МАКЕДОНСКА ВЕРА НА ВОСКРЕСЕНИЕ, РЕИНКАРНАЦИЈА

20.12.2018 

 

ГОСПОД ЅВЕЗДА ЅЕТ МАКЕДОН    


1. Вовед

Оваa  колумна го реконструира македонското научно толкување, од камениот период, за постанокот на светот. Тоа е науката на Богот Сонце, душа македонска, со јасниот ДЕН и остриот ВИД на Македон. Видот  ѐ поглед, за реинкарнација на  животот во рајот, и вечниот пекол на слепиот ум, тоа се Давит и Голијат.
Научното толкување е божјо научно слово, пристигнато преку Единствениот Зет - ЅЕТ и неговиот литиус или крлук. Обожествениот Ѕет на својот славен народ Македонците, на своите браќа по мајка азијатите, на своите потомци по татко индијанците, и по сите гори каде живеат новите горанци Ујгури, научното слово го пренесува преку вените – реките, до сите Македонци - Венети кои живеат низ долгата – лонг и плодната почва АР. Божјото слово, душата македонска, Зетот ја пренесува преку видната, светла вера македонска, вера на вистината, Преродба - Реинкарнација, со славниот македонски јазик, прочуеното македонско писмо ЦУТНО (кирилица и латиница), со знаменити македонски цифри на пролетта, со деветте нитки и нулата како сонце. Единствениот Зет македонски, пее божја песна, како горски славеј, со македонскиот ритам 7/8. Со музичкиот ритам во спој со божјиот говор, и јазик, пренесува информации, помеѓу богот Ѕвезди во вселената и боговите Господари на Планетата Македониа. Комуницира со починатите, кои реинкарнираат на паралелната планета Македониа, која се наоѓа од другата страна на сонцето. Со песната пирвеј поместува предмети и планини, ги воздигнува Господарите во небесни височини. Сета оваа слава во чест ѐ за СЛО-ВЕНОТ Господ Ѕет Македон, кој ги претставува Боговите Ѕвезди Македонци, наречени Господа, Господари, Господ на Планетата Македониа.   

Веднаш може да се уочи, начинот на толкувањето, за вмешаноста на науката со Бог. Причината е во тоа што постојат божји законитости, и тоа од Богот Татко Сонце Ѕвезда ИЛИЈА и Богот Татко Ѕвезда Ѕет Македон, со привремен престој на планетата Македониа, како Господ Ѕвезда Ѕет Македонец.
Веднаш да се каже, дека Богот Сонце помага на боговите Македонци, но и знае да казнува. Помошта е во благосостојбата на привремениот живот на Планетата Македониа и вечниот престој во Македониа рајот во вселената и повторниот живот на Планетата Македониа. Помошта се состои од пречекот на дихот и душата, духот Македон го прочистува а душата ја задржува и реинкарнира. Казната за крупните гревови, како злоупотреба и менување на името Македониа, ѐ бесконечно талкање низ вселената да гори на студ и врелина.

Во самиот почеток на времето, пред 5 милиони г., постоела светлост и темнина. Темнината е светла светлината е темна. Таа светлост и темнина всушност е Големата Мајка - ПАРАСКЕВА, наречена МадоМниа Елена, која со помош на божјата семенка - духот божји Македон, како составен дел на ВСЕЛЕНСКАТА ПРАШИНА, ја раѓа вселената, ќе го роди својот син ДИВ - Богот ЅЕ во форма на сите созвездија, ќе ја роди ќерката планета Македониа  и Господ Ѕвезда ЅЕТ Македон, заедно со народот македонски. Од македонците Мадомниа - Параскева, прикажана е, како скулптура изработена од глина, во форма на коцкаста форма, како простор за живеење од кој излегува мајката заштитничка. 

...............................

 

                                                   Сл. 1 Мајка ДОМ, МаДОМниа Параскева, наречена Елена.
               (Терминот „Мадомниа“ откриен е од лингвистот Милош Линдро. Разговор на 12-12-2018 г.).        

                  Скулптурата Мајката Мадомниа - Елена создадена е од господарите смртни богови.
              Таа ја симболизира вселената, како дом наречен Македониа рај и пекол, мајка хранителка, 

                                                               како  семејно светилиште.

