

                                                  

                                    Мегалитски ѕид ДУХ БОЖЈИ МАКЕДОН, Св. Николе Република Македонија 500.000 г.
                Поставен е на седиментна карпа, кој служи како темел, помеѓу планината Богословец и реката Брегалница.
                                            Планината Богословец претставува пирамида на светото тројство помеѓу:
                                                           Бог Сонце ИЛИ, пролетта Дон-река и дух божји Македон.
               Реката- ДОН Брегалница ја персонифицира Мајката Планета Македонија или световното тројство помеѓу:
                                                  Сончев зрак ИЛ, Планета Македонија и Господ, господар Македон.

 

 

Покрај мегалитските ѕидови, кај Македонците имаме повеќе видови на претстави на светлоста со персонификација. Еден од начинот на претставување на светлоста е претставување со јарец. Записи во вид на цртежи и цртеж-лигатури на јарец, среќаваме на пет континенти. Големата Мајка на вселената Елена, ќе го овековечи јарецот со недопирливиот запис во вселената. Тоа е соѕвездието Јарец.

 

......................................       

                                  Јужно соѕвездие Јарец, родено од големата Мајка Елена, родилка на вселената.

 

 

Белиот јарец за Македонците претставува материјализација на супер материјата светлост, а светлоста е духот божји Македон. Тоа е небеско суштество ангел, небеска мелодија, божја порака, олицетворение на убавината, добрината, смелоста и храброста. Симбол на сила, непокорност и слобода. Светлоста ИЛ – јарецот е божество СЕ наречен ПАН (полн, пун, П’Н). Секоја година на 25-ти декември во времето на соѕвездието Јарец се раѓа нова светлина, младото Сонце. Се раѓа новиот ден кога се наголемува, а ноќта се намалува. Младото Сонце и новиот ден од 25 декември кој се наголемува се вика РАСТ НА ДЕНОТ или Р’СТ, Ристос, Христос. 

Во Зета Македонија Пиринејска, денес наречена Шпанија, во областа Cueva de las Palomas IV. Tarifa. Arte Sureño neolítico. El arte rupestre del Campo de Gibraltar, богата e со цртежи и цртеж-лигатури на карпи. Овие записи претставуваат огромна ризница на македонски верски пораки, молитви и научни мисли, оставени од автохтониот македонски народ од таа област. Денес наречените Шпанци, всушност се потомци на Македонците. Има голем број на докази за ова сознание. Доказите се презентирани преку македонската наука со македонски јазик, писмо и вера македонска, низ цела Зета Македонија Пиринејска. 
Таков е случајот и со натписот од пештерата Паломас IV од Тарифа. На цртеж лигатурата пишува: „МСНИ ЈАРЕЦ, УШТЕ СИЕ С’ ИЛ“. Овој натпис ни го претставува дијалектниот збор „МСНИ“ употребуван до ден-денес во Република Македонија, со значење: удри, оплоди. Се мисли на ударот на јарецот со двата рога, симбол на двата света: горниот и долниот. Јарецот како симбол на концентрирана енергија - молњата, македонскиот народ се моли за оплодувачки удар во вид на молња. Претставено е дрвото на вечноста како лигатура на кое пишува „УШТЕ“. Со овој збор писателот ни укажува на фактот за силата на светлоста. По ударот на молњата и престојниод дожд „уште“ ќе свети сонцето, кое ќе допринесе за развојот и растот на живиот свет.

   Дешифриран текст од цртеж-лигатура во пештерата Паломас IV, Тарифа, Зета Македонија Пиринејска (денешна Шпанија).

 


Денот што се наголемува, Македонците го персонифицираат со човек наречен ИС - ИСУС, и со животното од родот мачки - Рис. Името на рисот доаѓа од македонскиот корен „Leuk“, што значи: светлина, сјај, Л’С, Р’С, РИС, РИСТОС - поради сјајот на неговите очи.  

 

....................................................

                                       Монета на Република Македонија. На аверсот претставен е македонскиот Рис.
                                                 Името на рисот доаѓа од македонскиот корен „Leuk“, што значи:
                                          светлина, сјај, Л’С, Р’С, РИС, РИСТОС - поради сјајот на неговите очи.

