МАКЕДОНСКА ЅВЕЗДА НА ПРОЛЕТТА

14/6/2016 
Давидовата ѕвезда заедно со седмокракиот свеќник претставуваат симболи на македонската вера уште од почетокот на создавањето на науката и уметноста, јазикот и писмото.
Камен на кој е изгравиран свеќник со седум краци, е пронајден во стар одводен канал во Ерусалим од тимот предводен од професор Ronny Reich и Eli Shukron (http://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/temple-at-jerusalem/understanding-the-jewish-menorah/). Изгравираниот камен се смета дека потекнува веднаш по појавата на христијанството, што всушност претставува македонска ера. Претпоставка е и дека гравирот, според скриениот текст во него, како лигатура, е многу постар.

................

Гравурата на Македонскиот свеќник со седум краци се среќава и во Зета Македонија Прекуокеански Цут – Невада, датиран 14.500-10.400 години македонска ера пред појавата на христијанството. На гравурата пишува: „С’Л ЈАС У ИЛА“, транскрибирано на современ македонски јазик: „САМО ЈАС ВО ИЛА“. Слика „B“ http://hyperallergic.com/79044/researchers-discover-the-oldest-petroglyphs-in-north-america/

................

Цртеж кој потсетува на свеќникот со седум краци исто така се среќава во Зета Македониа Востанија – Тајланд. Тоа е всушност лигатура каде пишува: „МАКЕДОНИА ЗЕТА НАША, ЛИЕ ИЛ СО ЉУБОВ ИЛИ И ВОСТАНИ, ИЛ АТ НАРОСУВАЈ, ОПЛОДУВАЈ, ОПЛОДИ МАДОН“. (Извадок од книгата Зета Македониа стр.341 и стр.293)
Македонскиот свеќник, до ден денес е во употреба во македонските храмови, a води потекло од камениот период. Претставува симбол на светлината ИЛ и симбол на седумте планети Сонцето, Венера, Меркур, Месечина, Сатурн, Јупитер, Марс. Македонскиот свеќник е во форма на триаголник, кој го симболизира светлото тројство

Давид по Светото Писмо бил вториот цар (крал) на Јудејското царство.Според легендите, Давид бил наследник на првиот цар Саул и наводно владеел од 1005 г. македонска ера пред појавата на христијанството до 965 г. македонска ера пред појавата на христијанството. Некои историчари сметаат дека кралот Давид никогаш не постоел. Науката и археологијата до денес не пронашла опиплив доказ за постоењето на кралот Давид. Единствен доказ за постоење на кралот Давид е Библијата. Библијата наводно била пишувана од четириесет научници во временски период од 1500 г. македонска ера пред појавата на хрис. до 100 г. македонска ера по појавата на христијанството.
Според мое мислење, идејата за раѓањето на нова религија, денес наречена христијанство, можеби првично се појавува меѓу околните племенски заедници противници на Филип II. Најголем замав за појавата на христијанството е по смртта на неговиот син Александар Македонски, поинтензивно се работело на ширењето на таа нова религија христијанство, воспоставена врз темелите на македонската вера. Македонското царство се дели на повеќе Зети Македонии. Секоја новоформирана Зета сака да го има приматот во производството и трговијата. Настапуваат долготрајни граѓански војни. Се нарушува стабилноста на комплетната Зета Македонија Европа.
Оваа нестабилност во центарот на светот Македонија, на воен план, го користи градот држава Рим, формирана од Македонци, кои ја пренесуваат вкупната војна и научна мисла од Македонија во Рим. Тоа се воени профитери одродници на својот род ЛАВРОД.
Го менуваат новосоздадениот македонски службен јазик од времето на Александар Македонски КОИНЕ („којне“ со значење „кој уште не би го знаел овој јазик, составен од сите македонски дијалекти). Незначително ја менуваат македонската еднобожја вера на Богот Сонце ИЛИ. Прогласуваат многубожјо верување со измена на имињата на божјите карактеристики, обожувајќи ги како посебни богови. На тој начин градот држава Рим ги освојува ослабнатите од граѓанските војни новоформирани македонски зети. Со падот на последната Зета Македониа АР на МА (денес наречен Египет), 30 години пред појавата на христијанството со последната царица Клеопатра II, се воспоставува новиот поредок кој трае до денес.
Овој поредок е владение за уништување и ограбување на неисцрпниот извор-македонската ризница полна со наука, култура, јазик и писмо, основа на сите македонски зети во Зета Македонија Европа. Градот држава Рим во борба за самоодржување и лични стратешки интереси ја гради својата среќа и благосостојба, врз уништување на сопствениот македонски корен и коренот на светската македонска култура од пред 400.000 г. Како последица од римското градење на среќата врз несреќата на Македонците, настапуваат граѓански војни помеѓу Македонци во Зета Македониа Европа.