Оригиналната скулптура од теракота пронајдена е, во една куќа во неолитската населба „Тумба” Маџари, во близина на Скопје, Република Македонија, во 1981 год, со висина од 39 см.
Големата мајка претставена е, како божица, на плодноста и има улога да го чува мирот во домот на Македон, рајот Македониа во вселената, домот Планета Македониа, домот на Македон – Македониа, и домот на љубовта помеѓу Зетот и Невестата за создавање и одгледување нови ѕвезди.     
Големата Мајка Параскева - Елена заштитничка ѐ на богот, со ограничен престој на планетата Македониа, наречен Господ Ѕвезда Македон - Македонецот, го штити од вселенскиот пекол. Пеколот составен е од топло и студ, каде вечно горат нечистите души, одродените Македонци. Таа е заштитничка на домот – вселената, што претставува систем од органско усогласени функции а меѓу кои се наоѓа и Господ Ѕвезда Македон,(реинкарниран од сината ѕвезда Жива, орган на Богот за произвотство на животна енергија во долна Македониа во вид на духот божји Македон - ЖИВОТ, како Живо).
Системот од органско усогласени функции од безброј ѕвезди претставува еден БОГ. Големата мајка претставена ѐ, преку еден цилиндер со лик што излегува од правоаголен постамент – дом. Домот е микро светот, живеалиште на Македон, но таа е и макро свет на вкупната вселена од каде доаѓаат микро честички, како дух божји Македон. Тоа се елипсастите отвори на домот, поставени се под агол од 32 степена. 
Истовремено со широко отворени раце го држи покривот - Вселената Македониа и како да излегува од неа. Широко отворените раце го испишуваат словото „М“ - кратенка од именката Македониа. Ликот е шематизиран, очите се нагласени, фризурата модерна за тоа време, мали гради и раце украсени со пластични белезици.
На Македонскиот Полуостров и пошироко низ целата Планета Македонија, развиена е монотеистичката вера Обнова или Реинкарнација. Единствениот, кој ќе ја спроведе реинкарнацијата е почитуваната ”Големата мајка” (Magna Mater), Параскева, Елена - родилка на вселената заедно со Планетата Македониа, води корен од пред 500.000 г. Симболот на Големата Мајка Параскева, Елена е крстот и змијата - јагулата.

 

  

Единствениот, кој ќе ја спроведе реинкарнацијата е почитуваната ”Голема мајка” (Magna Mater), Параскева, Елена - родилка на вселената заедно со Планетата Македониа  - родилка на Р'с, Рис, Ристо, и ИС, Исус, и боговите Господари,  Македонци Илион и Македон.

 


2. Созвездие Крст.

 Ѕвездите на северниот крст, видливи се на западното небо, за време на декемвриските вечери. Во созвездието Крст се наоѓа објектот Cygnus X-1, се наоѓа 1/2 степен во горниот лев агол на Eta Cygni, таа е еден од најсилните извори на Х-зраци видлива со голо око.
...............................
               Сл. 2 Созвездие Крст, со објект Сина Ѕвезда Жива и „црна дупка“ транспортер на X-1 зраци, на местото каде                                                                                         
е прободен Исус со копје.


Cygnus X-1 ѐ бинарен систем на 6.100 светлосни години оддалечен од Планетата  Македониа. Со претпоставка, според денешното мислење на истражувачите, HDE 226868“ ѐ „близу до крајот на својот живот“. Во нејзина близина, се наоѓа невидлив придружник со маса 10 пати поголема од онаа на сонцето но, од придружникот нема знаци за видливо светло, а нешто во објектот произведува рентгенски зраци. Повторно со претпоставува дека, тоа е модел кој, „најдобро одговара на црна дупка, се смета дека тоа е трупот на масивна ѕвезда која некогаш била придружник на HDE 226868“. 
Атмосферата на сината супер геријална ѕвезда, паѓа во придружниот објект - транспортер, кој се загрева, произведува и ги емитува Х-зраците.

.................................
Сл. 3 Мајката на вселената Параскева - Елена родилка ѐ  и на сината ѕвезда Жива, со нејзиниот придружник емитувач                                                    на радиоактивни зраци X–1, таа е ЖИВОТНА ЕНЕРГИЈА на долна македониа.

 

        

          

          Сл. 4 Асклепиј со крлук, литиус, божја молња, енергетска антена,                 Сл. 5 Симбол на Македониа.