 

 

                    .................................... 

 

                                        Монети со ликот на Александар III Македонски опкружен со седум ѕвезди -
            македонски штит - на аверсот, на главата има два рога од јарец, симбол на двата света: горниот и долниот.
                  Оваа традиција води корен од камениот период на македонскиот народ, најмалку од пред 500.000 г.

 

 

Александар III Македонски себеси си се нарекувал Бог Сонце. Со роговите од јарец ја покажува својата светост како господар на двата света горниот и долниот. 

Продолжува...

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Зета Македониа Пиринејска, (денес таканаречена Шпанија).

 

„ПАТОТ НА ДУШАТА И ДУХОТ БОЖЈИ МАКЕДОН“

 

Сличен на овој натпис кој го претставува патот на душата кој води од Планетата Македониа кон Сонцето и од Сонцето кон Планетата Македонија, среќаваме и во Илина Гора, Горно светилиште, Осинчани, близу до Скопје, Република Македонија, 7.000 – 6.000 г.мак.е.пред.п.христ. каде пишува: „Со македонското писмо ЦУТНО и македонскиот јазик на СОНЦЕТО, напишано е: „КРЕШТ СЕ СИ У Л’Т С’Л С ИЉУ“ со значење „КРЕСКАЈ СЕ СИ ВО ЛЕТ САМО СО СОНЦЕТО“. Илина Гора, Горно светилиште, Осинчани, близу до Скопје, Република Македонија.
Натписот претставува споменик на културата на македонскиот народ и е сведоштво за погребните церемонијални обреди, за патот на телото, исто како и душата кон Сонцето. Со помош на огнот како симбол на Сонцето и пламените јазици како симбол на сончевите зраци, душите пловат кон Сонцето на прочистување, а преку зраците со помош на божјата молња се пренесуваат во центарот на спиралата, каде се умножуваат – воскреснуваат, наречено „КРЕШТ“ во рајот како дух божји Македон. Духот божји Македон, вселен во ВСЕЛЕНАТА со помош на божјата молња ЅЕ и еленот, како симбол на сончевиот зрак, со помош на „аѕил‘к“ (поглед низ виножитото), пристигнува во Македониа - рајот токму како сончев зрак, музика со македонски ритам, вселенска прашина, роса, орос или оплод.
Зборот „КРЕШТ“ значи и „ВОСКРЕСЕ“. Господарот – Господ Македонец ставен на клада отпловува кон Сонцето, но со цел повторно да воскресне. Овој натпис ни укажува на ритуал за воскреснување, повторно раѓање и реинкарнација.“ - Извадок од книгата „Зета Македониа 400.000 г. писменост“. Ст. 98.

 

 

..........................................................................................................................................................................................

 

 

Срце Исусово, срце на мајката Планета Македонија.

 

 

..........................................................................................................................................................................................

 

 

Денешните Европејци, како Македонски народ и македонско писмо ЦУТНО, со кое се презентира македонската монотеистичка вера во ВИСТИНСКОТО слово на единствениот БОГ Сонце ИЛИ, мајката Марија, Мадона-господарка, Планета Македониа и синот божји Зетот, Македон,  Единствениот, Зет, Дон, Дион, Дионис, Хермес, Асклепиј, Александар, Птоломој, Св. Никола, Исус.

 

 

Македонската обаста Иберија денес таканаречена Шпанија, дел е од македонската територија Зета Македонија Европа. На оваа територија живеел автохтониот Македонски народ. Македонската култура на овие простори цутела најмалку од пред 1,2 милиони г. Според овој запис од пред 40. 000 г. а според книгата Зета Мацедониа, во Република Македонија, во Зета Македонија Европа и пошироко минимум од 500.000 г. Зборот Iberia е македонски топоним, кој значи: И-БЕР-ија, БЕР е синот на македонскиот бог, од македонската митологија МАКЕДОН.

 

............................................................................................................................................................................................