Целиот овој хаос го користи едно самопрогласено племе Јудејци. Тие активно се вклучуваат во борбата против Македонскиот народ. Нивната цел е освојување на воспоставените македонски трговски врски во Зета Македониа Европа. За таа цел од поробениот Македонски народ се врбуваат научници-одродници, за да напишат нова македонска религија. Тие за мали пари и општествени позиции ја пишуваат новата македонска религија. Научниците се повикуваат на сопствената традиција и верување. Се повикуваат на воспоставените контакти од искона помеѓу Енох, Зетот или Хермес со Богот Сонце ИЛИ, кој комуницира од врвовите на планините по најкус пат, под права линија. Тоа верување во непосреден контакт помеѓу Зетот и Бог Македонец е наречено ВЕРА ПРАВОСЛАВНА. Зетот од Бог го прима писмото, словото (реч), а со тоа и јазикот, науката и др, како Господар - Господ на Земјата. Сето ова го запишува во книги, на коска, камен и земја. Зетот свесен за тенденцијата на своите браќа, владетели во сите одвоени племенски заедници од Македонскиот народ, свесен за уништувањето на сопствениот корен, божјото знаење го запишува во вселената со распоредот на ѕвездите, на земја со огромни димензии како во пустината Наска (денешната територија на Перу) и низ целиот свет гради неуништиви вештачки планини како пирамиди со километри долги подземни ходници.

Наемниците, одродени Македонски научници, со помош на воената римска машинерија платени од Јудејците, ги уништуваат сите записи, како на пример записите во Александриската библиотека. Тие прават преписи со извртени факти на веќе уништени оригинали.
На сите македонски верски вредности и симболи, им го менуваат значењето. На пример, верата православна ја нарекуваат ХРИСТИЈАНСТВО, синот божји Македон го нарекуваат Исус. На едно од најсветлите симболи крстот (со значење крескање -светка , л’шти, крстот претставува кршт – прекршување на денот или ЛОМ што претставува сончев зрак или првиот ден на пролетта XXII-ри март) му го менуваат значењето. Крстот како симбол на новата година во род, симбол за навестување на среќата и благосостојбата, го користат како симбол за мачење и смрт на Исус, новородениот син божји Македон. Духот господов Македон го претвораат во ѓавол, а Македонија рајот на Земјата со уништување на македонската уметност и архитектура, наука и вера, ја претвораат во пекол. Присвојувањетo на македонските симболи трае до денес.

Симболот на двете македонски светли тројства ТРИАГОЛНИКОТ, најверојатно во XVIII –XIX век го подаруваат на своите нарачатели и на тој начин станува симбол на Јудејците. Двата триаголника, како две светли тројства ги вкрстуваат во форма на ѕвезда. Македонскиот карактер на оваа ѕвезда е во тоа што триаголниците формираат македонски цифри ЦУТНИ (наречени римски) два пати по десет, што ја симболизира пролетта или четирите годишни периоди и два триаголника, како две свети или светли тројства.

.................

Македонската ѕвезда наречена Давидова ѕвезда, води корен од камениот период на Македонскиот народ, во разни форми, издолжени или рамностртани. Симболот на двете свети тројства е се уште присутен во Македонија, преку македонскиот вез и ќилим.

.................