                 преку која пристига здравата природа на горна Македониа,                          созвездие Јагула, Ѕмеј-Ѕмија

                                              од созвездието Јагула - Ѕмија.                                           во форма на словото „М“.
                                                 

 
Според научната мисла на македонците од камениот период, согледани преку дешифрираните текстови пронајдени ширум светот, овој систем е жив орган, составен од суперџин – АТЛАС. Орган со сина светлост HDE 226.868. Сината атмосвера на овој објеќт ќе биде ушмукан во вториот орган црната дупка, што претставува матка на мајката Елена. На овој начин мајката Елена ја раѓа животната енергија со сина боја, на долна Македониа. Тоа се невестите Македонии кои кружат околу секоја ѕвезда. Невестите обвиткани се со сина атмосвера, која е составена од животната енергија, пристигната од матката на мајката Елена, како женска полна ќелија. Сината атмосвера околу планетата Македониа ѐ во гасовита состојба - водена пареа, таа ќе се претвори во капки вода со помош на духот божји Македон во вид на вселенска прашина. Секоја капка ќе биде оплодена со никулец, тоа е Ник’ла, Никула, Никола, микронско зрце од вселенска прашина – дух Македон. Се разбира животната енергија на Планетата Македониа пристигнува од вселената преку косите мостови - космосот на Големата Мајка Елена. Под одредени услови капките роса ќе паднат во вид на дожд на безбројте пирамиди планини. Планетата Македониа ја ушмукува животната енергија во подземните ходници а белата ѕвездата Сонце Илија со неговата светлост, како душа македонска ќе ја оплоди. Плодот се раѓа од единствената матка на планетата Македонија а таа е Кањон Матка во близина на Скопје Република Македонија. Кањонот Матка родилка е на живиот свет ИС – Исус (Ис од УС – усните на матката од 22-ри март, почеток на новта годин кај Македонците). Именката ИС ги означува сите живи организми заедно со живата светлост, а тоа е македонскиот јазик, писмо, цифри, песна, вера на вистината, науката и култура, која зрaчи од Господ ѕвезда Зет Македонец.
 Ѕвездата HDE 226868, се наоѓа на местото во созвездието Крст каде, распнатиот Исус ќе биде прободен со копје. Овој принцип - реинкарнација на животот, врз основа на смртта на ѕвездата HDE 226868, да се роди нов живот, основа ѐ, на живиот свет на Планетата Македониа и животот во вселената Рајот Македониа созвездие јагула – змија - змеј. 


 3. Единствениот татко, мајката и дух божји на РИС - Ристо и ИС - Исо. 

Бог татко Сонце Илија е ѕвезда, таа е дел од безброј ѕвезди во вселената, како едно божество ЅЕ. Во склоп на тоа божество се наоѓа и сината ѕвездата Жива Cygnus X-1, производителка на X зраците – животна енергија на долна Македониа, кои се всушност духот божји Македон. Како што е кажно погоре од овие две ѕвезди пристига душата и духот на Македонците. Поради овие две конпоненти, кои го карактеризира народот Македон - македонски, тие претставуваат богови, рамноправни на сите ѕвезди во вселената, како едно божество.

Македонците според божеството ѕвезда Бела - Илија, покрај другите особини, имаат карактеристичен бел тен на кожата, а според сината ѕвездата Жива имаат сини очи. Поради фактот за привремениот и лажен живот на планетата Македониа, боговите Македонци ќе се наречат господа, господари, Господ на планетата Македониа. Господ е привремена титула на боговите Македонци, за лажниот привремен живот на планетата Македониа. Овој живот на Господ Ѕвезда Зет Македон служи само за СЛАВА на Божеството од безброј Ѕвезди.

 

..............................  ............................
                    Сл. 6 Ѕвезда – Бог Сонце Илија.                   Сл. 7 Ѕвезда Бог Сонце Жива, од оваа ѕвезда 

             од каде доаѓа душата - божјото знаење.            пристига животната енергија дух божји Македон

 

Господ Ѕвезда Ѕет Македон сонцето ѕвезда ќе ја нарече ИЛ, ИЛИ, Дон, Пан, Атлас. Сонцето во служба е на оплодувач на Планета Македониа. 

 

 

   Сл. 8 Пронајден македонски натпиис за Бог Сонце наречен АТЛАС, во Вемонд САД. Дешифриран текст,

            каде од десно кон лево и обратно пишува: „РИПНАЛ ОД СРТ АТЛАС ОД XXI-ви ВРТ (вртолум)“.

   Според напишаните и дешифрираните текстови ширум светот староста на овој натпис е 100.000-14.500 г.

                       пред преименувањето на македонската вера на Вистината во Христијанство.

