21 МАИНЕ, САД

 

 

13-09-2019 г.

 

 

МАИНЕ, САД (Зета Македониа Прекуокеански Северен ЦУТ)

 

Според напишани документи народот во денес наречена Америка се нарекувал МАИ.

 

 

 

Цитат од книгата „Зета Македониа“ том II страна 355 :

 

Дешифриран текст.

Ил лом или од III I III лии.....
Л’шти III
Налит III


Л’шти III
Или и ил III
Налит III и у лудо III
И ли II

Јано м’ну орошт
И манана од XXI моја нали

Тешт III и III и IIII тешта л’шти
Ити III III дошт II у IIII
Маи Тешту илиу

И .....


Транскрибиран на сов. Македонски јазик.

Ил од лом ли.
ИЛИ од зимските три.
И трите пролетни.
Нали ги.

Л’шти пролет.
И од ИЛИ и од  ИЛ.
Налева! Расте лудо,
Лиат жетварските.

Во четирите, проли,
Јано М’ну Орошт.
И Манана од XXI-ви моја нали.

Тешт и тешта, л’штат.
Ита и дождот.
Итаат Маи, Тешту ИЛИУ.

Од мајчиниот светилник,
Божјиот остров Ман-нана.


Молба од синовите божји обожествените Македонци, до Господ ИЛИ да лее сончеви зраци во завршетокот на трите зимски месеци од денот XXI-ви декември, денот на ЛОМ. Природата налеана со светлина, топлина и дожд, расте лудо. Се очекуваат жетварските месеци со песна и танц наречени Ксантика или Жантика. Молба и до добрата вила на дождот Јана да налие дожд од XXI-ви март, денот на пролетта на островот Манана во времето на владетелот М’но Орошт во Зета Македониа Прекуокеанскиот Северен Цут. Молбата е услишена, Тештот Сонцето и Тешта Земјата „л’штат“ светат во раст. Обожествените Македонци, како мајчини чеда МАИ, принесуваат жртва на Тештот Сонце ИЛИ. Малото островче на Тихиот океан, за Македонците претставува светилиште „светилник“ за ритуални обреди од македонската митологија на сонцето, мајката земја и децата нивни за создавање на рајот во Големата Зета Македониа.
Со именката МАИ денес се именува и домородното население во Америка. Всушност именката МАИ е име на обожествените Македонци, поточно се мисли на „деца на божјата МА“. 

 

Превод на англиски јазик:

 

Deciphered text.

Il lom ili od III I III lii.....
L’shti III
Nalit III

L’shti III
Ili i il III
Nalit III i u ldo III
I li II

Jano m’nu orosht
I manana od XXI moja nali

Tesht III i III i IIII testa l’shti
Iti III III dosht II u IIII
Mai Teshtu iliu


I ..... Transcribed into contemporary Macedonian

Ил од лом ли.
ИЛИ од зимските три.
И трите пролетни.
Нали ги.

Л’шти пролет.
И од ИЛИ и од ИЛ.
Налева! Расте лудо,
Лиат жетварските.

Во четирите, проли,
Јано М’ну Орошт.
И Манана од XXI-ви моја нали.

Тешт и тешта, л’штат.
Ита и дождот.
Итаат Маи, Тешту ИЛИУ.

Од мајчиниот светилник,
Божјиот остров Ман-нана.
Fig. 505 Analysis.


Plea from the divine sons, divinated Macedonians to God ILI to shed sunrays at the end of the three winter months from the day XXI December, the day of LOM. Nature poured with light, heat and rain grows madly. Harvesting months are expected with song and dance called Ksantika or Zhantika. There is also plea to the good fairy Jana to pour rain from XXI March, the day of spring on Manana Island at the time of ruler M'no Orosht in Zeta Macedonia Overseas Northern Blossom. The plea is granted, Tesht Sun and Teshta Earth "l'shtat" glow in growth. The divinated Macedonians, as mother’s children MAI, offer sacrificed to the Tesht Sun ILI. The small island in the Pacific Ocean is a sanctuary for Macedonians, a "beacon" for the rituals of Macedonian mythology of the Sun, Mother Earth and their children to create a paradise in the Great Zeta Macedonia.
The noun MAI today is used to denote the indigenous people in America. MAI is actually the name of the divinated Macedonians, specifically referring to "children of God;s MA". 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................

 

24.01.2018

МАИНЕ, САД (Зета Македониа Прекуокеански Северен ЦУТ)

 

 

Според археолошките регистри на истражувачите територијата на овие простори најчесто служела како место за риболов, но и место каде се пронајдени исклучителни докази за постоење на материјална култура од периодот на 4.000 – 3.000 г.мак.ера.п.п.христ. и 1.200 – 1.000 г.мак.ера.пред.п.христ. .


Истражувајќи ги материјалните остатоци може да се забележи дека тие укажуваат на јасно видливи гравир-лигатури направени од Македонци. Помеѓу материјалните остатоци се среќаваат натписи од македонската вера, каде се спомнува: Македониа, Богот ИЛИ - ИЛ, божјиот ИРИС – ПЕРУН, Самовилата АНА – ЈАНА и УТКАТА. За прв пат се среќава името МАИ што значи, деца на македонската божја мајка МА. Според овие споменици на културата, каде на две места се среќава името Македониа, може лесно да сфатиме дека овие артефакти не се направени од домородните Индијанци, туку од домородните Македонци припадници на Големата Зета Македониа од земјата Прекуокеански Северен ЦУТ. Овие текстови сведочат за Големата Зета Македониа распространета на пет континенти.


Прегледано:  859.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................