 

 

Македнски натпис-цртежлигатура 14.400 г.Campo de Gibraltar
Македонска вера на сонцето и космосот.
На југот од полуостровот Зета Македониа Пиринејска (денес наречена Шпанија), се наоѓа ланец од македонски светилишта - пештери во кои се насликани фигури на животни, апстрактни претстави на човек и македонско писмо ЦУТНО, со кое се презентира македонската монотеистичка вера во правото слово на единствениот БОГ Сонце ИЛИ, мајката Марија, Мадона-господарка, Македониа и синот божји Зетот, Македон,  Единствениот, Хермес, Исус.

Белиот човек Македон отсекогаш живеел на целата територија денес наречена Европа, како и на другите континенти. Меѓусебно комунисирал по воден, воздушен и сувоземен пат. Денешните научници со нивната теорија, како претпоставка, сметаат дека постоел човеколики мајмун. Тој се самосоздал во едно населено место и се раселил на целата Планета Македониа. Мистериозно се претворил во бел човек. Мигрирал од една територија до друга. Секоја човекова група одела и се враќала од секаде, и самите научници не знаат од каде. Констатираат дека само денес наречениот народ Германци од никаде не дошол и, самиот се создал од ништо. Европската култура е наследничка на римската, римската од непостоечка грчка култура без никаков корен.
За разлика од денешните „научни“ сознанија, во книгата Зета Македониа, обработени се натписи од спомениците на културата,  пронајдени на пет континенти. Научно е презентирано сознанието за писмото ЦУТНО (кирилица и латиница) и цифрите ПРОЛЕТНИ, јазик МАКЕДОНСКИ, монотеистичка вера во мајката Марија-Мадона, господарка, Македонија, татко Сонце ИЛИЈА и синот по татко Илион а по мајка Македон. Верата е практикувана со универзалниот музички ритам 7/8-ни (основа на сите ритми во светот). Според сето ова, белиот човек Македон од пред најмалку 500.000 г. е пронаоѓач и носител на светската наука и култура.
Научните сознанија ги презентира преку монотеистичката вера. Градел светилишта од дрво и камен. Ја користел конфигурацијата на теренот, многубројните пештери, како храмови на Марија-Мадона Македонија, каде се раѓа РЕИНКАРНИРА младото Сонце на ден 25-ти декември, како Зет, ИС, РИС, РИСТОС, ИСУС, единствениот ХЕРМЕС.
Ова македонска вера Јудејците ќе ја искористат. Ќе соберат македонски научници кои ќе ја напишат Библијата, во која именката Македонија се среќава 36 пати. Ќе прогласат дека ИС-ИСУС е роден во Назарет, денешен Израел. Всушност, ИС-ИСУС се раѓа во секоја пештера како македонско светилиште низ целата Планета Македониа. Во недостиг на планини во кои има пештери, Македонците граделе вештачки планини, пирамиди, со подземни ходници и простории.
Територијата на Зета Македониа Пиринејска (денес наречена Шпанија), изобилува со македонски светилишта. Една од најпознататите области е јужниот дел Зета Македониа Илион, Арна, Малага, Гиблартар. Таа област изобилува со безброј пештери, македонски светилишта, во кои се наоѓаат натписи. Дешифрираните натписи се презентирани на сајтот.

 

 

Транскрибирано на современ македонски јазик гласи:
„ЛЕТ СО КОСИ (СОНЧЕВИ ЗРАЦИ) ИСТИ, ЛАЧИ УШТЕ СО ЗЕТ ИЛ. ИСТИ МОЛЊИ СИНОТ ЛИЕ, СЕКОЈ ЗЕТ.“

Transcribed on Macedonian modern language and translated on English language says:

"FLIGHT WITH HAIRS (SUN RAYS) SAME SECRETES STILL WITH SON-IN-LAW. SAME FLASHES SON CASTS, EVERY SON-IN-LAW."

 

 

 

 

                                                                   La inscripción de La Pasiega

 

 

 

                                                                           ЅУНИЦА  -  rainbow

 

 

 

                                                               Оплодувачката моќ на сонцето ИЛИ.

 

 

 

                                                             Пештерата во која се раѓа ИС, ИСУС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Бранко Сотировски - (Sūkè ) 苏克

Прегледано:  2,630.00 пати

                Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................