Мајката Планета Македониа родилка е на растот на денот од XXV-ти декември персонифициран со македонецот Ристо.    
Родилка е и на ИС – вкупната жива природа на планетава, персонифицирана со македонецот ИСО, ИСУС.
Според македонската научна мисла, вкупната жива природа на Планетата Македониа родена е од Мајката Марија, Ма-домниа – господарка, Дона, планета Македониа.  (Дона со значење: Божица, пролет, река, ниска земја околу реките, подарок, донација од Мајката Марија.) Вкупната жива природа, сите родени живи организми од Планетата Македониа, се за потребите на македонците.
Планетата каде што живеат ја нарекле ПЛАНЕТА МАКЕДОНИА (без словото „Ј“). Тие живеат во организирано општество со владетел Зет-Ѕет и својот државен апарат. Го развиваат научниот поглед во сите свери на општественото живеење. Науката ја сметале за божји подарок, дар, (дарба). Единствениот бог на македонците, во негова непосредна близина е сонцето наречено ИЛ, ИЛИ, ИЉО, со својте сончеви зраци, што го претставуваат погледот ден, вид, (персонифициран со Давид). Целата научна мисла ја запишале во вид на симболи, како скриена порака. Прв и основен симбол на македонците е ТОЧКАТА – дух божји Македон.

 

 

                     

              Сл. 9 Здравиот Бел Ѕит ѕмија, дух и душа                Сл. 10 Светото тројство со кое се создава

божја Македон. Камените блокови во вид на мега точки,              животот на Планетата Македониа. 

меѓусебно споени со врзовно сретство, во вид на ЅМИЈА.


Точка како микро свет, (вселенската прашина), женска и машка божја семенка – никулец, (во хрисијанството наречен Св. Никола), и макро свет, како Сонце и Планета Македониа. Сите геометриски слики и фигури се македонски симболи на научниот сокриен говор, пристигнат од Бог Сонце ИЛИ, како слово божјо. Исто така од Бог Сонце пристига  мелодијата и јазикот, со кој се комуницира, се води оро, орасторство. Словото божјо го прима Единствениот ЗЕТ-Ѕет, смртен бог наречен ГОСПОД Ѕет Македон, Дон, Дион, Дионис.
Според напишани документи на почва, камен, во морските длабочини и вселената, македонците живеат на пет континенти, а по нарушеното здравје, продолжуваат да живеат и во вселената. Во вселената пристигаат преку кладата, косиот мост, космосот, всушност тоа е косата положба на созвездието Крст Рајот Македониа. Космосот е наречен Македониа Космичка.

4. Господ Ѕвезда Македон, Ѕвезда Водилка, светлечко тело, кое зрачи светлост.   
Логичната мисла кај Македонскиот народ и вку
пната наука, се  содржи во микро светот на Македон. Всушност Македон е одблесок, одсјај на вкупната природа ИС на планета Македониа, како и на Космосот Македониа. Господ Ѕвезда Македон е рамноправен со Татко Сонце ИЛИ, во создавњето на светлост, и на Македонија Рајот. Македон ја оплодува Планетата Македониа со својата работа, песна и добра мисла. 

Во вселената се наоѓа и пеколот. Грешните македонци откажани од својот род, менувајки го своето име, нивната душа ќе талка низ вселената, и ќе гори во вечниот студ и жештина. Големи грешници се и тие, кои ја застапуваат тезата, дека планетата Македониа била слабо населена, „немало луге, секаде населението било ретко со ненаселени области, а само во западна европа живеел самосоздаден народ“.

 

5. „Научното мислење на западните теоретичари“.
Научниците од западна Европа пласираат секакви приказни за создавањето на светот. Измислуваат „научни“ студии за почетокот на животот, наводната еволуција на човекот и континуитетот на европската и светската култура. Според нивното мислење само европската култура нема корен, а со тоа е нај млада на Планетата Македониа. Според нив европската култура води потекло од римската, римската од грчката, која е стара од 1832 г.
Континуитетот на културата во Европа од пред повеќе илјадници години се потпира на лабава врска која гласи „СТАРИТЕ ГРЦИ, ГЕРМАНЦИ, ФРАНЦУЗИ, и АНГЛИЧАНИ“. Ако ја вклучите логиката, Вие (читателот) сте најстар во изминатото време. Времето изминува, старее, сите Ние во овој момент сме потомци на луге, кои во минатото, во времето помладо живееле. Но ние со нашата возраст и созревање можеби сме по стари, се наоѓаме во поизминати години на животот, за разлика од нашите претци кои умреле помлади од нас. Значи изреката „Старите грци.“, слично као „стариот Ти“, претставува негирање на самиот себеси. За да не се случи вакво нешто Македонците од пред 500.000 г. измислиле цифри Пролетни, слова Цутни, лични имиња, имиња на територии, историја, и култура на живеење. Западно Европејците негирајки се самите себеси, источно азиската култура ја сметаат за најстара на светот со изминат временски период од пред 3.000 до 5.000 г.
Многумина „научници“ историчари во Република Македонија оваа квази наука ја цитираат. Не ја вклучуваат сопствената логична мисла. Повеќето се срамат од своето македонско потекло од времето изминато, засега од пред 500.000 г. Пронајдените записи во Република Македонија и ширум светот, не ги сметаат за историски докази. Со ова историјата како наука не ја признаваат. А историјата покрај другото е запис во моментот на случките и појавите. Тоа значи дека вчерашниот ден и изминатата година веќе е историја. Што значи тоа? Тоа значи дека целиот Ваш имот стекнат во изминатите денови и години, со непризнавање на историјата потсилено со промена на личното и општественото име не е Ваш.