Според научниците постојат 5.400 копии на македонски „оргинални записи“, на службениот македонски јазик КОИНЕ, кои се во согласност со македонската вера. Оние записи кои се пишувани на народниот македонски јазик се систематски уништувани. Се разбира поголем број на преписи има на други новоформирани јазици како македонски дијалекти во Зета Македонија Европа, од прилика 19.000 ракописи, кои се во согласност со направените фалсификати. При фалсификувањето на ракописите од македонската вера се јавувале и некои недоречености, чие оправудање самите денешни фалсификатори го препишуваат на исчезнатите ракописи или делови од ракописите кои се уништени.

Поголем број од триесет и девет книги на стариот завет се напишани на хебрејски јазик, а дваесет и седум книги на Новиот завет се напишани на македонскиот службен јазик КОИНЕ и народен македонски јазик. Научниот свет сака да се врати кон корените на записите од стариот и новиот завет за утврдување на веродостојноста на библијата. Тие ги користат сомнителните осум преписи (манускрипти) од само еден од многубројните македонски историчари Херодот, кои се осново-положници на модерната историја во Зета Македониа Европа. Најстар македонски запис е Хомеровата „Илијада и Одисеја“ (со значење „ИЛИ“ – македонски Бог Сонце, „АДА“ – остров, земја или Македониа со повеќе езера и острови, „ИЛИАДА“ е и со значење цифрена вредност 1000. Зборот „ОДИСЕЈА“ е со значење оди и сеј).
Но тие не знаат или премолчуваат дека сите тие записи се настанати сто години по нивното објавување, изменети од моќната власт и државниот апарат во тоа време. Си придодаваат огромно значење, наводно поради светоста на зборот кој потекнува од Бог, уредно и точно препишувани. Констатацијата е едноставна. Преписите се веродостојни едни на други само кога зборуваат за омаловажувањето и уништувањето на македонаската вера, која опстојувала во оргиналната форма, во продолжеток од 400.000 г. се до падод на последното македонско царство и појавата на изменетата македонска вера наречена Христијанство.
Единствени оргинални записи можат да се прочитаат и анализираат само со македонскиот јазик и македонската азбука ЦУТНА (кирилица и латиница) на сите пет континенти со записи на коска, камен и земја.
Покрај другите книги кои ги обработуваат цртежите и записите од камениот период на Македонскиот народ е и книгата „Зета Македониа“ од Бранко Сотировски.

Најстариот македонски препис на Библијата потекнува од IV век македонска ера по појавувањето на христијанството, пронајден на територија Зета Македонија Меѓупоточна (денес наречена Месопотамоја и источна Сирија). Наводно постари фрагменти од записи пронајдени се и во Зета Македониа Ар на МА (денешен Египет).

Поробениот Македонски народ со неговиот гениален ум, лесно се прилагодил кон новите извртени гледишта од македонската вера. Христијанството имало голем успех во доприносот за експлоатација на Македонците во Зета Македониа Европа, Зета Македониа Меѓупоточна и Зета Македониа АР на МА. На духовен план христијанството претрпело голем неуспех, а тоа е воведување на СВЕТЦИТЕ во религијата како на пример. Св. Илија кој го претставува македонскиот Бог Сонце ИЛИ, Св. Ѓорѓи го претставува ЗЕТОТ кој го убива змејот или зимата и т.н.
Со појавата на Новото Македонско царство во IV век на Македонците Св. Константин и Елена наречено од Зета Македониа Европа како Византија, почнува РЕНЕСАНСАТА на македонската вера и повторно и е вратено името ПРАВОСЛАВИЕ.
Новото македонско царство со седиште во Цариград, повторно го предзема приматот во светската трговија и произвотство, воспоставено од Филип II и Александар III Македонски. Како пандан на Православието, Јудејците ќе помогнат за појавата на нова религија Муслиманство.
Надежта за враќањето на македонската вера Православна од камениот период на Македонскиот народ, кај БОГОВИТЕ МАКЕДОНЦИ со својот Бог Сонце ИЛИ – Свети ИЛИЈА е огромна.
(Книгата „Зета Македониа“, отпечатена е во второ дополнето издание и превод од македонски на англиски јазик, истата може да ја прочитате во Градска библиотека „Браќа Миладиновци“. Книгата ја нема во продажба. Таа може да се купи од авторот на меил zetamakedonija21@gmail.com или на телефон +389 78 264 106.)

Прегледано:  2,163.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................