Во Христијанството најчесто се поставува пр
ашањето: „Дали сме ние вистински верници“. За да го постави некој ова прашање мора да сватиме дека, или тој има ограничени умствени способности, или тие за кого е наменето прашањето ги смета за ограничени и заостанати со умствениот развој. Зошто? Затоа што постои само една вистина. Ако ние не сме вистински тогаш сме лажни верници.

Прво во што би требале ние да веруваме „вистински“, за да бидеме „вистинаки верници.“ Дали е тоа, што ние треба да веруваме во христијанските „догми“, а тоа се  мислења или тврдења без докази, и тоа, како апсолутна вистина без критичко проверување. Дали треба да веруваме вистински за „боженственото“, како нешто страшно, невидливо, несмеејки да  размислуваме што е тоа. Сервирано само како Бог, Господ и дух божји, создател на се. Треба да веруваме во приказната за саможртва на Исус за спас на човештвото. Дека Тој е љубов, и дека се жртвувал на крст и тоа од љубов спрема човекот. За негово спасение“.?
Денес симболиката е јасна. Измачуваниот Исус всушност е македонец – Македонија, која мора да умре со помош на градот држава Рим, за да се роди нов светски поредок, кој денес стариот веќе е на заминување.
Ние сакале или не, сите сме вистински верници. Во што веруваме? Веруваме во животот на престојниот ден.
Веруваме во појавата на утринското сонце. Веруваме во љубовта  помеѓу сонцето и Планетата Македонија. Веруваме во нашиот род и пород, нашата жртва за нов живот што секој го подарува на своето дете. Веруваме во нашата Мајка ПЛАНЕТА Македони, да ги нарани Господарите Ѕвезди Македонци. Веруваме во денот на  слобадата и слободно размислување од денот, кога невиниот македонец Исо ќе го преименуваат – прекрстат во Исус, а одродените Македонци наречени римјани ќе го разапнат на крст. Според ова нашата вера е силна и единствена.

6. Ристо - Ристос    
Планетата Македониа го раѓа денот што се наголемува од 25-ти декември. Тој ден наречен ѐ ЛОМ со значење светлост.

 


  Сл. 11 Дешифриран текст бр.30, напишaн од Македонци на македонската земја Пиринејски Полуостров.

 

Растечкиот ден од 25-ти декември или новиот ден, новото  младо сонце е персонифициран со новороденче младиот Ѕет-владетелот, наречен е Р’С, Р’СТО, РАСтКО, РИСТО, РИСТОС на денот, младото сонце, младиот Ѕет Раско што расте, (Ристо не е човек тоа е ден кој расте). „ЛОМ“ со значење светлост, прекршување на светлоста, ден кога почнува ноќта да се намалува денот да се зголемува.


 

  Сл. 12  Дешифриран текст 29, напишaн од Македонци на македонската земја Пиринејски Полуостров.

Тој расте се до израмнувањето на должината на денот со ноќте. Тоа е денот на свршувачката на растот. Тој ден е денот на  полнолетството на Ѕетот, кога ќе биде обожествен рамноправен со својот Бог Сонце ИЛИЈА.

 

7. Ис – Исо, ИСУС.
Живата природа ИС претставува хранителка и спасителка на Македонците. Мајката Планета Македониа вкупната жива природа ИС ја раѓа, ја подарува, ја жртвува за спас на својот заштитник на реинкарнираниот Господ Ѕвезда Ѕет Македон.
Живата природа ИС се раѓа од матката (Кањон Матка), усните на Мајката Планета Македониа, оплодена од Таткото Сонце Илија. Оваа појава се персонифицира со Ѕетот наречен Исо-Исус и Невестата наречена Марија. Оваа персонификација потекнува длабоко од минатото и тоа од пред 500.000 г. ИС во поновата македонска историја нарекуван е Дон, Дион, Дионис, Хермес, Асклепиј, Мојсеј, Св. Пантелејмон, Св. Никола, Дедо Мраз.
Ѕетот на ден 22–ри март ќе биде обожествен, смртен бог наречен Господ, ќе биде свршен со својата Невеста, на врвовите на планините, како и на опсерваторијата Кокино.
Од денот XXII-ри март полнолетниот Ѕет и Сонцето со поглед, светлост или душа божја Македонска, заедно со духот божји Македон, ќе го зачнат плодот, кој расте во утроба на Марија и Планета Македониа. Кај смртната Богжица Господарка Марија - МадоМна за девет месеци од тој ден на XXII-ри декември ќе се роди новиот Ѕет Раско (растечкиот ден).
Обожествениот Ѕет, како Господ, во случај на неговиот неуспех во оплодувањето на својата невеста а со тоа и Планета Македониа, ќе настапи глад. Поради тоа по измината една година Ѕетот ќе биде жртвуван. Тој со радост и со божја напивка од афион, преку кладата, лом – ломача, ќе отплови во горниот живот во космосот. Во случај на успешно извршено оплодување ќе живее се до својата природна смрт, како стар Тешт, (во христијанството наречен Св. Никола - никулец), татко на благосостојбата на Планетата Македониа. Овој дел на македонската вера на вистината, христијанството ќе го искористи за прогон на прогресивните луѓе во науката, како и македонците патриоти низ цела Европа.
Кај Планетата Македониа од денот на оплодувањето со поглед од страна на сега младиот Ѕет Татко Сонце, ќе почне да се раѓа новогодишната жива природа, наречена ИС – Исус.
Да објасниме сега што е Исус?
Исус не е човек, Ис-Исус е вкупната жива природа. Како што е кажано погоре целата жива природа е создадена само за потребите на Господ Ѕвезда Македон - Македонците. Живата природа излезена од усните на Мајката Планета Македониа – кањон Матка, таа ќе биде храна на Господарот на Планетата Македониа. Мајката ќе ја жртвува живата природа во вид на храна за спас на Господ Ѕет Македон.

8. КРСТ
Најголемиот симбор на македонската Вера на Вистината е КРСТОТ, запишан во вселената, како созвездие Крст или Лебед сл-2. Тој е симбол на: Среќата, космичкиот рај, пролетта, реинкарнцијата, љубовта, благосостојбата, мирот, симбол на КРШТ на растечкиот ден од XXII-ри декември, а тоа е Р’с, Р’сто, РИСТО, Ристос, Растко. Крстот е симбол и на новородената жива природа од XXII-ри март, тоа е ИС, Исо, ИСУС. Тој е симбол на четирите годишни периоди, Крстот е симбол на Господ Ѕвезда Македон,  владетелот Ѕет, Господин, Господар, Господ на Планетата Македониа, гостин и смртен БОГ. Крстот е симбол на бог Татко Сонце ИЛИ и симбол на Планетата Македониа.

 

                                                

                 Сл. 13  Стилизација на сонцето                            Сл. 14  Стилизација на ЦУТ –
                        и Планета Македониа.                                     пролет. Од Бранко Сотировски


     Гравир од село Крилатица, место Пашкуљ, Република Македонија 34.000 г. пред преименувањето

                             на македонската вера на Вистината во Христијанска религија.

              Објавен од Душко Алексовски во книгата „Како ја открив карпестата уметност“ ст. 71.

Денот XXV-ти декември е денот кога планетата Македониа со нејзината оска ќе направи наклон кон созвездието КРСТ или Лебед. На тој начин ја испишува линијата на вечноста на растот на денот. На ден XXII-ри јуни План
етата Македониа ќе направи наклон со нејзината оска кон созвездието јагула, змија –дракон, симбол на реката ДОН, симбол на Македонија.

Тоа е втората линија на вечноста. Крстот е составен од две вкрстени линии. Двете линии ја симболизираат енергијата која доаѓа од вселената кон Планетата Македониа и обратно, тие се вкрстуваат, на тој начин двете енергии раѓаат плод – живата природа ИС. Крстот формира два триаголника или две свети тројства, првото св. тројство е: Татко сонце Илија, Планета Македониа  и дух божји Македон, и второто свето тројство: Сончевите зраци ИЛ, Мајката Марија-Мадона и Ѕвездениот Македон. Крстот е цифра од македонските цифри на пролетта, со вредност 22.

Крстот е слово „Т“ кратенка од татко. Крсртот е светлост – дух божји Македон пристигнат од ѕвездаата Жива, која се наоѓа во созвездието Крст. Крстот е душа македонска која пристига  во вид на светлост од сонцето Илија. Крстот е живот, симбол на живиот свет на Планетата Македониа.Мајката на вселената Елена го раѓа крстот, тој е збир на ѕвезди во форма на крст. 

Оваа македонска светост на крстот ќе го злоупотребат римјаните. По освојување, уништување и пљачка на Македониа, ќе настапи терор, Македонците патриоти ќе ги убиваат на инпровизирани крстови, еден од нив ќе биде Македонецот Исус. Иронијата е уште по голема, кога со знакот на крстот ќе ја прекрстат македонската Вера на Вистината во Христијанство – Православие, ( право-славие со значење фрлање прашина во очите на македонците). Првото крстење – прекрстување ќе се случи со македонецот Зет ИС-ИСУС, сега наречен ХРИСТОС. На ден 25-ти декември ќе изврши замена на имињата од Ристо во Исус, а на 22-ри март Ис ќе го наречат Христос. Креаторите на западно – европските Македонци, уништувачи на сопствениот корен, две илјади години го бришат македонскиот карактер на светската култура, измислувајќи нова, но за жал многу неуспешно. Нивната религија е македонска вера на вистината, нивното писмо е македонско писмо на Цутот (кирилица и латиница), нивните цифри се македонски цифри на пролетта, а нивниот јазик е со македонски корен. Ги менуваат сите топоними, повторно неуспешнокако, на пример: Лондон со значење ниската змја покрај реката Дон, со значење донатор – Мадона, или смртен бог Господ МакеДон, Топонимот Берлин е со значење Бер синот на Богот Македон, Парис со значење Па-РИС,  рис како дива мачка на која и светат очите, или Ристо, Растко растечкиот ден од 25-ти декември, или топонимот Индонезија. Индонезија всушност е Виндо-Несиа. Виндо е видно а неси е остров кој ја разнесува водата и така натаму. Островот Јава значи да јаваш некого или јавашлук.Целата Планета Македониа е распослана со македонски топоними, хироними, нисоними др.
Со помош на македонските злобни и омразени проклетници, Македонскиот народ 2018 г., како клети маченици, ограбувани од домашни и странски арамии приморани се да го сменат своето исконско име и историја, која  за жал не се брише.

9. Македониа     (Никаде во светот на дешифрираните текстови на именката Македониа го нема словото „Ј“).

Мајката на вселенате Елена ќе го роди и созвездието Јагула, Дракон – змија, симбол на Македониа. Змејот е симбол на вечниот непокор и опстојување на Македониа низ времето. Јагулата е симбол на Макдониа, а тоа е реинкарнацијата, врз онова на сртта да се роди нов живот.ѓ, нејзиното движење е во форма на словото „М“, со значење Македониа.

 

             

                                         Сл. 15 Мегалитски бел ѕит со старост најмалку од 500.000 г.
            Симбол на духот и душа божја Македон, и симбол на Македониа, со должина од 250 м.,
                                 налик на ѕмија. од Македонците наречен е „Ѓаволски ѕид“.
              Според дешифрираниот текст на каменот од Розета, изложено од Сашо Ендровски,
                                         Господ „ЃА“ е учител и заштитник на македонската војска.


Змејот претставува река, Дон, донаторка МадоМниа – ниската земја покрај реките. Македониа е рај во вселената и космосо, тaа зрачи со својата светлост во вселената. Змејот претставува слово „М“ кратенка од Македониа. Змијата или Македониа е лек на планетава и вселената. Лекот на македониа е нај
умниот народ на планетава, кој ја измисл - открил 90% од денешното сознание, лекот е во верата, писмото цутно и цифрите пролетни.Таа е лек на грешните луге, откажани од својот род.

Драконот е обожуван од македонските браќа по мајка во источна Азија. Обожувајки го змејот всушност тие ја обожуваат Македониа. Тоа е таткото божество ФУ – Фукара. (Fùqīn  父親).

 

 

                           

                                                                                Сл. 16

Горе: Змија, буква „М“- симбол на Македонија, како светилка, Dendera Temple of Hathor, 1.500 г.м.е.п.п.х, Египет.
Доле: Мегалитски ѕид Перу, на кој е претставен патот на духот и душата Македон од вселената кон Планетата Македонија и обратно, преку симболот јагула, змија.
Десно: Марија, Мадона-хранителка, Господарка, Богородица, Планета Македонија, 1.700 – 1.450 г.м.е.п.п.х, Палата Кносос, Крит, со две јагули - две Македонии, планета Македониа и Македонскиот Полуостров со Македониа.

                     
Македонците верувале во силата на Мајката Марија Планета Македониа. Мајката Марија силата ја црпи од Богот Татко ИЛИЈА. Силата ја црпи и од нејзиниот заштитник обожествениот Господ - Зет Македон. Нејзината сила е љубов во вид на темно или ВРЕМЕ (Македонците времето го мереле според изминатите ноќи). Одраз на темното е светлост. Светлоста е ИС вкупната жива природа во која се наоѓа духот и душата божја Македон. Значи Македон е светлост. Македонците верувале во космичката љубов, низ времето на космичките месеци од дванаесет созвездија. Еден космички месец е временски период од 2148 г. Овој сегашниот космички месец е во фаза на изминување. За 130 г се спрема голема катастрофа на Планетата Македониа, се спрема нов светски поредок. Во времето што претстои од новиот космички месец народот на Планетата Македониа ќе се врати кон своите корени. Коренот е јасен, тоа е дабова фиданка, која ќе никне порано од пролетта. Дабовите лисја на македонската круна претставуваат историја на светот.
Најстариот македонски запис, кој сведочи за Планета Македониа, Сонцето и Ѕетот е со минимална старост од пред 500.000 г. Тоа значи дека Македонците опстоиле низ времето засега 230 космички години. Писмото, јазикот, науката и верата на вистината не е сменета.
Со влегувањето на Планетата Македониа од временскиот циклус, во космичкиот месец риба пред 2018 г., се случила огромна катастрофа на човештвото. Одродените македонци одвоени од матичната држава Македонија, групирани во гратчето на криминалот и проституција Рим. Македонските одметници здружени со доселеници, криминалци од семитсо арапски племиња, прво ќе извршат грабеж на македонската наука, писменост, вера и материјални богатства. Ќе регрутираат платена војска од Македонија со која ќе ја поделат и уништат матичната државата. Очигледно неспособни да измислат нешто свое во науката и писменоста, македонската Вера на Вистината ќе ја прекрстат во Христијанска религија. „Крстот“, најголемиот симбол на љубовта ќе го претворат во симбол на смрта на единствениот македонски ЅЕТ ИС – Р’С, Р’СТО, РИСТИС, и ИС, Исус.

10. Заклучок
За ЕВРЕИТЕ во западната наука докажано е, дека се од семитско-арапско потекло. Со појавата на христијанството, со помош на градот држава Рим, ќе се наречат „Божји народ“. Можеби е така, но кој се Македонците? Македонците се реинкарнираната ѕвезда Жива во ГОСПОД СВЕЗДА МАКЕДОН. Тоа значи Евреите се деца на Господ-господарите Македонци.    
За Македонците крстот треба да биде потсетник за неговата сила и доказ за неговата љубов. Крстот е потсетмник за мачењето и смрта на прекрстениот македонецот Исус, од страна на ѕверовите римјани, за да им дадат пример на македонците за нивната апсолутна послушност. Иронијата да е поголема, според православната догма, која не учи на покорност со тоа што, ќе ги сакаме и љубиме нашиоте џелати, нивното зло да не им се земе за грев.
Македонци освестете се, од 2018 годишно ропство, на потопениот ум, удружете се околу најсветлиот ВИД - Давид.

 


                                                 ВЕЗ МИ ВЕЗЛА МАЈКА СТАРА

                                                     Вез ми везла мајка стара. 
                                                     Со ѕвездени златни нишки,
                                                     жива светол се создава,          
                                                     во златна Македонија.

                                                     Злобни сили те газеле,
                                                     од тебе се хранеле,
                                                     темнина нивна погана,
                                                     алово ни знаме разкрваре.

                                                     Удри силно бре Македон,
                                                     со молња по Европа,
                                                     да се знае чија мома е,
                                                     бела Македонија.  ..........

                                                     Ти си слово испишано,
                                                     од ѕвездите пренесено,
                                                     ти си поглед во пролетта,
                                                     во златна Македонија.

                                                     Злобни сили те газеле,
                                                     од тебе се хранеле,
                                                     темнина нивна погана,
                                                     алово ни знаме разкрваре

                                                     Удри силно бре Македон,
                                                     Со молња по ЗЕМЈАТА,
                                                     Да се знае чија мома е,
                                                     бела Македонија.  ...... + x2

                                                     Наша Македонија.
                                                                                          20-12-2018 Бранко Сотировски 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yeQ6v52OFR4 

                                                     

Книгата „Зета Македониа“, отпечатена е во второ дополнето издание и превод од македонски на англиски јазик, истата може да ја прочитате во Градска библиотека „Браќа Миладиновци“, Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“-Скопје, во националните библиотеки во Берлин, Загреб, Будимпешта, Анкара, Hong Kong - 香港 и др.  Книгата ја има во продажба, но исто така може да се купи од авторот на меил zetamakedonija21@gmail.com или на телефон +389 78 264 106.) За други интересни теми, можете да се информирате на сајтот: www.zetamcedonia.com 
Големиот интерес за книгата „Зета Македониа“ со превод од македонски на англиски јазик се должи од стравот за разоткривање на западната лажна историја, во однос на нивното македонско потекло.


 

Прегледано:  2,480.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................